برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های رو

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A )

گرایش : صنعتی و سازمانی

عنوان پایان نامه:

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

 

استاد راهنما:

دکتر میترا محمودی

 

استاد مشاور:  

دکتر شهربانو حقیقت

 

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  چکیده 1
  فصل اول : کلیات پژوهش  
ردیف عنوان صفحه
1 مقدمه 3
1-1 بیان مساله 7
2-1 اهمیت و موضوع پژوهش 19
3-1 اهداف پژوهش 23
4-1 تعریف متغیرها 24
  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق  
2 مقدمه 29
1-2 مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی 29
2-2 مبانی نظری مربوط به متغیر توانمند سازی 58
3-2 مبانی نظری مربوط به متغیر رفتار شهروندی سازمانی 77
4-2 مبانی نظری مربوط به متغیر سرمایه های روان شناختی 109
5-2 تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور 118
1-5-2 پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و توانمندسازی 118
2-5-2 پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی 127
3-5-2 پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و سرمایه های روان شناختی 130
6-2 فرضیه های پژوهش 133
7-2 جمع بندی 134
  فصل سوم : روش پژوهش  
3 مقدمه 136
1-3 طرح کلی پژوهش 136
2-3 جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری 136
3-3 اطلاعات جمعیت شناختی 136
4-3 ابزار پژوهش 137
1-4-3 پرسشنامه عملکرد شغلی 137
2-4-3 پرسشنامه توانمند سازی کارکنان 139
3-4-3 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 140
4-4-3 پرسشنامه سرمایه‌های روانشناختی 141
5-3 روش اجرا 142
6-3 ملاحظات اخلاقی 143
7-3 روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 143
  فصل چهارم : یافته های پژوهش  
1-4 مقدمه 145
2-4 یافته های توصیفی 145
3-4 یافته های استنباطی 150
1-3-4 فرضیه 1 : مولفه های توانمند سازی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را

پیش بینی می کند

150
2-3-4 فرضیه  2 :مولفه های رفتار شهروندی سازمانی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را پیش بینی می کند 151
3-3-4 فرضیه  3 : مولفه های سرمایه های روان شناختی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را پیش بینی می کند 154
4-3-4 فرضیه 4 :بین عملکرد شغلی مدیران زن و مرد شرکت مخابرات، تفاوت معنی دار وجود دارد 155
4-4 خلاصه فصل 157
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  
5 مقدمه 159
1-5 خلاصه پژوهش 159
2-5 فرضیه های پژوهش 160
3-5 بررسی و تبیین نتایج فرضیه‌های پژوهش 161
1-3-5 فرضیه 1 : مولفه های توانمند سازی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را

پیش بینی می کند

161
2-3-5 فرضیه  2 :مولفه های رفتار شهروندی سازمانی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را پیش بینی می کند 167
3-3-5 فرضیه  3 : مولفه های سرمایه های روان شناختی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را پیش بینی می کند 174
4-3-5 فرضیه  4 : بین عملکرد شغلی مدیران زن و مرد شرکت مخابرات ، تفاوت معنی دار وجود دارد 182
4-5 نتیجه گیری 188
5-5 محدودیت‌ها و موانع پژوهش 190
6-5 پیشنهادها 190
1-6-5 پیشنهادهای پژوهشی 190
2-6-5 پیشنهادهای کاربردی 191
  پیوست ها 194
  پرسشنامه عملکرد شغلی )هرسی و گلداسمیت( 195
  پرسشنامه توانمند سازی 196
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 197
  پرسشنامه سرمایه های روان شناختی 198
  فهرست منابع  
  فهرست منابع فارسی 200
  فهرست منابع انگلیسی 211
  چکیده انگلیسی 218

 

فهرست جداول

ردیف عنوان صفحه
1-3 اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنیها به تفکیک جنسیت 137
2-3 اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنیها به تفکیک جنسیت و وضعیت تأهل 137
3-3 اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنیها به تفکیک جنسیت و تحصیلات 137
1-4 مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیر عملکرد شغلی ، متغیرهای توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی ، سرمایه های روان شناختی و خرده مقیاسهای آنها جهت کل آزمودنی ها 146
2-4 مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیر عملکرد شغلی ، متغیرهای توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی ، سرمایه های روان شناختی و خرده مقیاسهای آنها جهت آزمودنی ها به تفکیک جنسیت 147
3-4 نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 149
4-4 آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان مولفه های توانمند سازی 150
5-4 تحلیل واریانس نمره های رفتار شهروندی سازمانی 152
6-4 آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی 153
7-4 آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان مولفه های سرمایه های روانشناختی 154
8-4 اثر پیلایی و لامبدای ویلکز 155
9-4 تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی متغیر عملکرد شغلی و خرده مقیاسهای آن در مدیران زن و مرد 156

 

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران میانی شرکت مخابرات در سال 1393 تعداد 109 نفر آزمودنی(66 مرد و 43 زن) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و نمونه با استفاده از پرسشنامه‌های 16 سوالی عملکردشغلی هرسی و گلداسمیت، 19 سوالی توانمندسازی اسپریتزر، 15 سوالی رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی و 24 سوالی سرمایه‌های روان‌شناختی لوتانز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندار و ضریب همبستگی پیرسون) و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA)) و توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که متغیرهای توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی (0001/0=P) و سرمایه‌های روان‌شناختی(001/0=P) قادر به پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان می‌باشند. همچنین مشخص گردید که بین عملکرد شغلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد که با تقویت توانمندی‌ها، رفتارهای فرانقش و سرمایه‌های روان‌شناختی کارکنان می‌توان عملکرد شغلی آنان را ارتقاء داد. نتایج نیز نشان داد که مدل مورد نظر قابلیت تعمیم به جامعه را دارد.

واژه‌های کلیدی : عملکرد شغلی، توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی ، سرمایه‌های روان‌شناختی، رفتارهای فرانقش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 148
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: