برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A)

گرایش: صنعتی و سازمانی

 

عنوان:

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی

کارکنان کارخانه قند اقلید

 

استاد راهنما:

دکتر سید احمد میرجعفری

 

استاد مشاور:

دکتر سهیلا جاهدی

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل نخست: کلیات پژوهش  
  1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 3
  1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………….. 3
  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………… 7
  1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. 9
  1-5- تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………. 9
  1-5-1- تعریف مفهومی هوش معنوی …………………………………………………………. 9
  1-5-2- تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی………………………………………….. 9
  1-5-3- تعریف مفهومی شادکامی………………………………………………………………… 9
  1-6- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………… 10
  1-6-1- تعریف عملیاتی شادکامی………………………………………………………………… 10
  1-6-2- تعریف عملیاتی هوش معنوی………………………………………………………….. 10
  1-6-3- تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی………………………………………….. 10
فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش  
  2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 12
  2-2- هوش معنوی…………………………………………………………………………………….. 12
  2-3- تاریخچه و تعاریف هوش معنوی…………………………………………………………. 14
  2-4- مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر……………………………………………….. 15
  2-5- دیدگاه ها و نظریات هوش معنوی……………………………………………………….. 16
  2-6- معنویت در سازمان…………………………………………………………………………….. 17
  2-7- هوش معنوی و محیط کار…………………………………………………………………… 18
  2-8- موانع رشد هوش معنوی…………………………………………………………………….. 20
  2-9-  شادکامی………………………………………………………………………………………….. 22
  2-10- نظریه­های شادمانی…………………………………………………………………………… 28
  2-11- ویژگی­های اصلی افراد شادکام…………………………………………………………… 29
  2-12- رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………… 38
  2-13- تعریف رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………… 38
  2-14- ابعاد رفتار شهروندی………………………………………………………………………… 41
  2-15- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی………………………………. 44
  2-17- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………….. 49
  2-18- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی………………………………. 49
  2-19- پیشینه پژوهشی تحقیق …………………………………………………………………….. 55
  2-20- فرضیه ها ……………………………………………………………………………………….. 62
  2-20-1- فرضیه کلی ………………………………………………………………………………… 62
  2-20-2- فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………….. 62
فصل سوم: روش پژوهش  
  3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 64
  3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………. 64
  3-3- جامعه آماری و نمونه پژوهشی …………………………………………………………… 64
  3-4- ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………… 66
  3-5- نحوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………….. 70
  3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………. 71
فصل چهارم: روش پژوهش  
  4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 73
  4-2- یافته های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………. 73
  4-3-  فرضیه کلی………………………………………………………………………………… 56
  4-4-1-  یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش………………………………………….. 76
  4-4-2-  فرضیه دوم…………………………………………………………………………………… 79
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  
  5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 83
  5-2- تحلیل و تبیین فرضیه های پژوهش……………………………………………………… 83
  5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………….. 88
  5-4- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………… 89
  5-4-1- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………. 89
  5-4-2- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………. 90
  منابع فارسی………………………………………………………………………………………………. 92
  منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 96
  چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 99

 

 

فهرست جداول

 

عنوان صفحه
جدول3-1- فراوانی و درصد آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش بر اساس سن، تحصیل، سابقه کار و وضعیت تاهل ………………………………………………………………………… 65
جدول 4-1- فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره های هوش معنوی، شادکامی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان…………………………………………………………….. 73
جدول4-2- ماتریس ضرایب همبستگی بین هوش معنوی، شادکامی و رفتار شهروندی …. 75
جدول 4-3- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد شادکامی با رفتار شهروندی
به روش ورود(Enter) …………………………………………………………………………………………
77
جدول 4-4- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد شادکامی با رفتار شهروندی
به روش گام به گام…………………………………………………………………………………………………
78
جدول 4-5- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد هوش معنوی با رفتار شهروندی به روش ورود(Enter)…………………………………………………………………………………………….. 79
جدول 4-6- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد هوش معنوی با رفتار شهروندی به روش گام به گام. ………………………………………………………………………………………………….. 80

 

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید

به وسیله: فروغ ولیجانی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان اقلید بود. نمونه این پژوهش شامل170 نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و با استفاده از پرسشنامه­های مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفتند. طرح پژوهش از نوع همبستگی می­باشد و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. بر اساس فرضیه های پژوهش، نتایج نشان داد که، از میان ابعاد پنج گانه شادکامی، جهت پیش بینی واریانس وظیفه شناسی و مردانگی فقط بعد عزت نفس، در خصوص نوع دوستی و مردانگی صرفا شادکامی کلی، همچنین جهت خلق مثبت فقط شرافت شهروندی نقش معنی داری دارند و دیگر ابعاد شادکامی در پیش بین واریانس رفتار شهروندی نقش معنی داری نداشتند. از بین ابعاد شادکامی، جهت تبیین واریانس وظیفه شناسی، هیچکدام؛ جهت تواضع، نوعدوستی و مردانگی فقط بعد درک سرچشمه هستی و در خصوص شرافت شهروندی فقط هوش معنوی کلی نقش معناداری دارند. هیچ یک از مولفه های هوش معنوی، در پیش بینی واریانس “وظیفه شناسی” نقش معناداری نداشتند. همچنین از میان مولفه های هوش معنوی جهت پیش بینی واریانس دیگر ابعاد رفتار شهروندی(تواضع، نوعدوستی و مردانگی)، صرفا مولفه درک سرچشمه هستی، نقش معناداری داشته است. نهایتا اینکه در خصوص پیش بینی واریانس دیگر بعد رفتار شهروندی یعنی، شرافت شهروندی، صرفا هوش معنوی کلی نقش معناداری داشته است.

واژه های کلیدی: هوش معنوی، شادکامی، رفتار شهروندی سازمانی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 123
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: