برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی

گروه روانشناسی

گرایش : عمومی

 

عنوان:

تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبکهای دلبستگی و تاب آوری

 

 

استاد راهنما:

دکتر محبوبه چین آوه

 

تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان          

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………….1

فصل نخست: کلیات  پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………3

1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………. ……………..5

1-3- اهمیت موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………………… …………….10

1-4- هدف  پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. …………….11

1-5- تعاریف نظری متغیر……………………………………………………………………………………………………. ……………12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مباحث نظری در باب سازه ی تاب آوری………………………………………………………………….. ………….15

2-2- موج مطالعاتی تحولی تاب­آوری…………………………………………………………………………………… …………18

2-3- الگوهای نظری تاب آوری…………………………………………………………………………………………….. ………..24

2-4- مکانیسم های تاب­آوری…………………………………………………………………………………………………. ………29

2-5- نظریه ایجاد و توسعه هیجان مثبت و تاب آوری………………………………………………………… ………31

2-6- مبانی نظری در باب سازه  دلبستگی……………………………………………………………………………. ……..34

2-7- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی …………………………………………………………………………… ……. 39

2-8- نظریه یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-9- نظریه تحول شناختی……………………………………………………………………………………………………. ……..41

2-10-  نظریه کردارشناسی………………………………………………………………………………………………………. ..42

2-11- نظریه دلبستگی بالبی…………………………………………………………………………………………………………43

2-12- نظریه دلبستگی  باولبی………………………………………………………………………………………………………44

2-13- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مخلتلف……………………………………………………………… ..46

2-14- انواع سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………………. ..51

2-15- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان…………………………………………………………………….. .55

2-16- تحول دلبستگی در نوجوانی…………………………………………………………………………………………… 58

2-17- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی…………………………………………………………………………… 58

2-18- معیارهای تشخیص دلبستگی………………………………………………………………………………………… 60

2-19- مباحث نظری در باب سازه ی راهکار های  مقابله ای  ………………………………………………. 61

2-20- آموزش تدابیر مقابله……………………………………………………………………………………………………….. 64

2-21- انواع مقابله ……………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-22- پیشینه تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………………………… ..74

2-23- فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 81

 

فصل سوم ( روش پژوهش )

3-1- نوع  پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………83

3-2- جامعه آماری،……………………………………………………………………………………………………………………….83

3-3- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….83

3-4- ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………88

3-5- روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………… 91

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………. 92

3-7- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجراء…………………………………………………………………………………….. 92

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. 94

4-2- ماتریس همبستگی صفر مرتبه بین متغیرها…………………………………………………………………… 95

4-3- جدول رگرسیونی و شکل مربوطه……………………………………………………………………………………. 96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 109

5-2- نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-3- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 118

5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 119

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 132

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 140

 

فهرست جداول

جدول 3- 1ترکیب جنسیتی گروه شرکت کنندگان در پژوهش…………………………………………………………………..84

جدول 3-2ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب متغیر پایه تحصیلی……………………………………84

جدول 3-3ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………..85

جدول 3-4 ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب میزان تحصیلات پدر………………………………86

جدول 3-5 ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب میزان تحصیلات مادر……………………………….87

جدول 3-6 ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده ……………………….87

جدول 4-1: شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………..94

جدول 4-2. ماتریس همبستگی صفر مرتبه بین متغیرها……………………………………….. ………………………………..95

جدول4-3. خلاصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون سبک های         دلبستگی روی تاب آوری……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………98

جدول 4-4. مشخصه آماری رگرسیون ، سبک های دلبستگی روی تاب آوری…….. ……………………………….98

جدول4-5. خلاصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون سبک های  دلبستگی بر روی  مهارت های مقابله ای………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………….99

جدول 4-6. مشخصه آماری رگرسیون ، سبک های دلبستگی روی مهارت های مقابله ای……………………..100

جدول4-7. مشخصه آماری رگرسیون ، سبک های دلبستگی روی مهارت های مقابله ای………………………100

جدول 4-8. خلاصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون مهارتهای مقابله ای بر  روی تاب آوری……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………101

جدول 4-9. مشخصه آماری رگرسیون مهارت های مقابله ای بر  روی تاب آوری……………………………………..102

جدول 4-10. خلاصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در پیش بینی ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری…………………………………..103

جدول4-11. مشخصه آماری رگرسیون سبک های دلبستگی و مهارت های مقابله ای بر تاب آوری……….104

جدول4-12. اثرات مستقیم ، غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش بر یکدیگر…… …………………………………106

جدول4-13. مقایسه دو گروه دانش آموزان دختر و پسر در متغیر تاب آوری…………………………………………….107

 

چکیده:

موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری

به وسیله ی: شهلا ابراهیمی

 

این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. شرکت کنندگان پژوهش پرسشنامه مهارت های مقابله ای اندلر و پارکر، پرسشنامه سبک های دلبستگی هازان و شیور و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون را تکمیل نمودند. با استفاده از رگرسیون به شیوه متوالی همزمان و با به کارگیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی مدل فرضی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته ها بر اساس فرضیه پژوهش نشان داد که: همه ابعاد سبک های دلبستگی پیش بینی کننده تاب آوری می باشد. همچنین مهارت های مقابله ای قادر به پیش بینی تاب آوری است. در نهایت یافته های پژوهش مؤید نقش واسطه گری مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری بود. این یافته ها مؤید تأیید فرضیه اصلی پژوهش در خصوص نحوه ارتباط سازه های سبک های دلبستگی، مهارت های مقابله ای و تاب آوری می باشد.

کلمات کلیدی: مهارت های مقابله ای، سبک های دلبستگی، تاب آوری

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: