برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه ارشد امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

عنوان : امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

استاد راهنما :

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد مشاور :

دکتر صمد ایزدی

دی 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش ، امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگویی به سه سوال ، شناسایی فرصت ها ، تهدیدها ، قوت ها و ضعف های آموزش های مهارتی محصول محور وبررسی مهم ترین نیازها و الزامات الگوی آموزش ، تولید ، بازاریابی و فروش از دیدگاه مدیران اجرایی انجام شد . تحقیق حاضر به روش توصیفی – پیماشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران اجرایی پروژه آموزش های مهارتی محصول محور در کشور به تعداد 635 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 239 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه به شیوه ی کیفی و  پرسشنامه به شیوه ی کمی بود . جهت تحلیل داده ها از تکنیک swot برای تشریح نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت  استفاده گردیده است  . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های گرایش مرکزی و همینطور به منظور رتبه بندی مولفه ها از آزمون فرید من استفاده شد . یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های موثر بر فرصت ها شاخص های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی می باشند ، و شاخص مراکز علمی موثرترین شاخص در تهدیدات می باشند. از طرفی  شاخص موثر بر قوت ، نیروی انسانی و شاخص موثر بر ضعف ، ضعف اقتصادی می باشند . علاوه بر آن ، مهمترین نیازها و ضعف ها در بخش تولید و فروش وجود دارد. در مجموع با توجه به امر آموزش و بازاریابی مناسبی که صورت می گیرد با عنایت به اینکه کاستی هایی در تعداد محدودی از مولفه ها در فرایند  تولید و فروش وجود دارد ، امکان پذیری این طرح در استان های کشور به صورت کلی وجود دارد. هم چنین در صورت اجرایی شدن صحیح این طرح  پیش بینی می شود : متقاضیان اشتغال سازماندهی شوند و فرصت های شغلی با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت و هدایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای موجب کاهش بیکاری پنهان در جامعه شود و همچنین با توجه به ارائه آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان به دلیل مواجه شدن با محیط واقعی کار موجب افزایش اثربخشی آموزشی و توانمند سازی کارآموزان در جامعه گردد.

واژگان کلیدی : امکان سنجی ، آموزش های مهارتی، آموزش های محصول محور ، فنی و حرفه ای ، آموزش ، تولید ، بازاریابی ، فروش

 

فهرست مطالب

فصل 1:طرح تحقیق   1

1-1-مقدمه2

1-2-بیان مساله3

1-3-اهداف پژوهش….. 9

1-4-سوالات پژوهش….. 9

1-5-تعریف واژه هاو اصطلاحات… 9

فصل 2:ادبیات پژوهش     13

2-1-مقدمه14

2-2-آموزش…. 15

2-3-سهم آموزش در رشد اقتصادی… 17

2-4-رسالت‌های آموزش ‌در ایران.. 19

2-5-آموزش و تأثیر آن برمدیریت کیفیت تولید.. 20

2-6-پیشینه آموزش همراه با تولید.. 22

2-7-آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی… 23

2-8-نقش تبلیغات تکنیکی در بازاریابی فروش…. 24

2-9-موازنه تبلیغات و رشد اقتصادی… 26

2-10-امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران.. 26

2-11-تنگناها و موانع ساختاری بازار28

2-12-معرفی آموزش فنی وحرفه ای… 30

2-13-فنی وحرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران.. 33

2-14-رابطه میان آموزشهای فنی وحرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار34

2-15-بازار کار و کارآفرینی… 35

2-16-نظام فنی وحرفه ای و مهارت آموزی… 36

2-17-آموزشهای مهارتی… 37

2-18-ضرورت توجه به آموزشهای مهارتی… 39

2-19-آموزش ،مهارت و اشتغال.. 40

2-20-آموزشهای مهارتی محصولمحور42

2-21-تشریح مدل آموزش محصول محور43

2-22-بازار کار و آموزش فنی وحرفه ای… 51

2-23-امکان سنجی… 54

2-24-دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن.. 56

2-25-معرفی ابزا رکار57

2-26-عواملSWOT.. 58

2-27-پژوهشهای داخلی… 62

2-28-پژوهشهای خارجی… 65

2-29-چارچوب نظری… 67

فصل 3:روش شناسی   74

3-1-مقدمه75

3-2-روش شناسی… 76

3-3-روش تحقیق… 77

3-4-جامعه آماری… 79

3-5-نمونه آماری… 79

3-6-روشهای جمع آوری اطلاعات… 80

3-7-ابزار گردآوری اطلاعات… 81

3-8-روایی و پایایی تحقیق… 83

3-9-روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات… 85

فصل 4:تحلیل داده ها 87

4-1-مقدمه88

4-2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت…. 88

4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سن… 89

4-4-توزیع پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت…. 90

4-5-توزیع پاسخگویان برحسب استانهای محل کار90

4-6-تجزیه و تحلیل فرضیه ها 92

4-7- بررسی فرصت ها  ……………………………………………………………………………………………………..92

4-8- بررسی تهدیدها ………………………………………………………………………………………………………100

4-9- بررسی قوت ها ……………………………………………………………………………………………………….108

4-10- بررسی ضعف ها ………………………………………………………………………………………………….116

 

فصل 5:نتیجه گیری و پیشنهادات   123

5-1-مرور مختصر بر مساله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق… 124

5-2-یافته ها 131

5-3-بحث و نتیجه گیری… 136

5-4-پیشنهادات تحقیق… 138

5-5-محدودیتهای پژوهش….. 147

5-6-ضمائم و پیوستها 148

5-7-منابع و مواخذ.. 166

 

 

فهرست اشکال

شکل (2-1)متغیرهای تولید،بازاریابی،فروش…. 70

شکل (2-2) نمایی از محیط درون و بیرون.. 73

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1) تناظرسوالات تحقیق و شاخصها و مولفه های مورد پژوهش در پرسشنامه82

جدول (3-2) جدول آلفای سنجش پایایی ابزار گردآوری اطلاعات… 84

جدول (4-1) توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرجنسیت…. 88

جدول (4-2) توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی… 89

جدول (4-3) توزیع پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت…. 90

جدول (4-4) توزیع پاسخگویان برحسب استان محل کار91

 

جدول)45(فراوانی وشاخصهای مرکزی و پراکندگی شاخصهای فرصتها به تفکیک امتیاز وضعیت موجودواهمیت گویه ها 93

جدول(46(گروهبندی شاخص اقتصادی از زیر مجموعه فرصتها 96

جدول)47)گروهبندی شاخص سیاسی از زیر مجموعه فرصتها 97

جدول (4-8) گروهبندی شاخص اجتماعی از زیر مجموعه فرصتها 98

جدول (4-9) توصیف وآزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه فرصتها 99

جدول)410)فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های تهدیدها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 101

جدول)411(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه تهدیدها 102

جدول)412(جدول گروه بندی عامل اجتماعی از زیر مجموعه تهدیدها 103

جدول)413(گروه بندی عامل سیاسی از زیر مجموعه تهدیدها 104

جدول)414(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه تهدیدها 105

جدول (4-15) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل تهدیدها 106

جدول (4-16) فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های قوت‌ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 108

جدول)417(گروه بندی عامل نیروی انسانی از زیر مجموعه قوتها 110

جدول)418(گروه بندی عامل مدیریت دانش از زیر مجموعه قوتها 111

جدول)419(گروه بندی عامل فناوری از زیر مجموعه قوتها 112

جدول)420(گروه بندی عامل سیستم از زیر مجموعه قوتها 113

جدول (4-21) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل قوت‌ها 114

جدول)422(فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های ضعف‌ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 116

جدول)423(گروه بندی عامل سیستمی از زیر مجموعه ضعفها 118

جدول)424(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه ضعفها 119

جدول)425(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه ضعفها 119

جدول (4-26) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه ذیل ضعف‌ها 121

جدول (5-1) نحوه امتیاز دهی سوالات در اثبات یارد گویه ها 130

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 110
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: