برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی میزان بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی واحدتاکستان

دانشکده علوم انسانی

 رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M. A)

گرایش: تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان:بررسی  میزان بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی مقطع راهنمایی شهر اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 91-90 

استاد راهنما:

دکتر محمد تقی مقدس جعفری

استاد مشاور:

دکتر حسن رحیمی 

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

چکیده تحقیق : 1

فصل اول کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

اهداف تحقیق : 6

فرضیه های تحقیق.. 6

متغیرهای تحقیق.. 6

متغیرهای  مستقل: 6

متغیرهای وابسته : 6

قلمرو تحقیق.. 7

روش تحقیق: 7

جامعه آماری و روش نمونه گیری: 7

روش گردآوری اطلاعات: 7

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 7

تعریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش… 7

فرایند یاددهی-یادگیری: 8

تکنولوژی آموزشی: 9

تکنولوژی یادگیری: 9

ابعاد: 9

معلمان آموزش راهنمایی: 9

کاستی‌های نظام آموزشی: 9

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

مقدمه. 11

بخش اول:مبانی نظری پژوهش… 11

1- حوزه مفهومی پژوهش… 11

الف- مفهوم شناسی رسانه. 11

تعاریف رسانه‌های آموزشی.. 11

طبقه‌بندی رسانه‌های آموزشی و ملاک‌های آن. 12

ضرورت بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی.. 13

نقش رسانه در فرایند یاددهی-یادگیری.. 16

ب- مفهوم شناسی تکنولوژی آموزشی.. 16

تعاریف تکنولوژی آموزشی.. 17

سیر تحول تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان. 18

سیر تحول تکنولوژی در ایران: 21

عوامل موثر بر رشد و تحول تکنولوژی آموزشی.. 22

1- انواع مدلها و نظریه‌های ارتباطی.. 22

2- مهندسی سیستم‌ها یا نگرش سیستمی.. 24

3- نظریات یادگیری.. 25

جایگاه تکنولوژی آموزشی در فرایند آموزش و یادگیری.. 25

ج- مفهوم شناسی تکنولوژی یادگیری.. 28

ویژگی‌های فناوری یادگیری (تکنولوژی یادگیری) 29

ضرورت سیر تکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری.. 30

سیرتکنولوژی آموزشی به سوی تکنولوژی یادگیری در نظام‌های آموزشی.. 32

لوازم تحقق تکنولوژی یادگیری.. 33

یک- ابزارهای فیزیکی و مکانیکی.. 33

دو- لازمه‌های دانشی و حمایتی.. 34

مراحل تلفیق تکنولوژی با یادگیری.. 34

شکل- الگوی برگشت پذیر تلفیق در تکنولوژی یادگیری.. 35

الف- خاستگاه فلسفی بهره‌گیری از رسانه. 36

مکتب پراگماتیسم. 37

محوریت تجربه در فلسفه پراگماتیسم. 38

ب- خاستگاه روان‌شناختی بهره‌گیری از رسانه. 39

یک- تاکید بر نقش حواس در فرایند یادگیری.. 40

دو- تعیین جایگاه بهره گیری از رسانه‌ها در هریک از نظریات یادگیری.. 41

الف- نظریه یادگیری رفتارگرایان. 42

نظریه رفتارگرایی پائولوف… 42

سایر نظریه‌های رفتارگرایی.. 42

ب- نظریه یادگیری شناخت گرایان. 44

نظریه یادگیری گشتالت… 44

نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی (آزوبل) 45

نظریه پیاژه 46

نظریه فراشناخت… 47

نظریه یادگیری شناختی اجتماعی.. 48

نظریه ویگوتسکی.. 48

نظریه یادگیری مشاهده‌ای بندورا 50

نمودار مراحل یادگیری مشاهده‌ای.. 51

ج- نظریات نوین.. 52

نظریه ساختن گرایی.. 52

محیط‌های یادگیری ساختن گرا 53

مبارزه طلبی نظریه‌ی ساخت‌گرایی.. 54

نظریه‌ی شناختی یادگیری چندرسانه‌ای.. 54

نظریه رمز دو گانه. 55

نظریه هوش چندگانه گاردنر. 56

هوش‌های هفت گانه  و تکنولوژی آموزشی.. 57

تطبیق فن‌آوری و ویژگی‌های هوشی.. 59

نظریه مغز و فرایند یادگیری.. 62

برتری یا رجحان نیم کره‌ای.. 64

ج- خاستگاه اجتماعی بهره‌گیری از رسانه‌ها 65

یک-تحول مدل‌های ارتباطی.. 65

جامعه شناسی ارتباطات… 65

دو- توسعه پرشتاب  فتاوری اطلاعات و تکامل جامعه الکترونیکی.. 65

الف- مهارت‌های زمینه ساز تولید و کاربرد رسانه. 67

یک- ارتقاء شناخت معلمان از رسانه‌های آموزشی.. 67

الف- رسانه‌های تابلویی (نمایشی) 68

ب- رسانه‌های تصویری مات… 69

ج- رسانه‌های تصویری شفاف… 71

موقعیت‌های یاددهی-یادگیری.. 74

دو-آگاهی از اهداف ثمرات کاربرد رسانه. 75

سه-پیدایش و ارتقاء نگرش رسانه‌ای: 79

اصول انتخاب رسانه. 82

معیارهای انتخاب رسانه. 84

رعایت مراحل عام در  تولید رسانه. 86

سطوح مهارت در تولید رسانه. 88

شکل: سطوح مهارت در تولید رسانه‌ها 89

اصول و فنون تولید رسانه‌ها 89

اصول تولید رسانه. 89

فنون تولید رسانه. 90

پیام‌ها: استخراج اطلاعات… 93

تکالیف یادگیری.. 94

کاربرد رسانه  در مراحل مختلف تدریس… 96

مراحل عام کاربرد رسانه. 97

مزایای استفاده از رایانه و اینترنت… 99

الگوی عملی آموزش الکترونیکی.. 100

انواع آموزشهای الکترونیکی.. 101

مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی.. 103

دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی.. 105

دامنه آموزش الکترونیک… 105

دسته بندی انواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی.. 106

مزیت های آموزش الکترونیک… 107

چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد. 108

بخش دوم:بررسی پیشینه پژوهش… 108

پیشینه تحقیق در مطالعات خارجی.. 108

پیشینه تحقیق در مطالعات داخلی.. 112

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 116

3-1 مقدمه. 117

3-2 روش تحقیق.. 117

تحقیق کاربردی.. 117

از نظر روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد : 117

تحقیق توصیفی.. 118

تحقیق پیمایشی.. 118

تحقیق همبستگی.. 118

3-3 جامعه آماری تحقیق.. 119

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 119

3-5 روش گرد آوری داده ها 119

مطالعات کتابخانه ای.. 119

پرسشنامه. 120

3-6 روائی و پایایی پرسشنامه پژوهش… 121

روایی.. 121

پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها: 121

3-7 مقیاس اندازه گیری.. 123

مقیاس لیکرت… 123

3-8 روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها 124

آزمونt  استودنت تک نمونه‌ای.. 124

آزمون فریدمن.. 125

ضریب آلفای کرونباخ: 125

فصل چهارم تجزیه و تحلیل.. 126

داده ها 126

مقدمه : 127

4-1گردآوری داده ها و توصیف نمونه : 127

4-3-  آزمون فرضیه های تحقیق.. 131

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 139

مقدمه. 140

5-1) خلاصه و جمع‌بندی نتایج تحقیق.. 140

جدول5-1 خلاصه آزمون فرضیات تحقیق.. 141

5-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 142

5-3) نتیجه گیری کلی.. 144

5-4) ارائه پیشنهادات… 144

5-4-1-پیشنهادات به اداره آموزش منطقه 5 شهر تهران بر اساس نتایج تحقیق.. 144

5-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 146

5-6)محدودیت های تحقیق.. 146

پیوست… 147

 

فهرست جداول

صفحه

جدول 3-1: پرسشنامه تحقیق.. 120

جداول شماره (3-2)  پایایی پرسشنامه تحقیق.. 122

جدول (4-1) توزیع پاسخ دهنده گان برحسب جنسیت… 128

جدول (4-2 )  توزیع پاسخ دهنده گان برحسب تحصیلات… 129

جدول ( 4-3 )  سابقه کار پاسخ دهندگان. 130

جدول(4-4) نتیجه آزمون فرضیه اول. 132

جدول(4-6)خروجی آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 135

جدول(4-7) خروجی آزمون فرضیه چهارم. 136

جدول(4-8)خروجی آزمون فرضیه پنجم. 137

 

 

فهرست  نمودار

صفحه

نمودار(4-1)توزیع پاسخ دهنگان برحسب جنسیت… 128

نمودار (4-2 )  توزیع پاسخ دهنده گان برحسب تحصیلات… 129

نمودار ( 4-3 )  سابقه کار اعضای نمونه. 130

 

چکیده تحقیق :

تحقیق حاضر با هدف بررسی بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد. که پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای  موجود رسانه های آموزشی و فرایند های آموزش شکل گیری چهارچوب نظری ،متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و  مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید.

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 103 نفر از کلیه دبیران دینی، قرآن، مهارت های زندگی و مربیان پرورشی شاغل در مدارس راهنمایی تابعه اداره آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران می باشد.و با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نمونه گیری انجام نگرفته و از روش سرشماری استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید.اعتبار محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور بررسی و تایید شده و برای تعیین پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.به منظور بررسی توزیع داده های گردآوری شده ، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و با توجه غیر نرمال بودن توزیع داده ها، جهت آزمون فرضیات از آزمون تی استودنت، فریدمن و دوجمله ای استفاده گردید.نتیجه آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که میزان آشنایی دبیران دینی مقطع راهنمایی اداره آموزش و پرورش منطقه5 شهر تهران با رسانه های آموزشی در سطح مطلوب قرار دارد اما وجود کاستی هایی در نظام آموزشی موجب  استفاده کمتر دبیران از رسانه ها می گردد. و هدف عمده استفاده کننده گان از رسانه ها نیز جلب توجه و علاق دانش آموزان می باشد.همچنین علاوه بر دروس دوره های دانشگاهی، دوره های ضمن خدمت و مطالعات شخصی و تجارب دبیران نیز موجب افزایش آشنایی و استفاده از رسانه های آموزشی می گردد.

کلید واژه ها: رسانه آموزشی،میزان آشنایی و استفاده از رسانه  آموزشی،اداره آموزش و پرورش  منطقه 5 تهران ، دبیران دینی

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 156
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: