برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی  

گروه روانشناسی

عنوان :

مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مرتضی ترخان

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر علی رضا آقا یوسفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 12

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 13

فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 14

تعیین متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 18

تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………. 18

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 23

حیطه اول: هیجان و هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. 25

هوش چیست………………………………………………………………………………………………………….. 26

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی………………………………………………………………………………….. 27

هیجان چیست…………………………………………………………………………………………………………. 29

نوع متفاوتی از هوش………………………………………………………………………………………………… 30

انواع هوش چندگانه کدامند…………………………………………………………………………………………. 31

هوش هیجانی چیست……………………………………………………………………………………………….. 35

مدل هیجانی چهار عنصری هوش هیجانی………………………………………………………………………. 37

اهمیت هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………… 42

هوش هیجانی در تفکر خلاق به چند طریق به ما کمک می‌کند…………………………………………….. 43

اهمیت هوش هیجانی در کنترل هیجانات……………………………………………………………………….. 43

اهمیت هوش هیجانی در روابط اجتماعی……………………………………………………………………….. 44

اهمیت هوش هیجانی در مدیریت………………………………………………………………………………… 45

اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد………………………………………………………………………….. 46

ادراک هیجانات……………………………………………………………………………………………………….. 47

تاریخچه شکل‌گیری هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. 49

ضوابط هوش معیار…………………………………………………………………………………………………… 59

تمایز اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….. 60

سواد هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… 61

هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………. 62

توانش هیجانی………………………………………………………………………………………………………… 63

روی آوردهای نظری………………………………………………………………………………………………… 65

پارادایم هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………….. 66

الگوهای هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………… 68

هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش…………………………………………………………………………….. 69

الگوهای آمیخته……………………………………………………………………………………………………….. 71

هوش هیجانی و انطباق با رویدادهای استرس‌زا……………………………………………………………….. 72

هوش هیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده‌ی آنها…………………………………………………….. 75

تاریخچه و تعریف استرس…………………………………………………………………………………………. 82

فیزیولوژی استرس……………………………………………………………………………………………………. 83

نظریه‌های مربوط به استرس………………………………………………………………………………………… 85

نشانه‌های شایع استرس……………………………………………………………………………………………… 87

آموزش هوش هیجانی راه مقابله با استرس……………………………………………………………………… 88

راهبردهای مقابله‌ای………………………………………………………………………………………………….. 89

آموزش ایمن سازی در مقابل استرس……………………………………………………………………………. 89

توصیف اهداف و مراحل……………………………………………………………………………………………. 90

مراحل و روش اجرای شیوه ایمن سازی در مقابل استرس………………………………………………….. 92

مرحله اول: مفهوم سازی……………………………………………………………………………………………. 92

مرحله دوم: اکتساب و تمرین مهارتها……………………………………………………………………………. 93

مرحله سوم: کاربرد و پیگیری مستمر…………………………………………………………………………….. 95

یائسگی ………………………………………………………………………………………………………………… 96

مسئله روحی…………………………………………………………………………………………………………… 97

پوکی استخوان…………………………………………………………………………………………………………. 97

زندگی جنسی…………………………………………………………………………………………………………. 98

گر گرفتگی…………………………………………………………………………………………………………….. 99

تغییر سوخت و ساز………………………………………………………………………………………………….. 99

تغییر دستگاه ادراری…………………………………………………………………………………………………. 99

نامنظمی خواب و تعریق……………………………………………………………………………………………. 99

کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………. 100

تعریف کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………….. 105

ابعاد کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………… 107

ابزار اندازه‌گیری عمومی در مقابل ابزار خاص………………………………………………………………….. 109

پژوهش‌های کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………. 112

شادکامی………………………………………………………………………………………………………………… 115

تفاوت‌های فردی در شادکامی…………………………………………………………………………………….. 116

خرده مقیاس‌های شادکامی………………………………………………………………………………………….. 119

رضایت از زندگی…………………………………………………………………………………………………….. 119

حرمت خود……………………………………………………………………………………………………………. 119

بهزیستی فاعلی……………………………………………………………………………………………………….. 121

خلق مثبت……………………………………………………………………………………………………………… 121

رضایت خاطر…………………………………………………………………………………………………………. 122

کیفیت زندگی در یائسگی………………………………………………………………………………………….. 123

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………… 124

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………….. 136

فصل سوم:‌ روش‌شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 145

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 145

حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 145

روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 145

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 146

ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………… 146

پرسشنامه کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….. 146

پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………. 148

پرسشنامه شادکامی…………………………………………………………………………………………………… 149

پایایی پرسشنامه شادکامی…………………………………………………………………………………………… 151

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………. 152

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 154

آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………. 154

جدول 1-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به سن…………………………………………….. 154

جدول 2-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به تحصیلات……………………………………. 156

جدول 3-4: توزیع درصد فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنیها…………………………………………… 157

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………. 159

جدول 4-4: اطلاعات توصیفی گروهای آزمایشی با توجه به متغیر کیفیت زندگی……………………. 159

جدول 5-4: تجزیه و تحلیل واریانس یک‌ طرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر کیفیت زندگی    

فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… 159

جدول 6-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر کیفیت زندگی  161

فرضیه کلی شاخص اول (روانشناختی کیفیت زندگی)…………………………………………………. 162

جدول 7-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روانشناختی کیفیت زندگی 162

جدول 8-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روانشناختی کیفیت زندگی   162

فرضیه‌های فرعی شاخص اول……………………………………………………………………………….. 163

جدول 9-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روانشناختی کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 163

جدول 10-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روابط اجتماعی…………. 164

جدول 11-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روابط اجتماعی    165

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 165

جدول 12-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روابط اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 166

فرضیه کلی شاخص سوم (حیطه محیط و وضعیت زندگی)…………………………………………… 166

جدول 13-4: اطلاعات توصیفی گروهـهای آزمایـشی با تـوجه به متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……167

جدول 14-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……. 167

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 168

جدول 15-4:‌ اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر محیط و وضعیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 168

فرضیه کلی دوم…………………………………………………………………………………………………. 169

جدول16-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر شادکامی…………………… 169

جدول 17-4: تجزیه و تحلیـل واریانس یکطرفه بـرای گروهـهای آزمایشی با توجه به متـغیر شادکامـی     170

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 170

جدول 18-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر شادکامی….171

فرضیه‌های مربوط به شاخص‌های شادکامی……………………………………………………………….. 171

فرضیه کلی شاخص اول (رضایت از زندگی)…………………………………………………………….. 171

جدول 19-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت از زندگی……… 172

جدول 20-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت از زندگی 172

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 172

جدول 21-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 173

فرضیه کلی شاخص دوم (حرمت خود)…………………………………………………………………… 174

جدول22-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر حرمت خود………………. 174

جدول23-4: تجـزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر حرمت خود………174

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 175

جدول 24-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر حرمت خود…175

فرضیه کلی شاخص سوم (بهزیستی فاعلی)………………………………………………………………. 176

جدول 25-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر بهزیستی فاعلی…………. 176

جدول 26-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر بهزیستی فاعلی…177

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 177

جدول 27-4: اطلاعات مربوط به تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر بهزیستی فاعلی…178

فرضیه کلی شاخص چهارم (رضایت خاطر)……………………………………………………………… 178

جدول 28-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت خاطر…………… 179

جدول 29-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت خاطر…..179

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 179

جدول 30-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت خاطر……………………………………………………………………………………………………………………… 180

فرضیه کلی شاخص پنجم (خلق مثبت)……………………………………………………………………. 181

جدول 31-4: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر خلق مثبت……………….. 181

جدول 32-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروهـهای آزمایشی با تـوجه به متغیر خلق مثـبت…..181

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 182

جدول 33-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر خلق مثبت…183

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………..

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 185

تبیین و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………… 185

محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 204

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. 204

پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………….. 205

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 208

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………… 217

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………… 231

چکیده:

زمینه هدف: هوش هیجانی با آگاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب میشود که او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها ، به شرایط تحمیل شده و یا موقعیت های اجباری و استرس آمیز ، پاسخ های جرأت آمیز داده، از ساخت وجودی خود دفاع کند . در مورد ارتباط بین کیفیت زندگی و یا ئسگی محققین اختلاف نظر دارند، برخی از مطالعات نشان داده است که ارتباط مثبتی بین کیفیت زندگی و مراحل مختلف یائسگی وجود دارد. یعنی زنانی که فراوانی و شدت علائم در آنها بیشتر است کیفیت زندگی پایین تری دارند.لذا در تحقیق حاضرما در پی مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه   می باشد.

روش کار: روش نیمه آزمایشی و طرح تحقیقی آن عبارت است از طرح سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل که دیاگرام آن بصورت زیر استفاده گردید . جامعه آماری در این تحقیق از کلیه زنان یائسه مراجعه کننده که با مؤسسه راهیان سلامت همکاری می کنند. نمونه آماری عبارت است از 45 نفر از این زنان که به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفری تقسیم می شوند.

ما در این تحقیق بسته آموزشی هوش هیجانی و کیفیت زندگی را برای آموزش مقابله با استرس در زنان مورد آموزش قرار دادیم .

یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان داده است آموزش هوش هیجانی و کیفیت زندگی به صورت معناداری در کاهش استرس و به شادکامی در زنان یائسه منجر شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 578
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: