برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A)

گرایش: بالینی

 

موضوع:

مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر  سیدرضا فلاح­چای

 

استاد مشاور:

دکتر کورش محمدی

 

 

سال تحصیلی 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

1- 4 هدف­های تحقیق. 11

1-4-1 هدف اصلی. 11

1-4-2 هدف­های فرعی. 11

1-5 فرضیات پژوهش. 12

1-6 معرفی متغیرها. 13

1-7 تعاریف متغیرها. 13

1-7-1 تعاریف مفهومی. 13

1-7-2 تعاریف عملیاتی. 14

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش

2-1 پیشینه نظری. 16

2-1-1 اتیسم. 16

2-1-1-1 نشانه های عمومی بیماری اُتیسم. 17

2-1-1-2 علل بروز اُتیسم. 20

2-1-1-3 تشخیص اُتیسم. 21

2-1-2 سلامت روان. 22

2-1-2-1 تعریف سلامت روان. 23

2-1-2-2 بهداشت روان:. 29

2-1-2-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگ­های مختلف. 31

2-1-2-4 اصول بهداشت روانی. 33

2-1-2-5 معیارهای بهداشت روانی در مکتب اسلام. 35

2-1-2-6 تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری. 37

2-1-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی. 39

2-1-2-8 نقش خانواده در تامین سلامت روان. 43

2-1-2-9 نظریات مرتبط با  سلامت روانی. 43

2-1-2-9-1 نظریه­ی زیگموند فروید. 44

2-1-2-9-2 نظریه­ی آدلر:. 44

2-1-2-9-3 نظریه­ی سالیون . 45

2-1-2-9-4 نظریه­ی کارل راجرز . 46

2-1-2-9-5 نظریه­ی آلبرت الیس. 47

2-1-2-10 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی. 49

2-1-2-10-1 نظریه­ی ویلیام گلاسر. 49

2-1-2-10-2 نظریه­ی اسکنیر . 50

2-1-3 سازگاری زناشویی. 51

2-1-3-1 تعریف سازگاری زناشویی. 51

2-1-3-2 کارکرد مطلوب خانواده. 52

2-1-3-3 معنی و مفهوم خانواده متعادل. 53

2-1-3-4 خانواده مدرن. 55

2-1-3-5 زیر منظومه زن و شوهری. 56

2-1-3-6 تفاوت های زنان و مردان. 58

2-1-3-7 علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین. 63

2-1-3-8 نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی. 64

2-1-3-9 نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر. 65

2-1-3-10 اختلافات مالی. 66

2-1-3-11 روابط والدین و کودک. 69

2-1-3-12 عوامل شخصی. 69

2-1-3-13 حسادت. 71

2-6 پیشینه تحقیقات انجام شده. 72

2-6-1 پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور. 72

2-6-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 75

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 روش تحقیق. 80

3-2 جامعه آماری:. 80

3-3 نمونه و روش نمونه­گیری. 81

3-4 ابزار پژوهش. 81

3-4-1 پرسشنامه سلامت عمومی. 81

3-4-2 پرسشنامه سازگاری زناشویی. 85

3-6 روش اجرای تحقیق و جمع آوری داده­ها. 86

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده­ها. 87

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1یافته­های توصیفی. 89

4-2یافته­های استنباطی. 94

فرضیه­ی 1. 95

فرضیه­ی 1-1. 95

فرضیه­ی 1-2. 96

فرضیه­ی 1-3. 97

فرضیه­ی 1-4. 97

فرضیه­ی 2. 98

فرضیه­ی 2-1. 99

فرضیه­ی 2-2 . 99

فرضیه­ی 2-3 . 100

فرضیه­ی 2-4. 101

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 بررسی فرضیه­های پژوهشی. 103

5-1-1 بررسی فرضیه­ی اول. 103

5-1-2 بررسی فرضیه­ی دوم. 107

5-2 محدودیت­های پژوهش. 110

5-3 پیشنهادها. 111

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی. 111

5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی. 111

منابع

الف: منابع فارسی. 114

ب: منابع لاتین. 118

پیوست ها 123

چکیده لاتین.. 130

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 4-1: اطلاعات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه. 89

جدول 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش   90

جدول 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکت کنندگان در پژوهش. 92

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سلامت روان. 93

جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سازگاری زناشویی. 94

جدول 4-6: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه سلامت روان مادران کودکان اتیسم و عادی. 95

جدول 4-7: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه نشانه­های جسمانی مادران کودکان اتیسم و عادی. 96

جدول 4-8: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه علائم اضطراب مادران کودکان اتیسم و عادی. 96

جدول 4-9: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه اختلال در کنش اجتماعی مادران کودکان اتیسم و عادی. 97

جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه علائم افسردگی مادران کودکان اتیسم و عادی. 98

جدول 4-11: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 98

جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه رضایت زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 99

جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه همبستگی زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 100

جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه توافق زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 100

جدول 4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه ابراز محبت مادران کودکان اتیسم و عادی. 101

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: اطلاعات مربوط به درصد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه. 90

نمودار 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت­کنندگان در پژوهش بر حسب درصد. 91

نمودار 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکت­کنندگان در پژوهش بر حسب درصد. 92

 

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر بندرعباس که در سال تحصیلی 92-91 در دو مقطع پیش دبستان و ابتدایی مشغول به تحصیل بوده­اند، بود. گزینش نمونه­ی مادران دارای فرزند اتیسم بر اساس نمونه گیری در دسترس به تعداد 30 نفر صورت گرفت. 70 نفر از مادران کودکان عادی نیز به روش تصادفی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها، از رسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. تحلیل داده­های به دست آمده با آزمون تحلیل واریانس یک­راهه انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد سلامت روان مادران کودکان اتیسم به صورت معناداری کمتر از سلامت روان مادران کودکان عادی می­باشد. در خرده­مقیاس­های نشانه­های جسمانی، علائم اضطراب، اختلال در کنش اجتماعی و علائم افسردگی نیز مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی به صورت معناداری پایین­تر بودند. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی به شکل معناداری کمتر است. رضایت زناشویی، همبستگی زناشویی و توافق زناشویی مادران کودکان اتیسم نیز به صورت معنادار نسبت به مادران کودکان عادی کمتر بود. اما در خرده­مقیاس ابراز محبت تفاوت مشاهده شده بین مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی معنادار نبود. بنابراین مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی از سلامت روان و سازگاری زناشویی کمتری برخوردارند.

واژه­های کلیدی: سازگاری زناشویی، سلامت روان، مادران کودکان اتیسم.

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: