برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی      

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی(M.A)

 

 

عنوان:

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر محمدنوررحمانی 

 

سال تحصیلی: 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                               

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-تعریف و بیان مساله

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-3-اهداف تحقیق

1-3-1-اهداف کلی

1-3-2-اهداف جزئی

1-4-سؤالات تحقیق

1-5-فرضیه‏های تحقیق

-6-تعریف متغیرها

1-6-1-تعاریف مفهومی

1-6-2-تعاریف عملیاتی

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق

2-1-1-ارتباطات (مهارت های ارتباطی) و چارچوب مفهومی آن

2-1-2-هدف و اهمیت ارتباطات

2-1-3-فرایند  و انواع ارتباطات

2-1-4-ویژگی های ارتباطات

2-1-5-مهارت های ارتباطی مدیران

2-1-6-تعاریف مهارتهای ارتباطی

2-1-7-مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

2-1-8-انگیزش پیشرفت تحصیلی

2-1-9-پیشرفت

2-1-10-اهداف پیشرفت

2-1-11-منشا نیاز به پیشرفت

2-1-12-مدل پیشرفت اتکینسون

2-1-13-نظریه مک کللند

2-1-14-انگیزه پیشرفت

2-1-15-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

2-1-16-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت

2-1-17-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-1-18-پیشرفت تحصیلی

2-1-19-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی

2-1-20-اُفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

2-1-21- افت تحصیلی چرا؟

2-1-22-خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز

2-1-23-به نیازهای فرزندانتان توجه کنید

2-1-24-پیشنهادهایی به والدین برای پیشرفت تحصیلی فرزندان :

2-1-25-نظریه های پیشرفت تحصیلی

2-1-26- گانیه

2-1-27- بلوم

2-1-28-عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-1-29-  تجربه معلمان

2-1-30-آماده کردن درس و نمره دادن

2-1-31- مهارت ها

2-1-32- تحصیلات عمومی

2-1-33- تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت

2-1-34-مدارس شهری و روستایی

2-1-35-دستور العمل برای والدین در باره پیشرفت تحصیلی فرزندان

2-1-36-  توصیه به والدین در مورد مقایسه دانش آموزان

2-1-37-مشکلات مرتبط با تکالیف مدرسه

2-1-38- نقش اولیاء در پیشرفت تحصیل کودکان

2-2-پیشینه تحقیق

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق

3-2-جامعه آماری ,نمونه آماری  و روش نمونه گیری

3-3-روش و ابزار جمع آوری  اطلاعات

3-4-روایی

3-5-پایایی

3-6-روشهای  تجزیه  و تحلیل  اطلاعات

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه

4-2-توصیف داده های پژوهشی

4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

4-3-پاسخگویی به سوالات پژوهشی

4-3-1-پاسخگویی به سوال پژوهشی1

4-4-آزمون فرضیه های تحقیق

4-4-1-آزمون فرضیه1

4-4-2-آزمون فرضیه2

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری

5-2-پیشنهادات

5-2-1-پیشنهادات اجرایی

5-2-2-پیشنهادات پژوهشی

5-2-3-محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول4-1-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

جدول4-2-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب ناحیه آموزش و پرورش

جدول4-2-:نتایج آزمونt تک نمونه ای در خصوص پاسخگویی به سوال پژوهشی1

جدول4-3-:خلاصه مدل رگرسیونی

جدول 4-4-:نتایج تحلیل واریانس

جدول 4-5-ضرائب

جدول4-6-:خلاصه مدل رگرسیونی

جدول 4-7-:نتایج تحلیل واریانس

جدول 4-8-:ضرائب

فهرست نمودارها

 

             صفحه

نمودار4-1-:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس می باشد. فرضیه‏های تحقیق عبارتند از:1-بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.2- بین مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس  رابطه وجود دارد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس به تعداد4471 نفر(1460نفر پسر و 3011نفر دختر) و روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای(بر حسب جنسیت) می باشدو همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد351نفر(115نفر پسر و 236نفر دختر) تعیین شد.در این تحقیق مهارتهای ارتباطی معلمان به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان متغیر ملاک می باشد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام(2004) می باشد و سپس بوسیله نرم افزار   اس پی اس اس  داده ها تجزیه و تحلیل شدند. در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه مورد نظر87/0 به دست آمد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(T تک نمونه ای ،رگرسیون ساده و چند متغیری) می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط معلمان دوره دوم مقطع  متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس در حد مطلوب می باشد.بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.بین کلیه مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان(بجز مؤلفه ارتباط توأم با قاطعیت) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 2275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: