برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: مدیریت آموزشی

 

 

عنوان:

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393

 

استاد راهنما:

دکتر مصطفی عسکریان

 

استاد مشاور:

دکتر لطف اله عباسی

  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 3

1-1  بیان مسئله. 6

1 – 2  ضرورت و اهمیت تحقیق. 10

1 – 3  اهداف تحقیق. 13

1 – 3 – 1  هدف کلی.. 13

1 – 3 – 2  اهداف جزئی.. 13

1-3-3  اهداف جانبی.. 13

1 – 4  فرضیه های تحقیق. 14

1 – 4 – 1 فرضیه اصلی.. 14

1 – 4 – 2 فرضیه های فرعی.. 14

1-4-3 فرضیه های جانبی.. 15

1 – 5   تعاریف متغیرها 16

1 -5 – 1 تعاریف مفهومی.. 16

1 – 5 – 2 تعاریف عملیاتی.. 21

فصل دوم:سابقه موضوع تحقیق(ادبیات و مبانی نظری فرضیه تحقیقاتی)

مقدمه. 26

الف) مبانی نظری پژوهش… 27

2-1  مبانی نظری هوش فرهنگی.. 27

2-1-1 مفهوم هوش…. 27

2-1-2 انواع هوش…. 31

2-1-3  خصوصیات افراد باهوش…. 32

2-1-4 نظریه های هوش…. 33

2-1-4-1 آلفرد بینه. 33

2-1-4-2 دیوید وکسلر. 33

2-1-4-3 چارلز اسپیرمن.. 34

2-1-4-4 لوئیس ترستون.. 34

2-1-4-5 ساخت هوشی گیلفورد. 34

2-1-4-6 هوش سه بخشی استرنبرگ… 35

2-1-4-7 هوش های چندگانه گاردنر. 35

2-1-5  مفهوم فرهنگ…. 36

2-1-6 مشخصه های فرهنگ…. 40

2-1-7  تنوع فرهنگی.. 40

2-1-8  تعاملات میان فرهنگی.. 42

2-1-9  تعریف و تحلیل هوش فرهنگی.. 42

2-1-10 ضرورت و اهمیت مطالعه هوش فرهنگی.. 44

2-1-11  عناصر هوش فرهنگی.. 46

2-1-12 عناصر هوش فرهنگی از نظر ارلی و انگ…. 49

2-1-13 مراحل اکتساب هوش فرهنگی.. 54

2-1-14  مراحل تکامل هوش فرهنگی.. 56

2-1-15  آموزش هوش فرهنگی.. 58

2-1-16  تقویت و توسعه هوش فرهنگی.. 60

2-1-17  تقویت ابعاد هوش فرهنگی.. 67

2-1-18  مزایای هوش فرهنگی.. 69

2-1-19  نهادینه کردن هوش فرهنگی.. 70

2-1-20  هوش فرهنگی از نظر اسلام. 72

2-1-20-1 اصول هوش فرهنگی از نظر اسلام. 73

2-1-20-2 ویژگی های مهم هوش فرهنگی از نظر اسلام. 75

2-1-20-3 مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اسلام. 75

2-1-21  انواع شخصیت و قالب های فکری در هوش فرهنگی.. 77

2-1-22  مقایسه ی هوش فرهنگی با سایر انواع هوش…. 79

2-1-23 ارزیابی هوش فرهنگی.. 81

2-1-24 ارتباطات بین فرهنگی.. 81

2 – 2 مبانی نظری تعهد سازمانی.. 83

2-2-1 مفهوم تعهد.. 83

2-2-2 اوصاف تعهد.. 84

2-2-3 انواع تعهد.. 84

2-2-4 عناصر تعهد.. 87

2-2-6 عوامل ترغیب کارآیی و تعهد کارکنان.. 88

2-2-7 زیان های ناشی از عدم تعهد.. 89

2-2-8  مفهوم سازمان.. 89

2-2-8-1 وجوه اشتراک سازمان ها. 90

2-2-8-2 انواع سازمان.. 91

2-2-8-3  ابعاد سازمان.. 91

2-2-8-4 سازمان و محیط… 93

2-2-9 تعاریف و تحلیل تعهد سازمانی.. 95

2-2-10 تعهد سازمانی مفهومی یک بعدی یا چند یعدی.. 100

2-2-11 ضرورت مطالعه و بررسی تعهد سازمانی.. 105

2-2-12  انواع تعهد سازمانی.. 107

2-2-13  مراحل ایجاد تعهد سازمانی.. 108

2-2-14  ابعاد تعهد سازمانی.. 109

2-2-15 شاخص های تعهد سازمانی.. 113

2-2-16 رابطه متغیرها با ابعاد تعهد.. 114

2-2-16-1 رابطه متغیرها با تعهد مستمر. 114

2-2-16-2 رابطه متغیرها با تعهد هنجاری.. 116

2-2-17 پیامدهای مثبت و منفی سطوح متفاوت تعهد سازمانی.. 117

2-2-17-3 تعهد سطح بالا.. 119

2-2-18  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 122

2-2-19 مطالعاتی بر عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 127

2-2-19-1 مطالعه «کوچ و استیزر». 127

2-2-19-2 مطالعه «مودی و همکاران». 128

2-2-19-3 مطالعه «بارون و گرینبرگ». 129

2-2-19-4 مطالعات «ماتیو». 130

2-2-19-5  مطالعات «کوهن». 130

2-2-19-6 مطالعات «برونینگ و اسنیدر». 131

2-2-19-7 مطالعه «واندنبرگ». 131

2-2-19-8 مطالعه «مایر و اسکورمن». 132

2-2-20  راهکارهای افزایش و بهبود تعهد سازمانی.. 132

2-2-21  نتایج و پیامد های تعهد سازمانی.. 135

2-2-22  دیدگاه ها و الگوهای جدید  تعهد سازمانی.. 138

2-2-23  تعهد سازمانی از دیدگاه اسلام. 140

ب)  2-3  پیشینه پژوهش… 142

2-3-1  پیشینه داخلی.. 142

2-3-2  پیشینه خارجی.. 148

2 – 4 مدل مفهومی پژوهش… 150

2-5  نتیجه گیری.. 151

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

مقدمه. 154

3-1 روش پژوهش… 154

3-2 متغیرهای تحقیق. 154

3-3 جامعه آماری.. 155

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 156

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات.. 157

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای.. 157

3-5-2 جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه. 157

3-5-2-1 پرسشنامه هوش فرهنگی.. 157

3-5-2-2 پرسشنامه تعهد سازمانی.. 160

3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 162

3-6-1 روایی (اعتبار) پرسشنامه. 162

3-6-2 پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 163

3-7 روش‌های آماری جهت توصیف و استنباط آماری داده ها 164

3-7-1 آمار توصیفی.. 164

3-7-2 آمار استنباطی.. 164

فصل چهارم:توصیف و استنباط آماری داده‌ها

مقدمه. 168

4-1 داده‌های توصیفی.. 169

4-1-1 سیمای آماری جمعیت نمونه تحقیق.. 169

4-1-1-1 ناحیه. 169

4-1-1-2 سن.. 170

4-1-1-3 سابقه خدمت… 171

4-1-1-4 تحصیلات… 172

4-1-1-5 رشته تحصیلی.. 173

4-1-1-6 وضعیت تأهل.. 174

4-1-1-7 نوع استخدام. 175

4-1-2 سنجش توصیفی متغیرهای تحقیق.. 175

4-1-2-1 سنجش توصیفی متغیر هوش فرهنگی.. 176

4-1-2-1-1 بررسی گویه های سازنده ابعاد هوش فرهنگی.. 177

4-1-2-2 سنجش توصیفی متغیر تعهد سازمانی.. 183

4-1-2-2-1 بررسی گویه های سازنده ابعاد تعهد سازمانی.. 184

4-1-2-2-2 سنجش حد مؤلفه های سازنده تعهد سازمانی.. 189

4-2  استنباط آماری داده ها 191

4-2-1 فرضیه اصلی.. 192

4-2-2 فرضیه های فرعی.. 193

4-2-2-1 فرضیه فرعی اول.. 193

4-2-2-2 فرضیه فرعی دوم. 194

4-2-2-3 فرضیه فرعی سوم. 195

4-2-2-4 فرضیه فرعی چهارم. 197

4-2-3 رگرسیون خطی چندگانه به منظور بررسی تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی..                                    198

4-2-4 مدل تحلیل تبیین تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی با تعهد سازمانی.. 199

4-2-5 فرضیه های جانبی.. 200

4-2-5-1 فرضیه جانبی اول.. 200

4-2-5-2 فرضیه جانبی دوم. 201

4-2-5-3 فرضیه جانبی سوم. 202

4-2-5-4 فرضیه جانبی چهارم. 203

4-2-5-5 فرضیه جانبی پنجم.. 204

4-2-5-6 فرضیه جانبی ششم.. 204

4-2-5-7 فرضیه جانبی هفتم.. 206

4-2-5-8 فرضیه جانبی هشتم.. 207

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 210

5-1 خلاصه پژوهش… 210

5-2 نتیجه گیری کلی.. 212

5-3  نتیجه گیری به تفکیک فرضیه های پژوهش… 213

5-3-1 فرضیه اصلی.. 213

5-3-2فرضیه های فرعی.. 217

5-3-2-1 فرضیه فرعی اول.. 217

5-3-2-2 فرضیه فرعی دوم. 218

5-3-2-3 فرضیه فرعی سوم. 219

5-3-2-4 فرضیه فرعی چهارم. 220

5-3-3 فرضیه های جانبی.. 221

5-3-3-1 فرضیه جانبی اول.. 221

5-3-3-2 فرضیه جانبی دوم. 221

5-3-3-3 فرضیه جانبی سوم. 221

5-3-3-4 فرضیه جانبی چهارم. 222

5-3-3-5 فرضیه جانبی پنجم.. 222

5-3-3-6 فرضیه جانبی ششم.. 222

5-3-3-7 فرضیه جانبی هفتم.. 222

5-3-3-8 فرضیه جانبی هشتم.. 223

5-4  تحلیل مدل مفهومی تحقیق. 225

5-5  محدودیت های پژوهش… 226

5-5-1 محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 226

5-5-2 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر. 227

5-6  پیشنهادهای پژوهش… 227

5-6-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق.. 227

5-6-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 230

منابع و مآخذ. 231

فهرست جدول ها

صفحه

جدول (2-1): ابعاد هوش فرهنگی.. 47

جدول (2-2): انواع آموزش ها برای ارتقا هوش فرهنگی.. 60

جدول (2-3): پیامدهای مثبت تعهد سازمانی.. 138

جدول (3-1): جمعیت جامعه آماری بر حسب نواحی آموزش و پرورش… 155

جدول (3-2): جمعیت نمونه به تفکیک نواحی آموزش و پرورش… 156

جدول (3-3): سؤالات مربوط به سنجش بعد فراشناختی هوش فرهنگی.. 158

جدول (3-4): سؤالات مربوط به سنجش بعد شناختی هوش فرهنگی.. 158

جدول (3-5): سؤالات مربوط به سنجش بعد انگیزشی هوش فرهنگی.. 159

جدول (3-6): سؤالات مربوط به سنجش بعد رفتاری هوش فرهنگی.. 159

جدول (3-7): سؤالات مربوط به سنجش بعد عاطفی تعهد سازمانی.. 160

جدول (3-8): سؤالات مربوط به سنجش بعد مستمر تعهد سازمانی.. 161

جدول (3-9): سؤالات مربوط به سنجش بعد هنجاری تعهد سازمانی.. 162

جدول (3-10): ضریب آلفای پرسشنامه هوش فرهنگی در این پژوهش… 163

جدول (3-11): ضرایب آلفای مؤلفه های پرسشنامه هوش فرهنگی در این پژوهش… 163

جدول (3-12): ضریب آلفای پرسشنامه تعهد سازمانی در این پژوهش… 163

جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ناحیه. 169

جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 170

جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت.. 171

جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 172

جدول (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. 173

جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل. 174

جدول (4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام. 175

جدول (4-8): توزیع فراوانی متغیر هوش فرهنگی.. 176

جدول (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده ابعاد هوش فرهنگی.. 177

ادامه جدول (4-9): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده ابعاد هوش فرهنگی.. 178

جدول (4-10): آماره های توصیفی ابعاد سازنده هوش فرهنگی.. 182

جدول (4-11): توزیع فراوانی متغیر تعهد سازمانی.. 183

جدول (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده ابعاد تعهد سازمانی.. 184

ادامه جدول (4-12): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده ابعاد تعهد سازمانی.. 185

جدول (4-13): آماره های توصیفی ابعاد سازنده تعهد سازمانی.. 190

جدول (4-14): بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف… 191

جدول (4-15) جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی.. 193

جدول (4-16) جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین بعد فراشناختی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی   194

جدول (4-17): جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین بعد شناختی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی   195

جدول (4-18): جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین بعد انگیزشی هوش فرهنگی با تعهد سازمانی   196

جدول (4-19): جدول ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین بعد رفتاری هوش فرهنگی با تعهد سازمانی   197

جدول (4-20): مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی   198

جدول(4-21): ضریب رگرسیونی تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی.. 199

جدول (4-23): بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با هوش فرهنگی.. 201

جدول (4-24): نتیجه آزمون خی دو بین رشته تحصیلی با هوش فرهنگی.. 201

جدول (4-25): ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین سابقه خدمت با  هوش فرهنگی.. 202

جدول (4-26): ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین سن با  هوش فرهنگی.. 203

جدول (4-27): ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین تحصیلات با  تعهد سازمانی.. 204

جدول (4-28): بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با تعهد سازمانی.. 205

جدول (4-29): نتیجه آزمون خی دو بین رشته تحصیلی با تعهد سازمانی.. 205

جدول (4-30): ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین سابقه خدمت با  تعهد سازمانی.. 206

جدول (4-31): ماتریس همبستگی اسپیرمن رابطه بین سن و  تعهد سازمانی.. 207

جدول (4-32) : مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های هوش فرهنگی.. 208

جدول (4-33): نتیجه آزمون فریدمن بین مؤلفه های هوش فرهنگی.. 208

جدول (4-34): مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های تعهد سازمانی.. 208

جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش به تفکیک فرضیه ها 224

فهرست نمودارها

صفحه

نمودار شماره (2-1): مدل سه بخشی تعهد سازمانی.. 113

نمودار (2- 2): عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 122

نمودار (2-3): عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی.. 123

نمودار (2-5): عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهد سازمانی.. 128

نمودار (2-6): پیش شرط های تعهد سازمانی.. 129

نمودار (2-7). عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی.. 132

نمودار(3-1): توزیع فراوانی جامعه آماری مورد بررسی بر حسب نواحی آموزش و پرورش… 155

نمودار(3-2): توزیع فراوانی نمونه آماری مورد بررسی بر حسب نواحی آموزش و پرورش… 156

نمودار (4-1): ناحیه پاسخگویان. 169

نمودار (4-2): سن پاسخگویان. 170

نمودار (4-3): سابقه خدمت پاسخگویان. 171

نمودار (4-4): تحصیلات پاسخگویان. 172

نمودار (4-5): رشته تحصیلی پاسخگویان. 173

نمودار (4-6): وضعیت تأهل پاسخگویان. 174

نمودار (4-7): نوع استخدام پاسخگویان. 175

نمودار (4-8): متغیر هوش فرهنگی.. 176

نمودار (4-9): ابعاد سازنده هوش فرهنگی.. 182

نمودار (4-11): ابعاد سازنده تعهد سازمانی.. 190

نمودار (4-10): متغیر تعهد سازمانی.. 183

فهرست شکل ها

صفحه

 

شکل (2-1): اجزای هوش فرهنگی.. 49

شکل (2-2): چرخه چهار مرحله ای هوش فرهنگی.. 55

شکل (2-3): مدل توسعه هوش فرهنگی (توماس، 2005) 63

شکل (2-4): تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامل محیطی بر سازمان. 94

شکل (2-5): مدل مفهومی تحقیق با تأکید بر تأثیر هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی.. 150

شکل (4-1): مدل تحلیل تبیین تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی با تعهد سازمانی.. 199

شکل (5-1): مدل مفهومی تحقیق با توجه به نتایج حاصله. 226

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن همبستگی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 5297 نفر می باشد. حجم نمونه آماری را با استفاده از جدول «کرجسی و مورگان» 338 نفر تعیین کردیم و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نسبتی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ (2003) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1990) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها بوسیله آلفای کرونباخ برآورد و برای تحلیل داده های جمع آوری شده، روش های آمار توصیفی و استنباطی بکار برده شد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می دهد که توزیع غیرطبیعی است؛ بنابراین از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. به منظور تعیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش نرم افزار SPSS استفاده شده و نهایتاً نشان داده شد که ارتباط مثبت و معناداری بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی برقرار است. بین مؤلفه های (فراشناختی، شناختی و انگیزشی) هوش فرهنگی با تعهد سازمانی رابطه ای وجود ندارد ولی بین بعد (رفتاری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

همچنین نتایج نشان می دهد که بعد رفتاری هوش فرهنگی بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی می گذارد.

 

کلمات کلیدی: هوش فرهنگی، تعهد سازمانی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 198
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

عنوان : بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1 مقدمه

هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به ­پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی­ها و انواع آن علاقه­مند بوده است. در این بین، یکی از ابعاد هوش تحت عنوان «هوش معنوی[1]» جـزو عرصه­هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام­مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی­ها و مؤلفه­های آن در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است و همین امر خود دشواری­های بسیاری را در راستای تشخیص دقیق مؤلفه­ها و ویژگی­های آن بر سر راه محققین ایجاد می­نماید. هوش معنوی اولین بار در سال 2000 از سوی متفکران غربی چاپ شد و این نقطه عطفی بود برای انتشار این موضوع که ذهن چگونه کار می کند. بنابراین هوش معنوی مستلزم راه های چند گانه برای یکپارچگی زندگی درونی ذهن و روح با زندگی بیرونی از امور جهان است.آن چه از بررسی تعریف صاحب نظرانی همچون گاردنر[2] ، هیلگارد[3]، وکسلر[4] و … از هوش بر می آید ،آن است که همگی «هوش » را قابلیت بهر ه گیری از نرم افزارهای وجودی تعریف می کنند.تحقیقات گاردنر دلالت بر انواع متفاوت هوش که نسبتا” مستقل از یکدیگر رشد پیدا می کند و هر مهارت مخصوص ناحیه ای از مغز است که بالاترین سطح آن هوش معنوی می باشد،که شامل هدایت و معرفت درونی،حفظ تعادل فکری ، آرامش درونی و بیرونی و عملکردی همراه با بصیرت و ملایمت و مهربانی می باشد و توانایی به دست آوردن قدرتی که ما را برای رسیدن به رویا هایمان یاری می دهد(عبداله زاده ، حسن . باقرپور، معصومه .بوژمهرانی ، سمانه و لطفی ، محدثه ،1388،ص33).

در دهه های اخیر مفهوم معنویت و کاربرد آن در دنیا و به خصوص در غرب اهمیت زیادی یافته است. به طوری که مفاهیمی همچون خدا ، مذهب ، معنویت که موضوعاتی خصوصی قلمداد می شدند وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی شده اند . یکی از مفاهیمی که به تدریج مورد توجه قرار گرفته است هوش معنوی می باشد . در واقع ترکیب دو مفهوم معنویت و هوش در مفهوم جدید هوش معنوی مورد توجه قرار گرفته است (فرهنگی ، علی اکبر. فتاحی ، مهدی. واثق ، بهاره . نرگسیان ، عباس .1388،ص57).

1 – 2 بیان مسأله :

مفهوم هوش معنوی در بردارنده ی نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی ، اخلاقی ، هیجانی ، بین فردی و … شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش ودستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید . این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه ی تجارب و رویدادها می دهد و او را قادر می سازد به چهارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته ، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد . فرد دارای آنچه به عنوان اصول اساسی در دین مطرح است ، محور های اصلی هوش معنوی را شامل می شود (عبداله زاده و همکاران ، 1388،ص42).

باتوجه به این که موضوع جدید هوش معنوی در  سازمان های مختلف با در نظر گرفتن مولفه های آن در میزان  اثر گذاری بر افراد سازمان مورد توجه قرار گرفته و پژوهش های انجام یافته در مورد رابطه ی هوش معنوی با سلامت روان ، مدیریت تحول آفرین ، سازگاری اجتماعی، رفتارشهروندی و … نشانگر وجود رابطه ی معنی دار با هوش معنوی افراد بوده فلذا وجود این مسئله که چرا اغلب  فعالیت های آموزشی و پرورشی معلمان آن اثر بخشی لازم و کافی را بر رفتار دانش آموزان نداشته و یا کمتر دارد ایجاب می نماید که این مشکل را در یک بعد جدید علاوه بر عوامل دیگر  تحت عنوان هوش معنوی معلمان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد .ضمنا” دلیل انتخاب دانش آموزان پایه پنجم به این علت است که به استناد پژوهش های انجام یافته هر چه سن افراد بیشتر باشد درک رفتارهای ناشی از هوش معنوی دیگران بهتر و بیشتر بوده و این گروه سنی دانش آموزان در دوره ابتدایی بالا ترین گروه سنی را تشکیل می دهند و درک آنان از رفتار های معلمان خود بیشتر بوده و هم چنین معدل کل در پایه پنجم بر اساس آزمون های هماهنگ و استاندارد شده تعیین می شود و ملاک درستی برای سنجش پیشرفت تحصیلی می باشد .

هر چند تحقیقات زیادی در حیطه رشد و تحول هوش معنوی صورت نگرفته است و نیازمند تحقیقات تجربی و کیفی  است ولی می توان گفت که استعداد این هوش در افراد مختلف متفاوت است و در اثر برخورد با محیط های غنی که سوالات معنوی را بر می انگیزند ، به تدریج تحول یافته و شکل می گیرد. از دیدگاه ایمونز[5]هوش معنوی نوعی هوش غایی[6] است . و ممکن است در قالب هایی مثل صداقت ، دلسوزی ، توجه  به تمام سطوح هشیاری ، همدردی متقابل ، بخشش و خیر خواهی معنوی و عملی ، راحت بودن در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی ، سپاسگزاری ، فروتنی ، دیدگاه کل نگر داشتن ، درستی و صحت ، انعطاف پذیری …مشاهده شود. ویژگی هایی که لازمه ی هوش معنوی هستند ، احتمالا” در کنار توانایی ها و فعالیت های دیگری  قرار دارند که عبارتند از : دعا کردن ، تعمق ، رویا و تحلیل رویا ، باورها و ارزش های دینی و معنوی ، شناخت و مهارت فهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن حالات فراروندگی (غباری بناب ، باقر. سلیمی، محمد . سلیانی ، لیلا . نوری مقدم ، ثنا ،1386،ص135).

معلم به عنوان عامل اصلی فرایند تدریس و آموزش با داشتن ویژگی های شخصیتی ، هوش و نگرش نقش بسیار مهمی در تعلیم  و تربیت دانش آموزان  دارد و همچنین   قدرت و نفوذ معنوی  معلم  با تاکید بر ویژگی هایی همچون صداقت ، سطوح هشیاری ، خیر خواهی و سپاسگزاری و انعطاف پذیری و …( از مولفه های هوش معنوی ) علاوه بر تاثیر مثبت در پروسه و  فرایند تدریس در طول سال و در بلند مدت می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز موثر باشد .

هوش معنوی در مقایسه با هوش های دیگر رسالتی متفاوت دارد و همگرایی افراد را به نحو مطلوبی افزایش می دهد و یکی از چالش های هر معلم آگاهی ، فراهم کردن فرصت هایی برای دانش آموزان جهت مشارکت در کار های خلاقانه و تربیت درست آنان به نحوی که هدفدار و معنی  دار بودن کار خود را با تمام وجود خود درک کند و رسالت خود را به نحو شایسته ای انجام دهد .

با توجه به مفاهیم و موضوعات فوق این تحقیق سعی دارد میزان هوش معنوی معلمان را به عنوان گروهی که توانایی تاثیر گذاری آنان در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان مورد توجه می باشد مورد سنجش قرار داده و رابطه ی آن را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  اندازه گیری نماید . بنابر این سوال اصلی این پژوهش عبارت است : آیا بین هوش معنوی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 266
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 

موضوع:

بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان رودان

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید عبدالوهاب سماوی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اقبال زارعی

  

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح پژوهش 

مقدمه. 2

بیان مسأله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 5

هدف کلی.. 5

اهداف جزئی.. 6

سؤال های پژوهش… 7

فرضیه‌های پژوهش… 7

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها 7

سبک های اسنادی.. 7

پیشرفت تحصیلی.. 8

عزت نفس… 8

تعریف عملیاتی.. 8

سبک های اسنادی.. 8

موقعیت اسنادی.. 9

پیشرفت تحصیلی.. 9

عزت نفس… 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش 

مقدمه. 11

نظریه اسناد. 11

نظریه انتساب… 13

انتساب ها برای توجیه پیامدها 14

ابعاد علیتی انتساب ها 15

عزت نفس… 18

نشانه‌های جسمی و رفتاری ضعف عزت نفس… 19

ابعاد مختلف عزت نفس… 20

انواع عزت نفس… 20

شیوه های افزایش عزت نفس احساسی – عاطفی.. 21

شیوه های افزایش عزت نفس روحی – معنوی.. 21

عوامل مؤثر در ایجاد عزت نفس… 22

عزت نفس از دیدگاه قرآن، احادیث و دانشمندان اسلامی.. 23

نقش والدین در شکل گیری عزت نفس… 23

نقش عوامل دیگر در تقویت عزت نفس… 25

پیشرفت تحصیلی.. 26

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 27

تاکید بر رشد عقلانی.. 28

جو عاطفی مدرسه. 28

پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان. 28

نگرش معلم. 28

عقب ماندگی آموخته شده 29

اثرات پیشرفت تحصیلی.. 29

نقش عزت نفس در پیشرفت تحصیلی.. 30

عزت نفس = پدر، مادر، معلم. 33

نقش عملکرد تحصیلی در عزت نفس… 33

یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور. 34

الف- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 34

ب- پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 35

فصل سوم: روش پژوهش   

روش پژوهش… 39

جامعه  و نمونه آماری، و روش نمونه‏گیری.. 39

ابزار اندازه گیری.. 39

 1. پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) 39

روش نمره گذاری.. 39

پایایی و روایی.. 40

2- پرسشنامه عزت نفس کوپر – اسمیت… 40

مؤلفه‌های عزت نفس عبارتند از: 40

روش اجرای پژوهش… 41

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 41

فصل چهارم: یافته های پژوهش 

مقدمه. 43

فصل پنجم. 56

مقدمه. 57

نتیجه‌گیری.. 57

محدودیت های پژوهش… 62

پیشنهادهای تحقیق.. 62

الف- پیشنهادهای کاربردی.. 62

ب- پیشنهادهای پژوهشی.. 62

منابع. 64

پیوست ها 69

فهرست جداول

جدول شماره (4-1): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب  پایه تحصیلی.. 43

جدول شماره (4-2): میانگین و انحراف معیار نمره های گروه نمونه برحسب عزت نفس، پیشرفت تحصیلی و سبک‌های اسنادی.. 44

جدول شماره (4-3):  همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس… 45

جدول شماره (4-6):  همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی.. 46

جدول شماره (4-4):  همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس… 47

جدول شماره (4-7):  همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی.. 48

جدول شماره (4-5):  همبستگی بین سبک اسنادی کلی- اختصاصی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس… 49

جدول شماره (4-8):  همبستگی بین سبک اسنادی کلی – اختصاصی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی.. 49

جدول شماره (4-9) : توان تبیین مدل پیش بینی پیشرفت تحصیلی.. 52

جدول شماره (4-10): تحلیل واریانس برای مدل پیشرفت تحصیلی.. 52

جدول شماره (4-11): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند  53

جدول شماره (4-12): توان تبیین مدل پیش بینی عزت نفس… 54

جدول شماره (4-13): تحلیل واریانس برای مدل عزت نفس… 55

جدول شماره (4-14): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند  55

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های اسنادی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در   دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر رودان 420 نفر با حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 120 نفر بودند و از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. گروه نمونه با پرسشنامه های سبک های اسنادی و عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای پیشرفت تحصیلی معدل سال تحصیلی 92 – 91  منظور شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمارهای توصیفی نظیر فراوانی، درصد تراکمی، و همبستگی پیرسون و آمار استنباطی نظیر رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در سطح معنی داری  05/0 به این شرح است: بین سبک اسناد درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی (55/0) وجود دارد. بین سبک اسناد پایدار-  ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی (61/0) وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و پیشرفت تحصیلی گرچه همبستگی بسیار ضعیف (17/0) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد درونی – بیرونی و عزت نفس همبستگی (47/0) وجود دارد.  بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و عزت نفس رابطه گرچه همبستگی منفی ضععیف (23/0- ) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و عزت نفس همبستگی منفی (34/0- ) وجود دارد. هم چنین نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین پیشرفت تحصیلی، نشان دهنده مدل مناسبی می باشد. این مدل 10% از تغییرات مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی را  تبیین می کند و نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین عزت نفس، نشان دهنده مدل خوبی بوده است. این مدل 48% از تغییرات مربوط به نمرات عزت نفس را  تبیین می کند که نشان از خوب  بودن دارد.

کلید واژه ها: سبک اسنادی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 115
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

عنوان : بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

فصل اول

طرح تحقیق

1-1- مقدمه

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیدهی جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کنند و اهمیت بیشتری یابند. به طوری که سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی اشاره میکند و بعد چهارم یعنی بعد معنوی را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح میسازد. اما علی رغم تاکید روز افزون دانشمندان بر بعد معنوی رشد انسان، هنوز تعریف واحدی که دربرگیرنده تمامیت معنویت باشد، ارائه نشده است. وون(1993)، معنویت را به عنوان تلاشی دائمی بشر برای پاسخ دادن به چراهای زندگی تعریف کرده است. معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است که برخی صاحب نظران آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی، اخلاقی، عاطفی، فردی ، تلاش همواره آدمی برای پاسخ دادن به چراهای زندگی می دانند ، به عبارت واضحتر استفاده بهینه از قوه خلاقیت و کنجکاوی برای یافتن دلایل موجود مرتبط، با زنده ماندن و زندگی کردن و در نتیجه، رشد و تکامل،بخش مهمی از معنویت را تشکیل میدهد(یعقوبی، 1387).

یکی از مهمترین ویژگی های انسان توانایی در شکل دادن به روابط بین فردی و حفظ آن است . این روابط که برای هریک از ما جهت حفظ بقای تولید مثل ، عشق ، شغل و …. کاملا ضروری است شکل های مختلفی به خود می گیرد. روابط دوستانه ، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه ، موضوعاتی هستند که هم از جنبه ی اجتماعی و هم از جنبه ی روانشناسی بر روی رفتارهای بین فردی متمرکزند و موضوع اصلی هستندکه از دوران کودکی آغاز می شوند. از آن جا که روابط دوستانه ، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه در اغلب روابط وجود دارد و می تواند تاثیر زیادی رود افراد داشته باشد. تاثیر منفی این مسئله می تواند روی روند رشد فرد اثر بگذارد از وقایع که در دوران کودکی رخ می دهد تا تجاربی که در دوران بزرگسالی در رابطه با مردم سبک می کند(رئیسی، 1390).

سازگاری از آن دسته عواملی است که می‌توانند هم در نقش تسهیل‌کننده و هم در نقش بازدارنده پیشرفت تحصیلی ظاهر شود. به این صورت که توجه به استعدادهای خلاقانه افراد و فراهم‌نمودن زمینه بروز این استعدادها و ایجاد جوی در مدرسه که ابهام،‌ تضاد،‌ تناقض، شکست و عدم کنترل بیرونی را توسعه دهد موجب گسترش خلاقیت و نوآوری شده و در نتیجه سازگاری دانش‌آموزان نیز تحت تأثیر نوآوری آنها افزایش خواهد یافت و برعکس در صورتی که زمینه‌های توسعه خلاقیت دانش آموزان فراهم نگردد و سازگاری آنها و عوامل مرتبط با آن نیز بررسی و مطالعه نگردد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز افت نموده و کاهش خواهد یافت(اسلامی‌نسب،1373).

1-2- بیان مساله

واژه هوش معنوی(SQ)  در سال های اخیر توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است. زورهار و مارشال(2000) در کتاب هوش معنوی خود، آن را به عنوان هوش بنیادی آورده اند. جاین و پور هیت(2006)، هوش معنوی را توانایی تجربه شده ای میدانند که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را میدهد و زمینه را برای رسیدن به کمال و ترقی در زندگی را فراهم میسازد(یعقوبی، 1387).

سازگاری نیز از جمله عوامل خیلی مهم در سلامت روانی فرد است. سازگاری در روان شناسی عبارت است از رابطه‌ای که هر ارگانیسم با توجه به محیط‌ا‌ش و با محیط برقرار می کند، از طرفی سازگاری به فرایندهای روان شناختی که مردم را با تغییرات روزمره هماهنگ می کند اشاره دارد. سازگاری فرایندی در حال رشد و تحول و پویاست که شامل توازن آن چه که افراد می خواهند و آن چه جامعه شناسان
می پذیرند می باشد. به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است از یک طرف فرد به صورت موثر با اجتماع تماس برقرار می کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آن‌ها توانایی‌های بالقوه خویش را واقعیت می بخشد در این تعامل فرد وجامعه دست خوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید(خسروی، 1389).

دوبعد مهم زندگی دانش آموز، پیشرفت تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی(اجتماعی-فردی)، است که با یکدیگر رابطه متقابل داشته و بر سلامت روانی و تربیتی حال و آینده وی تاثیر دارد. بالسون[1] (1994)، پیشرفت تحصیلی را اصطلاحی می داند که به جلوه ای از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد و این جایگاه می تواند نمرات دوره های مختلف یا میانگین نمرات در دوره خاص یا نمره ای برای یک دوره باشد. پورشافعی (1370)، پیشرفت تحصیلی را انجام تکالیف و موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص و یا موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی می داند. در تحقیقات مختلف پیشرفت تحصیلی با موفقیت تحصیلی بصورت مترادف بکار برده شده است که البته متفاوت از یکدیگرند. موفقیت تحصیلی فرآیندی از توانایی های گوناگون افراد شامل توانایی های جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان از یک سو و عوامل برانگیزنده مانند علاقه، پشتکار و پاداش از سوی دیگر می باشد (ذکایی، 1378).

در این پژوهش قصد بر این است که محقق بداند آیا رابطه ای بین هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج وجود دارد و اینکه سهم هرکدام از این متغیرها چه میزان می باشد؟

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 192
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

گروه علوم تریتی

 

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

 

بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

 

اساتید راهنما:

دکتر بهناز مهاجران                                دکتر علیرضا قلعه ای

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفته است.فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار مهم و وسیله انجام کار در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است. فناوری اطلاعات تغییر مهمی در روند انجام کارها و اجرای امور ایجاد کرده است و خود را به عنوان یکی از عوامل مهم در برتری کشورهای پیشرفته معرفی نموده است. رضایتمندی افراد در سازمانهای مختلف نیز یکی از مسائل مهمی است که در عصر حاضر جلب توجه نموده است و سازمانهای کنونی در انجام وظایفشان بیش از گذشته به رضایت مشتریان توجه می کنند و رضایتمندی مشتریان را به عنوان یکی از مهم ترین اولویتها مورد توجه قرار می دهند. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بکار گیری فناوری اطلاعات بر افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه تاثیر گذار بوده است. به منظور بررسی این سوال در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  به روش توصیفی با نمونه گیری تصادفی ساده 320 نفر به عنوان نمونه از بین  جامعه2304 نفری انتخاب گردید و پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن مورد تایید اساتید محترم بوده و پایایی محاسبه شده آن نیز حدود 762/0 بود، بین آنها توزیع گردید و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در امر تجزیه و تحلیل داده ها از spss18 آزمون آماری همبستگی رگرسیون وANOVA بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که امکانات ارائه شده در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی را فراهم نموده است

کلید واژه: فناوری اطلاعات، رضایتمندی، دانشجویان ، دانشکده کشاورزی و دانشگاه ارومیه

فهرست مطالب:

صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….الف

فهرست جدولها ه

فصل اول: کلیات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسئله

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

4-1 اهداف تحقیق

5-1 کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

6-1 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

7-1 متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها…………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2

2-2

3-2فناوری

4-2 اطلاعات

5-2 اطلاعات عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

6-2 اطلاعات مدیریتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

7-2 اطلاعات تاکتیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

8-2  اطلاعات استراتژیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

9-2 تفاوت داده و اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

10-2 عناصر اصلی فناوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………13

11-2 سازمان و فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

12-2 ویژگی های سیتم های فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………14

13-2کاربرد های فناوری اطلاعات در سازمان……………………………………………………………………………………………………………………………14

14-2اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………………………….16

15-2 سیر تکامل فناوری اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

16-2 تعریف اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

17-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

 

18-2 اهداف سیستمهای فناوری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

19-2 فناوری اطلاعات و توانمندی سازی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………………19

20-2 فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………….19

21-2 فناوری اطلاعات و مشکلات پیش روی آن………………………………. ……………………………………………………………………………………20

22-2معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2 بخش دوم رضایت ارباب رجوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-2 تاریخچه توجه به رضایت ارباب رجوع…………………………………………………………………………………………………………………………………25

3-2 ارباب رجوع و اهمیت رضایت ارباب رجوع………………………………………………………………………………………………………………………….26

4-2 مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

5-2 انواع نیازهای ارباب رجوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

6-2 نقش کارکنان در رضایت ارباب رجوع………………………………………………………………………………………………………………………………..29

7-2عوامل تعیین کننده رضایت ارباب رجوع……………………………………………………………………………………………………………………………30

1-2 بخش سوم پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-2تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

3-2 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….34

1-3 مقدمه

2-3روش تحقیق

3-3 جامعه آماری

4-3 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

5-3 نمونه آماری

6-3متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

7-3ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

8-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

9-3 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

10-3 شیوه ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 39

فصل چهارم یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

1-4مقدمه 41

2-4 یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

3-4 یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………50

1-5

2-5نتیجه گیری

3-5 محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

4-5 پیشنهادات

1-4-5پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

2-4-5پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

منابع و مآخذ

پیوستها 

چکیده انگلیسی 

 

 

فهرست جداول و  نمودارها

جدول 3-1 فراونی جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….36

جدول 3-2 آمار جامعه مورد بررسی و نمونه اخذ شده در رشته کارشناسی …………………………………………………………………….37

جدول 3-3 آمار جامعه مورد بررسی و نمونه اخذ شده در کارشناسی ارشد و دکتری……………………………………………………….38

جدول 3-4 متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

جدول 3-5 پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

جدول توزیع فروانی 4-1 نشان می دهد که فراوانی سطوح تحصیلی زنان و مردان مساوی است………………………………………43

جدول 4-2 خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………..44

جدول 4-3    تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 1 …………………………………………………………………………………………………………………. 45

 

جدول 5-3  تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 2 …………………………………………………………………………………………………………………….46

 

جدول 6-3  تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 3 ……………………………………………………………………………………………………………………47

 

جدول 7-3 ANONA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

 

جدول 8-3  تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی 3 ………………………………………………………………………………………………………………………48

 

جدول 9-3 ANONA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

نمودار 4-1 فراوانی پاسخهای آزمودنیها به هر سوال پرسشنامه………………………………………………………………………………………..42

نمودار 4-2 نمودار توزیع سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………….43

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 88
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

عنوان : تمرکز زدایی در آموزش و پرورش،

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

-1- مقدمه:

 

به نظر می رسد که تمرکز زدایی در آموزش و پرورش به طور اعم و برنامه درسی به طور اخص در دهه های گذشته به شکل برجسته ای مدّ نظر قرارگرفته است و در مباحث آموزشی و سیاسی یک اشتغال ذهنی نسبت به تمرکز زدایی آموزشی در میان کشورهای جهان وجود داشته است. اما این سؤال مطرح است که آیا تمرکز زدایی در آموزش و پرورش،بالأخص در برنامه درسی یک ضرورت برای هر جامعه و نظام آموزشی است؟ تمرکز و عدم تمرکزپدیده ای کاملاً واقعی است که درتمام نظام ها به صورت آشکار وپنهان خودنمایی و تأثیرگذاری دارد . نتایج این تحقیق نشان دادکه برای به کارگیری رویکرد کاهش تمرکز باید وضعیت برنامه ریزی درسی درحوزه طراحی، الگوهای برنامه ریزی، عناصر و مؤلفه های برنامه، مهندسی برنامه، عناصر نظری برنامه ریزی درسی تبیین وروشن شود . تحلیل ادبیات پژوهشی موضوع این نکته را روشن کرد که، بودن در یکی از دو قطب متمرکز و غیر متمرکز یا حتی قرار گرفتن بر روی طیفی از تمرکز و عدم تمرکز هرچه است، چیزی جز یک امر مدیریتی نمی تواند باشد. براساس نوع مدیریت سیاسی ، اجتماعی و جهت گیری های ایدئولوژیک و درسطحی مقدورات مادی و مالی نظام های حکومتی و آموزشی  است که آن ها را به سوی گرایش  به تمرکز گرایی و تمرکز زدایی از آموزش و پرورش و نهایتاً برنامه ریزی درسی می کشاند. در حال حاضر برای بسیاری از کشورها رفتن به سمت عدم تمرکز یک مد است و آن کشورها فکر می کنند که تمرکززدایی کاری است مدرن که باید انجام شود . اما باید توجه کرد که عدم تمرکز، یک اکسیر جادویی نیست و مشکلات و مسایل خاص خود را به همراه خواهد داشت. برای کاهش تمرکز باید به طور هم زمان از تمام زیرمجموعه های یک مجموعه، از جمله بخش مالی، مدیریتی، و برنامه ای، کار را شروع کرد، و بدترین حالت ممکن زمانی است که تمرکززدایی فقط در یک بخش رخ دهد که این امر کیفیت کار مدارس و کیفیت یادگیری را بدتر از قبل خواهد نمود.

 

موضوع تمرکز و عدم تمرکز از موضوعاتی است که در درازای تاریخ آموزش و پرورش محل بحث و منازعه علمای تعلیم و تربیت و خط مشی گذاردن آموزشی بوده است.تاریخ یک صد ساله ی اخیر، یعنی قرن بیستم، خود به تنهایی نمایانگر آن است که بسیاری از نظام های آموزش دست کم روزانه با مسئله ی تمرکز و عدم تمرکز دست به گریبان بوده اند، چون روزانه پژوهش های آزمایش، تجربی و ملاحظات نظری کاستی هایی را در نظام های متمرکز و غیر متمرکز روبروی دیدگان    می گذارد (فتحی،1386). نظام های آموزش و پرورش در کشورهای اروپایی و امریکایی، تقریباً از سه دهه پیش برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز را تجربه کرده اند (OECD،1979).

همزمان با تحولات و تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، مطالبات و تقاضای اجتماعی برای مشارکت در تصمیم گیری های آموزشی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی و ضرورت برنامه های درسی و آموزشی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و بین المللی از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است . در همین رابطه، برخی نظام های آموزشی متمرکز برای رهایی از وضعیت نامطلوب و بحران زای خود، گرایش تمرکززدایی را اختیار نموده و بعضی نظام های آموزشی نیز رویکرد تمرکز گرایی را به عنوان پاسخی به بحث عدالت آموزشی و فرصت های برابر آموزش و تحصیل قلمداد نموده اند(فتحی،1386).

1-2- بیان مسئله :

آموزش عالی از مهمترین مراحل آموزش رسمی به شمار می آید که دارای وظایف و رسالت های متعددی درجهت رشد و پیشرفت نیروی انسانی جوامع است (عراقبه وهمکاران،1388). بالدرستون[1] (2000) بر این اعتقاد است که آموزش عالی به عنوان اصلی ترین نهاد توسعه دهنده منابع انسانی، در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی برملاحظات جهانی شدن، نقش حساسی را بر عهده دارد(دوماسو هنچانس،[2] 2010).  لذا تحقق این وظایف ورسالت ها نیازمند ابزارهایی همچون برنامه درسی متناسب است. برنامه درسی اصلی ترین عنصر نظام آموزش عالی وبنیادی ترین ابزار برای فراهم آوری دانش، تجربه و مهارت دانشجویان برای عرضه خدمات به جامعه است(نیلی وهمکاران، 1389) و به عنوان قلب این نظام، نقش مهمی درتحقق اهداف این نهاد و ترسیم کننده نقشه ها و اهداف آن ایفا می کند (آلتباخ[3]، 1988). برای برنامه درسی عناصرمتفاوتی را بیان کرده اند؛ از جمله تایلر[4]( 1949)که چهارعنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی را پیشنهاد کرده است. زایس[5](1976) از صاحب نظران سرشناسی و حامی دیدگاه چهار عنصری برنامه درسی است. آیزنر[6] (1994) نیز عناصربرنامه درسی را شامل هدف، محتوا، انواع فرصت های یادگیری، سازمان دهی محتوا و ارزشیابی می داند. اما معروف ترین و جامع ترین برداشت از عناصر برنامه درسی،الگوی کلاین است که در قالب نه عنصر اهداف، محتوا،فعالیت های یادگیری، روش های تدریس، مواد ومنابع یادگیری، ارزشیابی، زمان، فضا وگروه بندی مطرح کرده است (فتحی واجارگاه و شفیعی، 1386).

برنامه درسی در آموزش عالی از این امر ناشی می شود که آن عاملی مهم در ارتقای کیفیت آموزش عالی به شمار می رود (دهقانی و همکاران[7]، 2011). لذا تصمیم گیری درمورد چگونگی اجرای عناصر برنامه درسی در سطح دانشگاه ها باید به درستی انجام شود. تصمیم گیرندگان برنامه درسی، افراد یا گروه هایی هستند که با توجه به تخصص و مهارت خود می توانند تصمیمات مهمی را درباره عناصر برنامه درسی اتخاذ نمایند (آیمینی [8]،2011). ، ترکیب تصمیم گیرندگان و میزان تأثیرگذاری افراد و گروه ها در نظام برنامه ریزی درسی، به نظام سیاسی کشورها بستگی دارد (سراجی،1386 ). هر کشوری باید با توجه به شرایط خود مشخص کند که کدام وضعیت تمرکز یا عدم تمرکز را در تصمیم گیری های خود مناسب می داند(تموکنگ[9]، 2004). از نیمه دوم قرن بیستم با توجه به تحولات سریع سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ضرورت برخورداری از برنامه درسی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی و فرهنگی و مشارکت بیشتر در تصمیم گیری های آموزشی احساس شده است(ایزدی، 1385 ). و از حدود 100 سال پیش،همواره این سوال در حوزه نظام آموزشی کشورها مطرح بوده است که تصمیمات مربوط به برنامه درسی در کجا و توسط چه کسی باید اتخاذ گردد (موسی پور، 1385). بنابراین از همان زمان دو رویکرد تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی مورد توجه کشورها قرار گرفته و حوزه پرتلاطمی را به وجود آورده است. نحوه ترکیب تصمیم گیرندگان برنامه های درسی و توانایی های معلمان و اعضای هیأت علمی در استفاده از این انعطاف برنامه درسی، درجه تمرکز یا عدم تمرکز این گونه برنامه ها را تعیین می کند(نوروززاده و همکاران،1385).

چالش‌های عمد‌‌ه سر راه توسعه آموزش عالی د‌‌ر قرن بیستم، باعث گرایش به‌ خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر کشورهای د‌‌ر حال توسعه شد‌‌ه است. رشد‌‌ اقتصاد‌‌ مبتنی بر اطلاعات، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش اقبال عمومی به آموزش، ظهور فناوری‌های جد‌‌ید‌‌، همگرایی سازمان‌های مد‌‌رن و کاهش اعتماد‌‌ مرد‌‌م به عملکرد‌‌ و اثربخشی د‌‌ولت‌ها از د‌‌لایل اصلی گرایش به ‌خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر د‌‌و د‌‌هه اخیر بود‌‌ه است. د‌‌ر ایران نیز خصوصی‌سازی گسترد‌‌ه د‌‌ر اصل 44قانون اساسی د‌‌ر ایران پیش‌بینی و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی د‌‌ر برنامه توسعه سوم مورد‌‌ توجه قرار گرفته است؛ اما وجود‌‌ پاره‌ای موانع و محد‌‌ود‌‌یت‌ها باعث شد‌‌ه آموزش عالی خصوصی، به معنای واقعی آن، رخ ند‌‌هد‌‌.

تا اواسط قرن 20 میلاد‌‌ی د‌‌ولت‌ها همواره مسئولیت اولیه آموزش شهروند‌‌ان را بر عهد‌‌ه د‌‌اشته‌اند‌‌ و بزرگ‌ترین و تنها منبع تامین‌کنند‌‌ه بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش‌وپرورش بود‌‌ند‌‌. با پید‌‌ایش فناوری‌های جد‌‌ید‌‌ و جهانی شد‌‌ن، آرمان‌های لیبرال د‌‌موکراسی با مفاهیم نئو لیبرال د‌‌رباره جامعه و د‌‌ولت ترکیب شد‌‌ و با جهانی شد‌‌ن اقتصاد‌‌ و کاهش نقش د‌‌ولت د‌‌ر تامین بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش عالی، موسسات آموزش عالی میزان زیاد‌‌ی رقابتی و بازارمحور شد‌‌ند‌‌. از طرف د‌‌یگر اصول ارائه خد‌‌مات رفاه عمومی و اجتماعی توسط د‌‌ولت مورد‌‌ ترد‌‌ید‌‌ قرار گرفت و با رواج نگرش تجاری نقش آموزش عالی خصوصی گسترش یافت و تعد‌‌اد‌‌ بی‌شماری از فراهم‌کنند‌‌گان جد‌‌ید‌‌ آموزش عالی از قبیل بخش‌های انتفاعی، موسسات غیرانتفاعی، موسسات مجازی و سایر مراکز آموزش عالی به عرصه آمد‌‌ند‌‌ که می‌توانند‌‌ به سرعت با تغییرات جامعه، شرایط بازار و علایق د‌‌انشجویان سازگار شوند‌‌. بعد‌‌ از پایان جنگ جهانی د‌‌وم، سیاست کشورها از نخبه‌گرایی به سمت تود‌‌ه‌ای شد‌‌ن آموزش عالی حرکت کرد‌‌. به د‌‌لیل افزایش جمعیت و تقاضای رو به رشد‌‌ جوامع مد‌‌رن به تحصیلات عالی، آموزش عالی خصوصی گسترش چشمگیری یافت. افزایش شهریه د‌‌انشجویان، ترغیب اهد‌‌ای کمک توسط ذی‌نفعان و د‌‌رگیر‌کرد‌‌ن بخش خصوصی د‌‌ر ارائه خد‌‌مات آموزشی از جمله آن راهبرد‌‌ها بود‌‌ند‌‌. د‌‌ر ابتد‌‌ای قرن 21 ،نقش بخش خصوصی به عنوان شریک بالقوه د‌‌ولت، هم د‌‌ر تد‌‌ارک و هم د‌‌ر تامین بود‌‌جه آموزش عالی بیشتر آشکار شد‌‌ه است.

د‌‌ر ایران نیز د‌‌ر برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صریحا بر توسعه بخش خصوصی آموزش عالی کشور تاکید‌‌ شد‌‌ و اقد‌‌امات جسته گریخته ‌ای همانند‌‌ تاسیس د‌‌انشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد‌‌ و د‌‌وره‌های شبانه صورت گرفته است؛ ولی شواهد‌‌ گویای این مطلب است که با وجود‌‌ تجربه‌هایی از این قبیل، آموزش عالی کاملا خصوصی به وجود‌‌ نیامد‌‌ه است و این‌گونه د‌‌انشگاه‌ها صرفا غیرد‌‌ولتی محسوب می‌شوند‌‌. وزارت علوم در تارخ 10/2/1379 آیین نامه ای تحت عنوان «آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها» در 13 ماده 4تبصره طراحی و ابلاغ نموده است که اهم اهداف این آیین نامه عبارتند از: الف- انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی با نیازهای جامعه؛ ب – نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها؛ ج-  روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحولات دانش بشری؛ د- تناسب بیشتر برنامه های درسی با امکانات و تواناییهای دانشگاهها. این آیین نامه تاکید دارد که دانشگاههای دارای هیات ممیزه می توانند برنامه های پیشنهادی خود را به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال و پس از تایید آن را اجرا کنند. تحقیقات نشان می دهد که با وجود این اختیار، حتی دانشگاههای دارای هیات ممیزه هم چندان فعالیتی در این زمینه نداشته اند. (سبحانی نژاد، راهنما و شاه حسینی, 1390؛ سبحانی نژاد و شاه حسینی، 1391) هدف این پژوهش پرداختن به راهکارهای عملی برای تمرکز زدایی در برنامه درسی دانشگاهی از منظر اساتید و مدیران دانشگاه کردستان است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 140
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دزفول

گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«MA»

گرایش: برنامه ریزی آموزشی

عنوان: بررسی کارایی درونی مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال های 1384 تا 1389 در مقایسه با اهداف پیش بینی شده در برنامه ملی آموزش برای همه(E.F.A ).

استاد راهنما:

دکتر فریبا حافظی

استاد مشاور:

دکتر سعید مشتاقی

 

تابستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

1-4) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..8

1-4-1) هدف اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………….8

1-4-2) اهداف جزئی پژوهش………………………………………………………………………………………………..8

1-5) سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………9

1-6) فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….10

1-7) تعاریف مفهومی متغیرها و اصطلاحات……………………………………………………………………………12

1-8) تعاریف عملیاتی شاخص‌ها……………………………………………………………………………………………18

فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی پژوهش

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2) تعریف سیستم یا نظام …………………………………………………………………………………………………..29

2-3) آموزش و پرورش به مثابه یک سیستم یا نظام…………………………………………………………………..29

2-4) اهمیت آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………32

2-5) نقش آموزش و پرورش در ابعاد مختلف توسعه ………………………………………………………………32

2-5-1) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اجتماعی………………………………………………………33

2-5-2) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه فرهنگی………………………………………………………..34

2-5-3) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصاعی……………………………………………………….35

2-6) آموزش و پرورش و برابری فرصت‌های آموزشی……………………………………………………………..35

2-7) نظام آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….38

2-7-1) انواع نظام آوزشی و سطوح آن ………………………………………………………………………………….39

2-8) ساختار آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….39

2-9) آموزش ابتدایی و جوانب مختلف رشد…………………………………………………………………………..40

2-9-1) رشد ارزش‌ها…………………………………………………………………………………………………………..42

2-9-2) رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..43

2-9-3) رشد عقلانی……………………………………………………………………………………………………………..43

2-10) آموزش ابتدایی در سند تحول بنیادی…………………………………………………………………………….44

2-11) اهداف آموزش ابتدایی…………………………………………………………………………………………………44

2-12) نظام های آموزشی در جهان…………………………………………………………………………………………46

2-13) چالش‌های اصلی نظام آموزشی در جهان و ایران……………………………………………………………..50

2-14) نارسایی‌های مقطع آموزش و پرورش ابتدایی ایران…………………………………………………………..52

2-14-1) مفهوم برنامه‌ریزی آموزشی……………………………………………………………………………………….53

2-14-2) تعاریف برنامه‌ریزی آموزشی……………………………………………………………………………………..53

2-15) کارایی………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-15-1) معنی و مفهوم کارایی……………………………………………………………………………………………….56

2-15-2) تعاریف کارایی……………………………………………………………………………………………………….57

2-16) بهره ‌وری……………………………………………………………………………………………………………………58

2-17) رابطه کارایی با بهره وری و اثربخشی…………………………………………………………………………….59

2-18) کارایی در نظام‌های آموزشی…………………………………………………………………………………………60

2-19) کارایی درونی و کارایی بیرونی……………………………………………………………………………………..61

2-19-1) کارایی درونی………………………………………………………………………………………………………..62

2-20) برنامه ‌ریزی‌های توسعه بین‌المللی………………………………………………………………………………..65

2-20-1) برنامه‌ی توسعه‌ی هزاره یا اعلامیه هزاره ……………………………………………………………………65

2-20-1-1) آرمان و اهداف برنامه ریزی آموزشی در برنامه‌ی توسعه‌ی هزاره ……………………………..67

2-20-2) برنامه ریزی آموزش برای همه………………………………………………………………………………….67

2-20-2-1) تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………67

2-20-2-2) اهداف و چارچوب برنامه ریزی در برنامه ملی آموزش برای همه…………………………….69

2-20-2-3) تدوین برنامه آموزش برای همه………………………………………………………………………….71

2-20-2-4) برنامه ملی آموزش برای همه در ایران…………………………………………………………………..72

2-20-2-5) استراتژی‌ها……………………………………………………………………………………………………….76

2-20-2-6) معرفی گروه‌های هدف برنامه در ایران…………………………………………………………………80

2-20-2-7) برنامه آموزش برای همه از منظر برنامه توسعه ملی…………………………………………………81

2-20-2-8) ارتباط برنامه های عمرانی و توسعه با برنامه ملی آموزش برای همه………………………….83

2-20-2-8-1) جایگاه برنامه ملی آموزش برای همه در برنامه چهارم…………………………………………80

2-20-2-8-2) جایگاه برنامه ملی آموزش برای همه در برنامه پنجم……………………………………………84

2-20-2-8-3) جایگاه برنامه ملی آموزش برای همه در سند برنامه راهبرد…………………………………..84

2-20-2-8-4) جایگاه برنامه ملی آموزش برای همه در سند تحول بنیادین…………………………………..85

2-21) ارتباط بین برنامه آموزش و پرورش و برنامه توسعه ملی………………………………………………….85

2-22) برنامه‌ها و اهداف دوره ابتدایی در طول برنامه در استان ………………………………………………….86

2-23) قوت‌ها و ضعف‌های توسعه آموزش ابتدایی استان………………………………………………………….87

2-24) تعریف شاخص آموزشی…………………………………………………………………………………………….88

2-25) نشانگرهای آموزشی برنامه ملی آموزش برای همه………………………………………………………….88

2-26) مروری بر تحقیقات انجام گرفته………………………………………………………………………………….90

2-26-1) پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………………………90

2-26-2) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………….96

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….104

3-2) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….104

3-3) ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..104

3-4) شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………………..104

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..106

4-2)یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 106

4-2-1)تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پرسش‌های پژوهش……………………………………………….106

3-4) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….167

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..177

5-2) بحث ونتیجه‌گیری از پرسش‌های پژوهش……………………………………………………………………….177

5-3) نتایج کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 195

5-4) خلاصه نتایج………………………………………………………………………………………………………………205

5-5) محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..206

5-6) پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………208

5-7) موضوعات پژوهشی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………..209

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..212

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………..221

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….223

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه    

جدول 4-1)بررسی نرخ ارتقاء بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی                                          107

جدول 4-2) بررسی نرخ مردودی بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی                                      113

جدول4-3) بررسی نرخ ترک تحصیل  بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی                                 119

جدول4-4) نرخ ماندگاری، …..نسبت اتلاف وضریب کارایی                                                125

جدول4-5) بررسی نرخ ماندگاری بر اساس پایه تحصیلی                                                  127

جدول4-6) درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم بر اساس جنسیت                                             130

جدول4-7) بررسی میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل                             133

جدول4-7) بررسی نسبت اتلاف بر اساس جنسیت                                                           135

جدول4-8) بررسی ضریب کارایی بر اساس جنسیت                                                        138

جدول4-9) تعداد و میزان رشد دانش آموزان                                                                 141

جدول4-10) تعداد و سهم دانش آموزان دختر و پسر                                                      144

جدول4-11) تعداد و سهم دانش آموزان شهری و روستایی                                                147

جدول4-12) تعداد و سهم دانش آموزان دولتی و غیر انتفاعی                                             150

جدول4-13) پوشش تحصیلی ظاهری  دانش آموزان                                                       153

جدول4-14) نسبت دانش آموز به معلم، میزان تحصیلات معلمان                                        156

جدول4-15) تراکم دانش آموز در کلاس دایر و…                                                           161

جدول4-16) آزمون t مقایسه میانگین نرخ ارتقا ، نرخ مردودی و نرخ ترک تحصیل                  167

جدول شماره 4-17: آزمون t مقایسه میانگین نسبت اتلاف و ضریب کارایی                           168

جدول شماره 4-18: آزمون t مقایسه میانگین نرخ فارغ التحصیلی                                        168

جدول شماره 4-19: آزمون t مقایسه میانگین درصد رشد و هدف برنامه                                169

جدول شماره4-20: آزمون t میانگین سهم دانش آموز دختر، غیر انتفاعی با  هدف برنامه             170

جدول شماره4-21: آزمون t مقایسه میانگین سهم دانش آموز روستایی با  هدف برنامه               171

جدول شماره4-22: آزمون t مقایسه میانگین پوشش تحصیلی ظاهری و هدف برنامه                 171

جدول شماره4-23: آزمون t مقایسه نسبت دانش آموز به معلم با هدف برنامه                          172

جدول شماره4-24: آزمون t مقایسه میانگین تحصیلات معلمان با هدف برنامه                         173

جدول شماره4-25: آزمون t مقایسه ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی و هدف برنامه            174

جدول شماره4-26: آزمون t مقایسه ضریب بهره برداری از سرانه فضای آموزشی با هدف برنامه    175

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار 4-1)بررسی نرخ ارتقاء بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی                                         108

نمودار 4-2) بررسی نرخ مردودی بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی                                     114

نمودار 4-3) بررسی نرخ تکرار بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی                                        120

نمودار 4-4) بررسی نرخ ماندگاری بر اساس پایه تحصیلی                                                 128

نمودار 4-5) بررسی درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم بر اساس جنسیت                                 131

نمودار 4-6) بررسی میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل بر اساس جنسیت     133

نمودار 4-7) بررسی نسبت اتلاف بر اساس جنسیت                                                         136

نمودار 4-8) بررسی ضریب کارایی بر اساس جنسیت                                                      139

نمودار 4-9) تعداد و میزان رشد دانش آموزان                                                                142

نمودار 4-10) تعداد و سهم دانش آموزان دختر و پسر                                                      145

نمودار 4-11) تعداد و سهم دانش آموزان شهری و روستایی                                                148

نمودار 4-12) تعداد و سهم دانش آموزان دولتی و غیر انتفاعی                                             151

نمودار 4-13) پوشش تحصیلی ظاهری  دانش آموزان                                                       154

نمودار 4-14) نسبت دانش آموز به معلم،                                                                     157

نمودار 4-15) نسبت معلم به کلاس دایر                                                                        159

نمودار 4-16)میزان تحصیلات معلمان                                                                          160

نمودار 4-17) تراکم دانش آموز در کلاس دایر                                                                162

نمودار4-18) تراکم کالبدی،                                                                                      163

نمودار4-19) سرانه فضای آموزشی                                                                            164

نمودار 4-20)ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی            165

 

 

چکیده:

برای حل معضلات آموزشی و ارتقاء کارکردهای آن، در کشورهای جهان، تفکر هسته‌های آموزش برای همه را به وجود آورد. در کنفرانس جهانی جامتین تایلند در سال 1990 میلادی چارچوب و شاخص‌های کیفیت نظام‌های آموزشی مشخص گردید. با توجه به عدم وجود تحقیقاتی مبنی بر سنجش کیفیت مقطع ابتدایی در استان ایلام در مقایسه با یک چارچوب بین المللی، محقق برآن شده تا پژوهشی تحت عنوان بررسی کارایی درونی آموزش ابتدایی استان ایلام طی سالهای 84 تا89 در مقایسه با شاخص‌های برنامه ملی آموزش برای همه(E.F.A) انجام دهد. و با دسته بندی و بررسی شاخص‌های مربوطه، میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه استانی آموزش برای همه را مشخص نماید. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ کنترل متغیر از نوع غیر آزمایشی است. جامعه و نمونه آماری به شیوه سرشماری انتخاب شده و شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی استان در سال 84 تا 89 است. برای تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شده است.یافته‌های آن نشان می‌دهد که: نرخ‌های قبولی، مردودی، ترک تحصیل، ماندگاری، فارغ‌التحصیلی، میانگین طول تحصیل، نسبت اتلاف، ضریب کارایی، سهم دانش آموزان دخترو سهم دانش آموزان غیرانتفاعی، بهبود یافته است. نرخ رشد دانش آموزان ، سهم دانش آموزان روستایی کاهش و  پوشش ظاهری در مقایسه با میزان پیش بینی در سند برنامه ملی آموزش برای همه طی دوره مذکور بیشتر است که نامطلوب است. مقدار نسبت دانش آموز به معلم، تقریباً برابر با هدف برنامه است. شاخص معلم به کلاس دایر همسو با هدف برنامه است. میزان سطح تحصیلات معلمان از هدف برنامه کمتر است. تراکم دانش آموز در کلاس دایر، کمتر از هدف برنامه بوده،تراکم کالبدی، در طول برنامه بالا بوده و سرانه فضای آموزشی پایین تر از هدف است، ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی برابر با هدف برنامه است.

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 145
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده علوم انسانی علامه محمد تقی جعفری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته برنامه ریزی آموزشی

عنوان:

بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی نواحی 1 و 2 شهرستان اردبیل

 

استاد راهنما :

دکتر عادل زاهد بابلان

 

استاد مشاور:

دکتر موسی پیری 

تابستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی و پرورشی نواحی 1 و 2 شهرستان اردبیل صورت گرفته است. در این پژوهش دو سوال عمده مطرح شده است که عبارتند از کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی در نواحی 1 و2 اردبیل چگونه است. 2- کدام مولفه کیفیت خدمات در اولویت توجه قرار دارد.

این پژوهش از انواع توصیفی موردی بوده و جامعه آماری آن معلمان مدارسی می باشند که در آن مدارس طرح مجتمع سازی مدارس انجام شده و این مدارس شامل شهر و روستا می شود. تعداد کل معلمان زیر طرح 1282 نفر بوده و حجم نمونه در دو ناحیه 696نفر به روش نمونه گیری چند مرحله ا ی منظم انتخاب شده اند.

از این حجم تعداد 550 نفر برای مدارس شهری و روستایی ناحیه یک، 376 نفر برای مدارس شهری وروستایی ناحیه دو بوده است. داده ها و اطلاعات لازم از طریق یک پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت گردآوری شدوبا نرم افزارSPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر تعدای از صاحبنظران و اساتید و پایایی آنهاباروش آلفای کرونباخ بررسی شد ،در اجرای آزمایشی 780/0 و در اجرای نهایی پرسشنامه 831/0 بدست آمد. در جواب سوال اول ، که با آزمون t بررشی شد نتیجه آزمون در کلیه مولفه ها 001/0 بود که به علت کم بودن از 05/0 تفاوت بسیار معنی داری بین وضع موجود و وضع مطلوب معلمان وجود داشت.

در پاسخ به سوال دوم ، با بررسی نتایج آمار توصیفی مشخص شد که مولفه اول یعنی عناصر ملموس و ظاهری دراولویت توجه قرار داشت.در نهایت باآزمون (MANOVA)تفاوت بین گروهها بررسی شد.

واژگان کلیدی :

کیفیت خدمات، مجتمع های آموزشی و پرورشی، رضایت مشتری (معلمان)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :

کلیات پژوهش

1-1 – مقدمه:……………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله:……………………………………………………………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-1-هدف کلی……………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2-اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………. 7

1-5- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

1-6- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاعات:……………………………………………………. 8

1-6-1تعاریف نظری:…………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-2- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم :

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- کیفیت ومولفه های آن………………………………………………………………………………… 12

2-2-1- تعاریف کیفیت:……………………………………………………………………………………… 12

2-3- خدمات…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-4- کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………… 16

2-5- مجتمع آموزشی…………………………………………………………………………………………. 21

2-6- کیفیت  خدمات:…………………………………………………………………………………………. 21

2-7- الگوی های کیفیت خدمات………………………………………………………………………….. 24

2-7-1- الگوی گرونروز……………………………………………………………………………………… 24

2-7-2- الگوی سوین………………………………………………………………………………………….. 26

2-7-3-الگوی آلدلیگان و باتل……………………………………………………………………………… 26

2-7-4- الگوی سروکوال…………………………………………………………………………………….. 27

2-7-4-1- شکاف های مدل سروکوآل:………………………………………………………………… 30

2-7-4-2-دلایل وجود شکاف ها…………………………………………………………………………. 30

2-7-4-3- دلایل خرد وجود شکاف ها…………………………………………………………………. 31

2-7-2-4- مقوله های خاص در بکارگیری درست سروکوآل:…………………………………… 32

2-7-4-5- معایب سروکوآل:………………………………………………………………………………. 33

2-7-5- مدل کیفیت مالکوم بالدریج……………………………………………………………………… 34

2-8- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………… 36

2-9- جمع بندی :……………………………………………………………………………………………….. 43

فصل سوم :

روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه :……………………………………………………………………………………………………… 46

3-2- روش تحقیق :…………………………………………………………………………………………….. 46

3-3- جامعه ی آماری………………………………………………………………………………………….. 47

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………. 47

3-5- روش  ابزار جمع آوری اطلاعات:…………………………………………………………………. 48

3-6- روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………….. 49

3-7- اعتبار و پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………………. 49

فصل چهارم :

یافته های پژوهش

4-1- مقدمه :……………………………………………………………………………………………………… 51

4-2-شاخص های توصیفی :…………………………………………………………………………………. 51

4-2-1-توزیع افراد نمونه بر پایه جنس……………………………………………………………………. 51

4-2-2- توزیع افراد نمونه بر پایه سن……………………………………………………………………… 52

4-2-3- توزیع افراد بر اساس سطح تحصیلات………………………………………………………… 52

4-3- بررسی پرسش های پژوهش :………………………………………………………………………… 53

4-4- بررسی نتایج آزمون مقایسه میانگین ها در هر یک از گویه ها……………………………… 77

4-5-  نتایج آزمون (MANOVA)……………………………………………………………………….. 85

فصل پنجم :

نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 90

5-2- خلاصه و نتیجه گیری :………………………………………………………………………………… 90

5-3-یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………… 97

5-4- پشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………. 98

5-4-1- پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………… 98

5-4-2-پیشنهاد های پژوهشی ………………………………………………………………………………. 98

5-6- محدودیت های پژوهش :…………………………………………………………………………….. 99

5-7- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………….. 99

5-8- خلاصه نتایج بدست آمده به شرح زیر است :…………………………………………………. 100

 

منابع فارسی:……………………………………………………………………………………………………… 101

منابع انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………. 105

ضمائم: ……………………………………………………………………………………………………………. 107

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 3-1 : جامعه ی آماری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………… 47

جدول 4-1 :  توزیع افراد نمونه بر پایه جنس……………………………………………………………………………………………… 51

جدول 4-2 : توزیع افراد نمونه بر پایه سن به سال…………………………………………………………………………………….. 52

جدول 4-3 : توزیع افراد نمونه بر پایه سطح تحصیلات………………………………………………………………………………… 52

جدول 4-4 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب بعد ظاهری مدارس  مجتمع های شهری ناحیه 1           53

جدول 4-5 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب بعد ظاهری مدارس  مجتمع های روستایی ناحیه یک        54

جدول 4-6 :  بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب بعد ظاهری مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو            55

جدول 4-7 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب بعد ظاهری مجتمع های مدارس روستایی ناحیه دو          56

جدول 4-8 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد قابلیت اعتبار مدارس مجتمع های شهری ناحیه یک            57

جدول 4-9: بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد قابلیت اعتبار مدارس مجتمع های روستایی ناحیه یک           58

جدول 4-10:  بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد قابلیت اعتبار مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو            59

جدول 4-11 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد قابلیت اعتبار مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو         60

جدول 4-12 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد پاسخگویی ومسئولیت پذیری مدارس مجتمع های شهری ناحیه یک  61

جدول 4-13 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد پاسخگویی ومسئولیت پذیری مدارس مجتمع های روستایی ناحیه1    62

جدول 4-14 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد پاسخگویی ومسئولیت پذیری مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو    63

جدول 4-15 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد پاسخگویی ومسئولیت پذیری مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو  64

جدول 4-16: بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد اطمینان خاطر و تضمین مدارس مجتمع های شهری ناحیه1            65

جدول 4-17: بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد اطمینان خاطر و تضمین مدارس مجتمع های روستایی ناحیه یک       66

جدول 4-18 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد اطمینان خاطر و تضمین مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو          67

جدول 4-19 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد اطمینان خاطر و تضمین مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو        68

جدول 4-20 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد همدلی و دلسوزی مدارس مجتمع های شهری ناحیه1        69

جدول 4-21 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد همدلی و دلسوزی مدارس مجتمع های روستایی ناحیه1    70

جدول 4-22 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد همدلی و دلسوزی مدارس مجتمع های شهری ناحیه2        71

جدول 4-23 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد همدلی و دلسوزی مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو   72

جدول 4-24 :  بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد سوالات کلی مدارس مجتمع های شهر ناحیه1    73

جدول 4-25: بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد سوالات کلی مدارس مجتمع های روستا ناحیه1    74

جدول 4-26 : بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد سوالات کلی مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو            75

جدول 4-27 :  بررسی سطح معنی داری بین وضع موجود ومطلوب از بعد سوالات کلی مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو         76

جدول 4-28 : نتایج آزمون tبرای مقایسه میانگین گویه های وضعیت موجود و مطلوب کیفیت ارائه خدمات مدارس مجتمع های شهری ناحیه 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

جدول 4-29 : نتایج آزمون tبرای مقایسه میانگین گویه های وضعیت موجود و مطلوب کیفیت ارائه خدمات مدارس مجتمع های روستایی ناحیه 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

جدول 4-30 : نتایج آزمون tبرای مقایسه میانگین گویه های وضعیت موجود و مطلوب کیفیت ارائه خدمات مدارس مجتمع های شهری ناحیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول 4-31 : نتایج آزمون tبرای مقایسه میانگین گویه های وضعیت موجود و مطلوب کیفیت ارائه خدمات مدارس مجتمع های روستایی ناحیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

جدول شماره ی 4-32 : میانگین گروهها……………………………………………………………………………………………………. 85

جدول شماره ی 4-33:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری در متغیرهای مورد مطالعه…………… 86

جدول شماره ی 4-34:خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)…………………………………….. 86

جدول شماره ی4-35:نتایج آزمون تعقیبی توکی…………………………………………………………………………………………. 87

جدول شماره ی4-36:مجموع میانگین نتایج آزمون تعقیبی توکی………………………………………………………………… 88

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 2-1 : ابعاد کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………… 17

نمودار 2-2: مدل شکاف های ممکن در کیفیت خدمات………………………………………………………………….. 19

نمودار 2-3 : سیر تکاملی ابعاد کیفیت خدمات………………………………………………………………………………….. 23

نمودار 2-4: ابعاد کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………… 25

نمودار2-5 : مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت………………………………………………………………………. 36

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته : تکنولوژی آموزشی

عنوان:

مقایسه اندازه گیری مهارت های فراشناخت دانش آموزان پسر و دختر مدارس مقطع متوسطه شیراز منطقه 3

استاد راهنما:

خانم دکتر زهره ریاضی

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 3 شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز که در زمان  انجام تحقیق تعداد آنان 5000 نفربوده که 381نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه سنجش مهارت های فراشناختی شاطریان محمدی که درسال1386برای سنجش مهارتهای فراشناختی دانش آموزان بر اساس مدل براون  تهیه شده استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی آزمون تی تست گروه های مستقل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین مهارت های فراشناختی دانش آموزان دوره متوسطه از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد کاربرد و تحلیل حیطه شناختی دانش آموزان دوره متوسطه از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. بین مولفه سازماندهی از ابعاد حیطه عاطفی دانش آموزان دوره متوسطه نیز از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه ها: فراشناخت، حیطه عاطفی، حیطه شناختی

-1مقدمه

 

دانش برنامه ریزی درسی از جمله حوزه های نوپایی است که در مقایسه با سایر رشته های علمی گسترش کمتری یافته و نیازمند تحقیق در جهت رشد و توسعه است؛ گرچه تا به حال تلاش های فراوانی به منظور توسعه ی این حوزه از دانش، صورت گرفته است. از جمله ی این تلاش هارویکردی است که به وسیله ی آیزنر و والانس۱۹۷۹ ، به نقل از مارش ،۱۳۸۴ )  در پیشینه ی ، مطالعاتی برنامه ی درسی مطرح شده است. این رویکرد مبتنی بر مطالعه  « فرایندهای شناختی »  است. به این معنی که در برنامه ی درسی، باید به « مهارت های شناختی » و کاربردی توجه داشت تا دانش آموزان بتوانند از آن ها در قلمرو فکری و علمی خود استفاده کنند. بر اساس این دیدگاه رشد و تکامل فرایندهای شناختی از اصلی ترین وظایف مدرسه است. بنابراین، کارکردهای مدرسه (فراشناخت) و فراهم سازی « یادگیری شیوه ی یادگیری » شامل کمک به دانش آموزان در خصوص فرصت های لازم برای تقویت مجموعه توانایی های عقلانی دانش آموزان است (فتحی واجارگاه۱۳۸۴ ). برخی از مهم ترین اهداف مدرسه از این دیدگاه، گسترش ویژگی های انسانی، نظیر مهارت ها و علایق یادگیری مادام العمر است که مدرسه باید بر پرورش آن ها تمرکز داشته باشد (سیلور  و  همکاران، ۱۳72).

برایتر  نیز از آموزش مهارت های تفکر حمایت کرده است و بیان می دارد که باید مهارت های استدلال کردن، تولید اندیشه، فرضیه سازی و تفکر نقاد در کانون اصلی توجه آموزش و پرورش قرار گیرد .(به نقل از: میلر ۱۳۷۹ ). دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که بر اهمیت ، مطالعه در مباحث برنامه ی درسی تأکید کرده اند. در این رابطه رشد مهارت های شناختی و لزوم گنجاندن آن ها در برنامه ی درسی در بسیاری از مطالعات، مورد تأکید قرار گرفته است. ، با وجود این، برخی از صاحب نظران« مهارت های فراشناختی » را به اندازه ی مهارت های شناختی با اهمیت می دانند.

فلاول ، فراشناخت را به عنوان کنترل فعال و تنظیم فعالیت های شناختی برای دست یابی به اهداف شناختی تعریف می کند(به نقل از: مرزوقی، ۱۳۸۳ ). ویلیامز  و دیگران ( ۲۰۰۲ )، آموزش آگاهی های فراشناختی به دانش آموزان را موجب رشد راهبردهای مطالعه و ارتقای عملکرد کلاسی تأکید می کنند که آموزش آگاهی های فراشناختی،  آنان می دانند. لیفورد ، اکبلد  و زیمیان فراگیرندگان را قادر می سازد، دانش قبلی خود را ارزیابی کنند. بر درک مطلب خود نظارت داشته باشند و هنگام مطالعه، نحوه ی درک مطلب خود را اصلاح کنند. برخی مدعی هستند که راهبرد های فراشناختی ۷۰ درصد عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تبیین می کنند (عربان،۱۳۸۰).

با توجه به این که آگاهی های فراشناختی برای موفقیت تحصیلی و دوره های بعدی زندگی ضروری هستند و این آگاهی ها چنان چه در برنامه ی درسی گنجانده نشوند، عواقب جبران ناپذیری برنامه ی درسی کنونی دوره ی متوسطه خواهد داشت، این سؤال مطرح می شود که آگاهی های فراشناختی را تا چه اندازه در خود جای داده است و میزان آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دوره ی متوسطه چگونه است؟ این پژوهش در زمره ی معدود تحقیقاتی است که داخل کشور و در راستای  پاسخ گویی به پرسش های مزبور انجام گرفته است. هدف اصلی آن، بررسی دختران و پسران از منظر مهارت های فراشناختی است که نتایج آن نیز می تواند راهنمای برنامه ریزان درسی و مؤلفان کتب درسی در طراحی و تدوین برنامه ی درسی باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 119
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد “M.A “

رشته: مدیریت آموزشی

 

بررسی میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب

 

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر شیخی فینی

 

استاد مشاور:

دکتر حسین زینلی پور

تابستان92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 •  مقدمه

مدیریت بر مبنای اعتماد، بیانی نوین از اندیشه­های کهن است. که جای آن در روابط امروزی به خوبی نمایان و آشکار است و بکارگیری سازوکارهای آن می تواند در کسب نتایج مطلوب بین فردی مؤثر باشد. مدیریت بر مبنای اعتماد تکنیکی است که انسا­ن­ها در روابط خود آن را به کار می گیرند؛ اما تا کنون بدان به­عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش داد و در جایگاه های مختلف از آن بهره گرفت، نگریسته نشده است. اعتماد یک موضوع بین رشته­ای است که از رشته­هایی مانند روان­شناسی و جامعه­شناسی نشأت می­گیرد. به عقیده تایلر[1]، اعتماد زمینه­ساز است برای درک اینکه چگونه مشارکت مؤثر را در درون سازمان­ها ایجاد کنیم؛ یعنی اعتماد یک عنصر کلیدی است. زیرا مشارکت را می­آفریند و همانطور که می­دانیم، مشارکت در سازمان­ها همیشه با اهمیت بوده­است. به گفته آنت بیر[2](1985) اعتماد در همه جا وجود دارد اما کمتر به آن توجه می­شود و تنها زمانی که از بین می رود و یا آسیب می­بیند مورد توجه قرار می­گیرد. وی این موضوع را به هوا تشبیه می­کند که وقتی کمیاب یا آلوده می­شود، اهمیت می­یابد. صاحب نظران باور دارند که اعتماد می تواند منجر به همکاری بین افراد، گروه­ها و سازمان­ها شود. امروزه سازمان­ها در جستجوی راه­های جدیدی برای ارتقای مشارکت بین افراد و گروه ها و بهره گیری از آثار آن هستند؛ از این گروه بیش از هر زمان،به اعتماد و چگونگی تقویت و واقعی سازی آن توجه دارند. مثلاً بیشتر سازمان­ها همکاری بین افراد و گروه ها را با مهندسی دوباره ساختار و مسطح تر نمودن آن بر شکل­های مبتنی بر تیم کاری[3] به گونه ای که اختیار در آن ها به شکل غیرمتمرکز درآید و اعطای قدرت به سطوح پایین تر شود افزایش می­دهند. اما اعطای قدرت تنها زمانی می تواند به تقویت همکاری و سرانجام عملکرد سازمانی منجر شود که در سازمان اعتماد وجود داشته باشد. به طورکلی، روان­شناسان اعتماد و فرایند اعتمادسازی را یکی از پایه های اساسی توسعه فردی توصیف کرده اند (گرث،جینز، 1998:53).

نظر به این که نقش مؤثر و تعیین کننده آموزگاران در الگوگیری تیم سلامت مرهون رضایت شغلی آنان بوده و تاثیر آموزشی این افراد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران ابتدایی انکارناپذیر است، و با توجه به نقش اعتماد مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان و به دنبال آن بهره وری سازمان و نقش مستقیم آن در سلامت جامعه، این پژوهش بر آن است تا به بررسی اعتماد مدیریت و  رابطه اش با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی بپردازد و ضمن نشان دادن رابطه میان رفتار مدیریتی مدیران اجرایی و ارشد و درجه اعتمادی که در سازمان حاکم است، مدیران اجرایی و ارشد را قادر به اتخاذ رفتاری کند که به دنبالش افزایش رضایت شغلی کارکنان را به دنبال داشته باشد. در این پژوهش گام اول، یعنی شناسایی وضع موجود آموزش و پرورش در خصوص وضعیت اعتمادبه مدیریت و تاثیرآن بر رضایت شغلی است. بدیهی است که گام های بعدی همانا استفاده از آموزش های مناسب در خصوص مباحث رفتار سازمانی برای مدیران و البته کارکنان است مراحلی اساسی تر و ضروری خواهد بود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاداسلامی

واحدقشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

رشته: مدیریت آموزشی

گرایش:مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس

 

استادراهنما:

دکتر حسین زینلی پور

 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول : کلیات تحقیق  
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2 بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………….. 12
1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 12
1-4-1 اهداف کلی …………………………………………………………………………………………….. 12
1-4-2 اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………….. 12
1-5 سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………… 12
1-6 تعاریف متغیرها …………………………………………………………………………………………… 14
فصل دوم : پیشینه تحقیق  
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1 پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………… 16
2-1-1 تعاریف پیشرفت تحصیلی  ……………………………………………………………………….. 16
2-1-2 معیارهای پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………. 17
2-1-3 عوامل مهم تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی …………………………………………………… 18
2-1-4 به طور کلی عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند……………… 22
2-1-5 خانواده و پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………… 23
2-1-6 ارزشها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی ……………………………………………. 24
2-1-7 شرایط اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت تحصیلی…………………………………………… 24
2-1-8  سطح تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی ………………………………………………… 25
2-1-9 مدرسه و پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………. 25
2-1-10 انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………. 26
2-1-11 نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………. 26
2-2 یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………….. 27
2-2-1 نظریات یادگیری خودتنظیمی …………………………………………………………………… 28
2-2-2 راهبردهای خودتنظیمی ……………………………………………………………………………. 29
2-2-3 راهبردهای مدیریت منابع …………………………………………………………………………. 31
2-2-4 ویژگی های یادگیرندگان خودتنظیم گر ……………………………………………………… 32
2-2-5 رویکرد ساختن گرایی و یادگیری الکترونیکی ……………………………………………… 32
2-2-6 پرورش خودتنظیمی در محیط الکترونیکی ………………………………………………….. 34
2-3 فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………… 38
2-3-1 تاریخچه فن آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………. 43
2-3-2 اهمیت فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………….. 44
2-3-3 تاریخچه کاربرد تکنولوژی اموزشی در جهان ……………………………………………… 45
2-3-4 تاریخچه تکنولوژی آموزشی در ایران …………………………………………………………. 47
2-3-5 تحقیقات عکس العملهای شناختی در مواجهه با رسانه ها ……………………………… 49
2-3-6 اصول انتخاب امکانات جدید به عنوان یک رسانه آموزشی ……………………………. 51
2-3-7 انتخاب روش استفاده از ابزار  و رسانه جدید به وسیله فراگیر …………………. 52
2-3-8 امکانات و فن آوری جدید آموزشی  و پیشرفت تحصیلی …………………………… 53
2-3-9 انواع مختلف فناوری :…………………………………………………………………… 55
2-3-10 اهمیت و ضرورت توجه به علم رایانه و مبانی آن ………………………………… 60
2-3- 11 مبانی نظری علوم و فنون رایانه……………………………………………………………… 62
2-3-12 اعتیاد به اینترنت یکی از انواع اعتیاد به فناوری اطلاعات ……………………………….. 65
2-3-13 انواع اعتیاد اینترنتی ………………………………………………………………………………. 67
2-3-14 آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنت ………………………………………………………………… 68
2-3-15 عوامل ایجاد کننده اعتیاد اینترنتی ( به جز خود عامل اینترنت ) …………………… 70
2-3-16 راهبردهای درمانی ……………………………………………………………………………… 71
.2-3-17 معرفی خلاصه ای از آخرین پژوهش ها……………………………………………………. 72
2-3-18 فضا و زمان آموزشی لازم آموزشی (برنامه زمان بندی)………………………………… 73
2-4 مروری بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………. 79
2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………. 79
2-4-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………….. 83
فصل سوم : روش اجرای تحقیق  
3-1 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………… 88
3-2 مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 88
3-2 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………

3-3-1 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………..

89

89

3-4 شرح کامل و ابزار پژوهش ………………………………………………………………………… 89
3-5 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………. 90
فصل چهارم : نتایج  
4-1 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………. 92
4-2 آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………….. 96
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 106
5-2 نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 107
5-2-1 نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی………………………………………………………… 107
5-2-2 بحث در رابطه با فرضیه های پژوهش………………………………………………………… 108
5-2 پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………….. 110
5-2-1 پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………. 110
5-2-2 پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………….. 111
5-3 محدویت های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 112
منابع  
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………… 114
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 114
پیوست  
پیوست …………………………………………………………………………………………………………….. 117
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 123

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول 4-1 مربوط به مشخصات  سن  …………………………………………………………………………… 92
جدول 4-2 مربوط به مشخصات نوع کلاس  …………………………………………………………………… 93
جدول 4-3  مربوط به مشخصات رشته تحصیلی ……………………………………………………………… 94
جدول 4-4 مربوط به معدل ……………………………………………………………………. ……………………. 95
جدول 4-5 مربوط به میانگین و انحراف معیار  راهبردهای شناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات……………… 96
جدول 4- 6 مربوط به سطح معناداری مولفه راهبردهای شناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات………………….. 96
جدول 4 – 7 مربوط به  R چندگانه……………………………………………………………………………………… 96
جدول 4 – 8 مربوط به آنالیز واریانس رگرسیون ……………………………………………………………………………………. 97
جدول 4 – 9 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت …………………………………………………………………………………. 97
جدول 4-10 مربوط به میانگین و انحراف معیار  راهبردهای فراشناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات………… 98
جدول 4- 11 مربوط به سطح معناداری مولفه راهبردهای فرا شناختی و اعتیاد به فناوری اطلاعات……. …….. 98
جدول 4 – 12 مربوط به  R چندگانه……………………………………………………………………………………. 99
جدول 4 – 13 مربوط به آنالیز واریانس رگرسیون ………………………………………………………………………………….. 99
جدول 4 – 14 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت ………………………………………………………………………………. 99
جدول 4-15 مربوط به میانگین و انحراف معیار  راهبردهای مدیریت منابع و اعتیاد به فناوری اطلاعات……. 100
جدول 4- 16 مربوط به سطح معناداری مولفه راهبردهای مدیریت منابع و اعتیاد به فناوری اطلاعات……. …. 100
جدول 4 – 17 مربوط به  R چندگانه……………………………………………………………………………………. 101
جدول 4 – 18 مربوط به آنالیز واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………. 101
جدول 4 – 19 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت ………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-20 مربوط به میانگین و انحراف معیار  پیشرفت تحصیلی و اعتیاد به فناوری اطلاعات………………. 102
جدول 4- 21 مربوط به سطح معناداری مولفه پیشرفت تحصیلی و اعتیاد به فناوری اطلاعات……. …………… 102
جدول 4 – 22 مربوط به  R چندگانه……………………………………………………………………………………. 103
جدول 4 – 23 مربوط به آنالیز واریانس رگرسیون ………………………………………………………………………………….. 103
جدول 4 – 24 مربوط به ضرایب رگرسیون و ثابت ………………………………………………………………………………. 103

 

فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار 4-1 مربوط به مشخصات  سن  …………………………………………………………………………… 92
نمودار 4-2 مربوط به مشخصات نوع کلاس  ………………………………………………………………….. 93
نمودار 4-3  مربوط به مشخصات رشته تحصیلی ……………………………………………………………… 94
نمودار 4-4 مربوط به معدل ……………………………………………………………………. …………………… 95

[1]چکیده:

هدف : هدف کلی از این تحقیق بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس می باشد.

روش: با توجه به این که این پژوهش به بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد  لذا پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بندرعباس می باشند که از بین آن ها تعداد 367  نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش مورد مطالعه میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های گرایش به اعتیاد پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ ( 1999) ، راهبردهای خودتنطیمی پنتریچ و دی گروت(1990) و نمره معدل نیمسال اول 92-91دانش آموزان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی مانند (میانگین ، انحراف معیار …) و همچنین از آمار استنباطی با استفاده  آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد. داده های به دست آمده پژوهش با استفاده از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج : نتایج تحقیق بدین شرح می باشد بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.326- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار( 56.083  = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد. بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.161- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار(10.138 = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.147- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار(7.738  = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد. بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.547- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار(6.738 = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد

کلیدواژه: اعتیاد به فناوری اطلاعات ، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، راهبردهای مدیریت منابع ، پیشرفت تحصیلی .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد ارومیه

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:علوم تربیتی

گرایش : آموزش و پرورش ابتدایی

 

عنوان :

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

 

استاد راهنما :

دکتر علی زینالی

 

 

تابستان/ 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کلاس های آموزش الکترونیکی بر گزارشده برشیوه تدریس معلمان شرکت کننده در دوره بود. آزمودنی های پژوهش 296نفر بودند که 148نفر آنهارا معلمان ابتدایی آموزش دیده و 148نفر بقیه را معلمان آموزش ندیده شهرستان چایپاره  تشکیل می دادند. آزمودنیها به صورت تصادفی خوشه ای  برحسب جنسیت و شهری و روستایی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه 22سوالی محقق ساخته که اعتبار و روایی آن مطلوب برآورد شد، جمع آوری گردید و در یک طرح علی مقایسه ای با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان دادکه تفاوت معناداری بین روش تدریس معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی، سازماندهی، توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی، تعامل با دانش آموزان  با استفاده از رسانه های الکترونیکی و میزان مهارت و تسلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها وجود دارد. هم چنین میزان تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی در تدریس توسط معلمان مؤنث مؤنث آموزش دیده بیشتر از معلمان مذکر است. تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی نقش تعیین کننده ای در انتقال شفاف مطالب ، تعامل با دانش آموزان در زمینه های مختلف ،سازماندهی و توالی مطالب و تسلط بر مطالب آموزشی دارد، تهیه و استفاده از آن به تمامی آموزشگران عرصه علم و دانش توصیه می شود.

 

کلید واژه ها: دوره آموزشی ، معلمان، محتوای الکترونیکی، روش تدریس

فهرست مطالب

عنـــــــوان

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………2

 1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3- ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………….7

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-5-  فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………..9

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2-  ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-1- تعریف آموزش …………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-2-  اهمیت دانش و آموزش در جهان امروز ……………………………………………………………………………….20

2-2-3-  ارائه اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-4-  مدل یادگیری در کلاسهای آینده ………………………………………………………………………………………28

2-2-5-  تعریف اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-6-  فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………………………………….31

2-2-7-  مفهوم یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………33

2-2-8-  مدلهای یادگیری درمحیطهای الکترونیکی وب………………………………………………………………………..34

2-2-9-  مدلهای مختلف فضاهای یادگیری………………………………………………………………………………………..35

2-2-10-  محیطهای آموزشی و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات………………………………………………………..37

2-2-11-  مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………..41

2-2-12-  موانع استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش……………………………………………………………………….41

2-2-13-  جهانی شدن و فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………42

2-2-14-  آموزش الکترونیکی چیست ؟…………………………………………………………………………………………….43

2-2-15-  مزایای بهره گیری ازآموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………….44

2-2-16-  نقش حیاتی فناوری الکترونیکی در آموزش و پرورش…………………………………………………………….44

2-2-17-  روش یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………………………………..46

2-2-18-  راهکارهای استفاده از یادگیری الکترونیکی………………………………………………………………………….47

2-2-19-  تکنولوژی و تعامل دانش‌آموزان و معلمان……………………………………………………………………………48

2-2-20-  نقش معلم و دانش آموز در روش یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………49

2-2-21-  مدارس هوشمند نیاز جوامع اطلاعاتی…………………………………………………………………………………50

2-2-22-  ضرورت استفاده از تکنولوژی در آموزش…………………………………………………………………………….51

2-2-23-  نقش معلم در فرایندICT…………………………………………………………………………………………………52

2-2-24-  آموزشهای مرتبط با  ICT برای معلمان در حال خدمت ………………………………………………………..54

2-2-25-  اهداف ایجاد اینترانت در مدارس………………………………………………………………………………………55

2-2-26-  نقش فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی……………………………………………………………………….56

2-2-27-  محتوای دروس الکترونیکی……………………………………………………………………………………………….59

2-2-28-  بستر آموزش های الکترونیکی……………………………………………………………………………………………60

2-2-29-  مدلی برای تدوین خط مشی آموزشهای الکترونیکی………………………………………………………………62

2-2-30-  سامانه آموزش الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………68

2-3-  پیشینه تجربی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..71

2-3-1-  پیشینه خارجی پژوهش………………………………………………………………………………………………………71

2-3-2-  پیشینه داخلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….74

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………79

3-2-  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….79

3-3-  جامعه‌ آماری…………………………………………………………………………………………………………………….79

3-4-  نمونه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………79 

3-5-   ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….80 

3-6-  مراحل ساخت و رواسازی ابزار……………………………………………………………………………………….81

3-7-  امتیازدهی و تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………………..85

3-8-  قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..87

3-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………87

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-  توصیف نتایج……………………………………………………………………………………………………………………89

4-2-  تحلیل نتایج( آزمون فرضیه ها) ……………………………………………………………………………………….94

فصل پنجم : نتایج تحقیق

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………103

5-2-  خلاصه یافته های توصیفی تحقیق………………………….……………………………………..…..……………103

5-3-  خلاصه یافته های تحلیل پژوهش……………………………………………………………………………………104

5-4- بحث و  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………104

5-5- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..111

5-6-  محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………113

5-7- منابعومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..114

5-8-  منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..114

5-9-  منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….118

5-10-  چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..119

5-11-  پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست جداول

عنـــــــوان

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

جدول 3-1 –   روایی محتوایی پرسشنامه……….. …………………………………………………………………………………….84

جدول3-2 –   ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………….85

جدول 3-3 –   پایایی در اجرای اصلی (نمونه مورد بررسی)………………………………………………………………………86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

جدول 4-1 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب جنست…………………………………….89

جدول 4-2 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سن………………………………………….90

جدول 4-3 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سابقه خدمت……………………………..91

جدول 4-4 –  توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب مدرک تحصیلی…………………………92

جدول 4-5 –  میانگین و انحراف معیار نمرات معلمان در هر یک از متغیرهای مورد مطالعه……………………………..93

جدول4-6 –   میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………95

جدول 4-7 –  نتایج آزمون کولموگروف …………………………………………………………………………………………….96

جدول 4-8 –  نتایج آزمون باکس ……………………………………………………………………………………………………….96

جدول 4-9 –  برابری واریانسهای متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه……………………………………………97

جدول 4-10 –  نتایج آزمون لامدای ویلکز …………………………………………………………………………………………..98

جدول 4-11 –  نتایج پنج تحلیل واریانس تک متغیری برای 5 متغیر مورد مطالعه…………………………………………..99

جدول 4-12 –  تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث……………………….100

جدول 4-13 –  تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث ………………………101

 

فهرست نمودارها

 صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

نمودار1- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

نمودار 2-1-  روند تعمیق و میزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان ادبیات تحقیق…………………………………….20

نمودار 2-2-  رابطه مفاهیم تدریس، پرورش، آموزش و حرفه­آموزی…………………………………………………………23

نمودار 2-3-  تصویر یک کلاس مجازی ……………………………………………………………………………………………..30

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

نمودار3-1-     کلیه معلمان ابتدایی شهرستان چایپاره………………………………………………………………………………..80

فصل چهارم : یافته های پژوهش

نمودار 4-1-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب جنسیت………………………………………………………….89

نمودار 4-2-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………….90

نمودار 4-3-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………..91

نمودار 4-4-   درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………92

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 180
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد زنجان

 

گروه روابط بین الملل

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد <<M.A>>

 

گرایش: روابط بین الملل

عنوان:  بررسی نقش مبانی فکری و عقیدتی القاعده در اقدامات تروریستی در جهان

 

استاد راهنما:  دکتر مالک ذوالقدر 

بهار1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش….. 3

1-1:طرح مسئله 4

1-2:پیشینه پژوهش. 5

1-3:سوال اصلی. 9

1-4:فرضیه پژوهش. 9

1-5:متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی. 10

1-6:اهمیت مسئله و اهداف انتخاب موضوع 11

1-7:روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات. 11

1-8:سازماندهی پژوهش. 12

فصل دوم:مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی القاعده  13

مقدمه 14

2-1: مبانی نظری. 14

2-2: ساختار و تشکیلات القاعده 25

ساختار رهبری. 26

2-2-1: اسامه بن لادن : 26

2-2-2: ایمن الظواهری : 27

2-2-3: محمد عاطف : 29

2-2-4: عبدالله عزام : 30

2-2-5: ابومصعب الزرقاوی : 30

وظایف کمیته های اصلی القاعده 34

وظایف کمیته امور نظامی : 34

وظایف کمیته مالی، تجاری و سرمایه گذاری : 35

وظایف کمیته حقوقی، قانونی و مذهبی : 35

وظایف کمیته امور رسانه ای و تبلیغاتی : 36

2-3: موقعیت جغرافیایی شبکه تروریستی القاعده 42

2-3-1: آسیای جنوبی و حوزه هند و پاکستان: 42

2-3-2: آسیای مرکزی و قفقاز : 42

2-3-3: جنوب شرقی آسیا : 43

2-3-4: خاورمیانه و خلیج فارس : 44

2-3-5: مغرب عربی و مدیترانه ای : 47

2-4: منابع مالی القاعده 50

فصل سوم:تروریسم از منظر سازمان ملل متحد و دولتها. 56

مقدمه 57

3-1: تروریسم از منظر سازمان ملل متحد 57

3-2: تروریسم از منظر دولتها 61

دولت ایالات متحده آمریکا 62

وزارت امور خارجه آمریکا : 62

وزارت دفاع آمریکا : 62

سازمان سیا آمریکا : 62

پلیس فدرال آمریکا : 62

3-3: تروریسموالقاعده از منظراتحادیهاروپا 69

3-4: دیدگاه و ارتباط کشورهای پاکستان و عربستان در رابطه با تروریسم 72

3-5: دیدگاه های مذاهب تشیع و تسنن راجع به تروریسم و القاعده 75

فصل چهارم: بررسی مبانی فکری و عقیدتی القاعده. 77

مقدمه 78

4-1: بنیادگرایی و ریشه های فکری، اعتقادی القاعده 80

4-2: مفهوم جهاد و اهمیت آن در دین اسلام و القاعده 94

4-3: اصول و افکار اعتقادی ابن تیمیه 98

4-4: ابوعلاء المودودی و آشنایی با آراء و افکار وی. 106

4-5: اعتقادات و تفکرات محمد بن عبدالوهاب. 108

4-6: سید قطب و اعتقادات مذهبی – سیاسی وی. 119

فصل پنجم: بررسی اقدامات تروریستی  القاعده. 125

مقدمه 126

5-1: فهرست عمده حملات تروریستی القاعده 126

5-2: تاملی در عملیات 11 سپتامبر 2001 میلادی. 128

فصل ششم: اثبات فرضیه (تأثیر مبانی فکری و عقیدتی بر اقدامات تروریستی)..131

6-1: اثبات فرضیه 132

نتیجه گیری. 139

فهرست منابع 144

Abstract 151

 

 

چکیده پایان نامه: (حداقل در 10 سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمد

پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان است که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته است ؟

و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه بیان می شود که بدون تردید نقش و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش است باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد شد.

رهبران و عناصر القاعده و سایر گروههای مرتبط با آنها با توجه به تاثیرپذیری از برخی گرایشات و اعتقادات شخصیتهای حنبلی مذهب اهل سنت که دارای تفکرات افراط گرایانه هستند، از جمله این افراد می توان از  احمد بن تیمیه، ابوعلاء المودودی، محمد بن عبدالوهاب و سیدقطبنام برد و با مطالعه تفکرات آنها متوجه می شویم که بدون شک آنها در نوع نگاه خود به دین و مسائل سیاسی  و اجتماعی دچار انحرافات فراوان گردیده اند.

آنان مسائلی همچون بدعت، جهاد، استغاثه، توسل، شفاعت  و مسائلی از این دست را مطرح می کنند و عنوان می کنند که به عنوان مثال شیعیان بدعت گذاران در دین هستند، و در این رابطه اینگونه اشاره می شود که در مکتب ابن تیمیه، پیامبر و اولیای الهی انسانهایی هستند که همه کلمات و مقاماتشان با مرگشان پایان مییابد، و لذا زیارت و توسل به آنان را بدعت دانسته و کاری غیر سودمند می شمارد.

و یا اینکه  سلفیون وهابی القاعده در مورد شیعیان بیان می دارند، شیعه، پیامبر و ائمه خود را برتر از خداوند می داند و حاجات خویش را از آنان می طلبد. از این روی، شیعه را کافر و خارج از دین می دانند. سلفیون همچنین در مورد جهاد اعتقاد دارند که از نماز و روزه نیز مهم تر و واجب تر است و از این باب به حملات خود مشروعیت می بخشند.

در رابطه با پاسخ به فرضیه خود نیز می توانیم اینگونه بیان داریم که شبکه تروریستی القاعده بر مبنای تاثیرپذیری از مبانی قشری نگر و انحرافی سلفیان وهابی مسلک بر ضد شیعیان دست به اقدامات خشن می زنند تا از این طریق آنها را نابود نمایند به بهانه اینکه مکتب تشیعبه دلیل بدعت گذاری دچار کفر گردیده است و یا اینکه آنان خداوند را قادر و حاکم مطلق نمی دانند و از پیغمبر گرامی اسلام (ص) و سایر بزرگان دین کمک می خواهند و حاجات خویش را از مردگان درخواست می نمایند که این گناه نابخشودنی است.

در باب دلایل دشمنی و ضرباتی که القاعده به غربیها و بیش از همگان به ایالات متحده آمریکا وارد نموده اند می توان بدین صورت بیان داشت که افراط گرایان القاعده مسیحیان و یهودیان را نیز طرد شده از دربار الهی می دانند و معتقدند که دولتهای قدرتمند سعی می کنند با تسلط بر منابع و منافع کشورهای اسلامی آنها را ضعیف نمایند و در عوض خود را قدرتمند تر از گذشته می کنند. از این روی باید با برخورد سخت آنها را از همراهی کشورهای مسلمان منحرف، باز دارند تا از این طریق بتوانند راه خود را هموار نمایند در جهت ساقط نمودن  این دول اسلامی و استقرار حکومت خلافت اسلامی در سراسر ممالک اسلامی.

از این روی این پژوهش در شش فصل شبکه تروریستی القاعده را مورد بررسی قرار داده است، در فصل اول کلیات پژوهش مورد توجه بوده است، فصل دوم مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی را مورد نظر قرار داده ایم، فصل سوم تروریسم و القاعده را از منظر سازمان ملل متحد و دولتهایی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا،پاکستان و عربستان سعودی مورد بررسی قرار داده است، در فصل چهارم مسائلی همچون بنیادگرایی و خاستگاه القاعده، مفهوم جهاد از دیدگاه اسلام و القاعده و تفکرات شخصیتهای موثر در شکل گیری نگرشها و طرز تفکرات رهبران آن  مورد توجه قرار گرفته است و در فصل پنجم اقدامات هنجارشکنانه این گروه در جهان بررسی گردیده است. و بالاخره در فصل ششم در راستای اثبات فرضیه، اقدام به بررسی نقش عقاید مذهبی و مبانی قشری القاعده در اقدامات تروریستی آنها نموده ایم ودر نهایت به مبحث نتیجه گیری پرداخته شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان‌نامه دوره کارشناسیارشد در رشته علوم تربیتی

 (گرایش برنامه ریزی آموزشی)  

موضوع:

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها در این فعالیت‏ها

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم صالح عمران

استاد مشاور:

دکتر حجت صفار حیدری

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده: ‌ط

فصل اول: کلیات تحقیق: 2

1- مقدمه. 2

2- بیان مسئله. 2

3– اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4-اهداف تحقیق.. 6

5- سوالهای تحقیق.. 6

6- تعاریف نظری و عملیاتی واژها 8

فصل دوم: چارچوب نظری.. 12

1- مقدمه. 12

2- تعریف مفهومی فرهنگ…. 12

3- نگرش…. 14

4- فعالیت های فرهنگی.. 17

5- معرفی کانونهای اداره کل امور فرهنگی و زمینه فعالیت… 20

6- ارتباط برنامه ریزی فرهنگی با دانشگاه و آموزش عالی.. 23

7- برنامه ریزی فرهنگی.. 25

8- الزامات برنامه ریزی فرهنگی مطلوب… 26

9- مفروضات و شروط برنامه ریزی فرهنگی مطلوب… 27

10-ویژگی های برنامه ریزی فرهنگی مطلوب… 30

11-ضرورت برنامه ریزی فرهنگی.. 31

12-انواع برنامه ریزی فرهنگی.. 32

13-رویکردهای نظری در باب برنامه ریزی فرهنگی.. 33

14-ضرورت مدل فرهنگی برای برنامه ریزی فرهنگی.. 35

15-رویکرد های برنامه ریزی فرهنگی.. 35

پیشینه تحقیق.. 40

1-مقدمه. 40

فصل سوم: روش شناسی.. 49

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش پژوهش…. 49

3-3- جامعه و نمونه ی آماری پژوهش…. 49

3-4- روش نمونه گیری.. 51

3-5- ابزارگردآوری داده ها 53

3-6- روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها 55

3-7- شیوه تجزیه وتحلیل داده‏ها 55

3-8. جمع بندی فصل.. 56

فصل چهارم: تحلیل داده‏ها 58

4-1- مقدمه. 58

4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان.. 58

4-3- آزمونسوالات اصلی: 61

4-4-بررسی سؤالات فرعی پژوهش: 65

4-5- پاسخ به سوال چهارم (بازپاسخ) 75

4-6- جمع بندی فصل.. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 82

1- مقدمه. 82

2- یافتههای پژوهش (سوالات اصلی) 83

3- یافتههای پژوهش (سوالات فرعی) 88

5- محدودیات های پژوهش: 92

6- پیشنهادات پژوهش: 92

منابع فارسی : 94

منابع انگلیسی : 98

 

چکیده:

امروزه جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور با توجه به اهمیت فرهنگی و نقش انکارناپذیر فعالیت‏های فرهنگی و هنری به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشجویان، اهمیت و جایگاه اداره امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه در هدایت و ساماندهی به فعالیت های فرهنگی و هنری بیش از پیش نمایان می شود، به همین علت در این پژوهش سعی شده است با نگاهی نسبتاً متفاوت به جایگاه ارزشمند این فعالیت ها و تاثیراتی که می توانند چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی داشته باشند نگریسته شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت های فرهنگی و هنری این دانشگاه و میزان مشارکت آن ها در این فعالیت ها صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانشجویان سال آخر، مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشکده‌های علوم انسانی، هنر و معماری و فنی مهندسی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 93-92 می باشد. طی اطلاعات بدست آمده از مرکز آمار دانشگاه تعداد جامعه آماری 1494 نفر می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 310 نفر می باشند. روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین پایایی اولیه قبل از اجرای گسترده، این پرسشنامه بر روی 30 نفر از دانشجویان دانشکده های مذکور به صورت کاملاً تصادفی اجرا گردیدکه با استفاده از روش آلفای کرانباخ پایایی آن، 80/0 بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه بین دو دانشکده ی هنر و معماری و علوم انسانی از لحاظ میزان رشد و ارتقای خلاقیت های هنری دانشجویان با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری تفاوت معناداری وجود دارد، در حالی که بین دو گروه هنر و معماری و فنی – مهندسی و همین طور فنی – مهندسی و علوم انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین از بین این دانشکده‏ها، دانشکده ی علوم انسانی کمترین میزان رشد وخلاقیت علمی و فرهنگی (23/3) و دانشکده هنر و معماری بیشترین میزان رشد و خلاقیت علمی و فرهنگی (47/3) را دارند. در مورد دو مقوله ی میزان رشد و ارتقای سطح مشارکت و همکاری های جمعی و میزان سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های فردی بین سه دانشکده تفاوتی مشاهده نشد به این معنا که این سه دانشکده در میزان رشد و ارتقای سطح مشارکت و همکاری های جمعی و هم چنین میزان سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های فردی یکسان هستند.

واژگان کلیدی: نگرش[1]، دانشجویان دانشگاه مازندران، فعالیت های فرهنگی و هنری[2]، مشارکت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 91
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

عنوان : نیـــاز اطلاعاتـــی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان  دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

-1. مقدمه

اهمیت و جایگاه اطلاعات در جامعه امروزی و نقش آن در فعالیت های اقتصاد ی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به اندازهای است که برخی از صاحبنظران، اطلاعات را در ردیف عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه)میدانند. اطلاعات مهمترین ابزار برای انجام هرنوع فعالیتی محسوب میشود و در واقع برای انجام هر کاری ابتدا باید اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با آن به درستی شناسایی، گردآوری و بعد مراحل اجرای کار آغاز گردد.

افزایش سریع حجم اطلاعات و تخصصی ترشدن علوم، د سترسی کاربران به اطلاعات مناسب را دشوار ساخته است. رشد و گسترش تولید علم باعث شده است تا مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، برای تهیه و تأمین منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده (مخاطبان)، بهصورت گزینشی عمل کنند. دانش تخصصی که حاصل اندیشه محققان و پژوهشگران دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی سراسر جهان است؛ در قالب مقاله، گزارش طرحهای تحقیقاتی، کتاب و یا به صورت آنلاین از طریق شبکه های اطلاعاتی در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد. در چنین جامع ها ی (جامعه اطلاعاتی) که همه چیز حول محور اطلاعات میگردد و همه درصدد دسترسی سریع و آسان به اطلاعات هستند، ضروری است که نیازهای اطلاعاتی هر فرد یا جامعه به درستی شناسایی و برای تهیه و تأمین آنها به دقت برنامه ریزی شود تا از اتلاف وقت، هدر رفت هزینه و انباشت اطلاعات نامرتبط جلوگیری شود. بنابراین، می توان گفت که نخستین اصل در فرایند اطلاع رسانی، نیازسنجی اطلاعات یا شناسایی دقیق نیازهای اطلاعاتی کاربران است بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنند گان یکی از وظایف خطیر متخصصان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی میباشد.(بشیری،1385)

اطلاعات یکی از منابع ضروری سیاست گذاری و حفظ امنیت کشور به شمار می رود رساندن اطلاعات صحیح و مؤثق در زمان مناسب به شخص مناسب و درشکل قابل استفاده می تواند از اتلاف منابع ، وقت وانجام دوباره کاری بکاهد. (شریعتی، وزیرپورکشمیری، میرحسینی،1391) در این تحقیق به بررسی و تجزیه تحلیل بررســی نیـــاز اطلاعاتـــی ورفتار اطلاع یابی نمایندگان  دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی پرداخته شده وامید است نتایج حاصل از آن برای مدیران کتابخانه ها ومرکز پژوهش های مجلس و مسئولان مرتبط در ارائه خدمات و تأمین منابع مورد نیاز نمایندگان راه گشا باشد.

 

1-2.بیان مسئله

نیازاطلاعاتی،نتیجه ظهورمشکل دریک موقعیت خاص،ویاتحت تأثیرعوامل اقتصادی،سیاسی ومحیطی ونیزمرحله تبدیل اطلاعات به دانش ویابرای حل مسئله دردوره خاص زمانی وهنگام ناهمگونی دروضعیت علمی افراداست وبرای پرکردن خلأ‌های اطلاعاتی است که فرد با انجام کارتحقیقاتی به تعالی فکربه آن نیازدارد.این موتورمحرک اولیه برای فرایندبرنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری لازم است.تلاش برای رفع نیازو یافتن اطلاعات برای ارضای آن ضروری است،نیاز اطلاعاتی باخدمات اطلاع‌رسانی بر آورده می‌شود؛ (عینی ،1384،ص11).

اگرچه اطلاع یابی فطرت انسان است.ولی شیوه هاونوع تلاش فردبرای رفع نیازاطلاعاتی بستگی به میزان توان علمی، شناخت منابع و تجربیات وی درزمینه دانش اطلاع یابی دارد.تامین نیازاطلاعاتی مستلزم وجودعوامل وامکاناتی است که به راحتی بتوان اطلاعات مورد نیازکاربران رادردسترس آنان قراردادوازقبل بایدمشخص ومعین گردد.مشخص کردن هدف،روش،ابزارهای جستجو،نوع اطلاعات جمله عواملی است که می تواند شیوه دسترسی به اطلاعات راتسهیل نماید. (میرحسینی ؛ زارعی ،1382)

ظهورفناوریهای مهم اطلاعاتی وبروزتحولات بنیادین درچرخه سنتی اطلاعات،بسترهای جدیدی جهت تولیدواستفاده ازاطلاعات پدیدآورده که این امرخودباعث تغییرذایقه مخاطبان واستفاده کنندگان کتابخانه هاومراکزاطلاع رسانی شده است(پروینی؛جلالی دیزجی،1389)

مجلس شورای اسلامی به خاطرجایگاه حاکمیتی که ازآن برخورداراست حساسیت خاصی درجامعه اسلامی ما دارد ،جایگاه تقنینی ونظارتی مجلس شورای اسلامی، این اقتضای ضروری رابرای آن ایجاد میکند که به اطلاعات وسیعی دسترسی داشته باشدتابتواند به اختیارات و وظایف خودعمل نماید،یکی ازمهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی تحقیق وتفحص است که گستره آن بسیاروسیع است وتقریباتمام بخش های حاکمیت راجزءدرموارداستثناءمحدودشامل است که ا لبته به خاطر موضوع استقلال ویاتفکیک قوامسأله ای بروزمی کندکه تاچه حدمجلس میتوانددربدست آوردن این اطلاعات،پیش برودودرنتیجه تاچه حدمی تواندبراساس این اطلاعات،اعمال نظارت کند،وهنگامیکه مجلس نهم رامواجه باتغییرات عظیم اجرایی درسطح بالای نظام ومواجهه بادودولت کاملامتفاوت می بینیم مسأله موردبحث،بیشترخودرا نشان میدهد. مجلس نهم باتوجه به تغییراجرایی ومسائلی که دردولت پیشین با آن مواجه بوده است،بیشتربایداشراف خودرابرمسائل حاکمیتی ونظارتی اثبات نمایدواین امرنیازبه اطلاعات وسیع داردکه چارچوب آن را قانون و حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص کرده است ولی لازم است به گونه ای عمل شودکه به بدنه نظام صدمه ای واردنشود.ازسویی نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت گرایش های ایدئوژیک اسلامی ناب واعتقادبه ارزشهای اصیل الهی واسلامی واستقامت درمسیررسیدن به اهداف تمدن بزرگ اسلامی مواجه با هجمه های همه جانبه،سیاسی، اقتصادی وفرهنگی جامعه بین المللی اعم ازسازمانها وکشورهااست،وچون مجلس شورای اسلامی درجایگاه تقنین،لازم است جهت حفظ نظام اسلامی که به فرموده امام راحل رضوان الله علیه ازاوجب واجبات است، تمام سعی،توان واستعدادخودرا ابکارگیردتاقوانین مؤثروکارآمد تصویب نمایدکه لازمه آن تلاش درجهت کسب اطلاع ازوضعیت موجوداقتصادی وسیاسی جامعه اسلامی ایران وتوطئه هاونقشه های بیگانگان دربه هم ریختن وضعیت فرهنگی،اعتقادی،اقتصادی وسیاسی جمهوری اسلامی ایران است که به تعبیرروایت من نام لم ینم عنه:«کسی که خواب است دیگران بیدارند»لذابیداری نمایندگان به رصداطلاعات داخلی وخارجی است و نتیجه این بیداری اشراف برمسائل داخلی وبین المللی است ودرنهایت انجام بهینه وظایف تقنینی ونظارتی توسط مجلس شورای اسلامی است. مسأله این است که نمایندگان مجلس درراستای انجام وظایف سنگین خودتاچه حدبایددرکسب اطلاعات ملی وبین المللی مایه بگذارندتا درقبال مسئوولیت نمایندگی مردم جامعه اسلامی پاسخگو باشند.باتوجه به شرایط کنونی دنیا ،کشورما درحال تحول است ودنیای غرب نمی خواهد انقلاب اسلامی به اهداف خودبرسدوخطر اشاعه ایدئولژی وتفکر اسلام انقلابی رادرجهان درک نموده وسعی درتوقف آن دارد،لذا کشورما را درمحاصره اقتصادی قرارداده است درچنین شرایط مسئوایت نمایندگان مجلس ما جهت وضع قوانین اقتصادی ،سیاسی واجتماعی باید اشراف کامل از اوضاع جهان وتصیماتی که سیاستمداران دنیای استعماری برعلیه نظام جمهوری اسلامی ما می گیرندداشته باشند.با درنظر گرفتن اینکه کلیه رسانه های بین المللی دراختیارکشورهای غربی علی الخصوص اسرائیل وامریکااست،نمایندگان بایدآنقدردقت نمایندکه در هنگام اخذاطلاعات ازطریق رسانه های بین المللی واینترنت وسایرمنابع اطلاعاتی، اطلاعاتی رااستخراج نما یند که بتواند به آنان درهنگام تصمیم گیری کمک نماید.کسب اطلاعات جامع بستگی به عواملی داردکه دررفتاراطلاع یابی نمایندگان مجلس موثراست ودراین تحقیق به آن پرداخته می شود.آنگاه با إرائه پیشنهاداتی موثردرجهت شناسایی خلاءهاوکاستی های احتمالی وباتسریع وتسهیل درامراطلاع رسانی وبا پیش بینی جهت بهینه سازی خدمات اطلاعاتی مراکز اطلاع رسانی وکتابخانه ها بتوان رهگشای دست اندرکاران کتابخانه ها مراکز اطلاع رسانی مجلس شدوبه نیازهای اطلاعاتی نمایندگان دوره نهم مجلس پاسخ گفت. (میرجود،1382).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 122
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه ازاد

  واحد علوم و تحقیقات

 

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 در رشته علوم تربیتی  

 

 موضوع

   بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی

( انسانی  فنی- ادراکی)

 با تأکید بر بخش آموزش و پرورش

 

 استاد راهنما 

    دکتر مصطفی شیخ زاده

 

تابستان 1393  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

.3 1-1. بیان مسأله 4 1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-1. هدف کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-2. اهداف اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4. سئوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-1. سئوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4 -2. سئوال های اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

14

الف) بخش اول- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1.تعاریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2. پیشینه و تاریخچه مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1. اصول بنیادی مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-2. سیری در تاریخچه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3. نظریه های عمومی مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-4. وظایف و کارکردهای مدیران…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5. وظایف مدیران سازمان های اداری و آموزشی……………………………………………………………………………………………. 25

2-6. شیوه انتخاب مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-7. نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آ و پ در ایران…………………………………………………………………………………………. 35

2-8. انتخاب و انتصاب صحیح مدیران و فواید آن…………………………………………………………………………………………….. 36

2-9. مهارت های مورد نیاز مدیران……………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-9-1. مهارت ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-9-2. مهارت انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-9-3. مهارت فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-4. مهارت حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-10. ارزش نسبی مهارتها در رده های مدیریت……………………………………………………………………………………………….. 66

2-11. اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف و رابطه……………………………………………………………………………………………… 68

2-12. اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی…………………………………………………………………………………………………………. 69

2-13. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

ب) بخش دوم- پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………. 71

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

پ) بخش سوم- خلاصه ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 77

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-1. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-2. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-3. نمونه آماری و روش انتخاب آن………………………………………………………………………………………………………………… 82

3-4. ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-5. روایی و پایایی ابزارها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-6. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-7. شیوه ی اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

88

الف) یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-1. جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2. سن و سال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

4-3. تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-4. سابقه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

4-5. رشته تحصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

4-6. دوره/ محل اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

4-7. مدیریت انتخابی/ انتصابی……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

ب) آماره های توصیفی و استنباطی سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 96

سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

سوال دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

سوال ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

سوال هفتم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

سوال هشتم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

109

5-1.  خلاصه یافته های مربوط به ویژگی های دموگرافیک…………………………………………………………………………………. 109

5-2.  خلاصه یافته های مربوط به سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 111

سوال اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

سوال چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

سوال پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

سوال ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

سوال هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

سوال هشتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-3. بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-4. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

5-5. پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………. 122

5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………. 123

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

منابع انگلیسی      132

فهرست جداول

        عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

فصل دوم:

جدول (2-1) : خلاصه سیر تکوین و تکمیل اندیشه های مدیریت……………………………………………………………………….. 20

جدول (2-2) : ابعاد شایستگی فردی و اجتماعی مدیران……………………………………………………………………………………….. 58

 

فصل سوم:

جدول (3-1) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………….. 82

جدول (3-2) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفکیک انتخابی یا انتصابی……………………………………………………………… 82

جدول (3-3) : پارامترهای موجود در فرمول کوکران……………………………………………………………………………………………. 83

جدول (3-4) : نتایج ضریب پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………. 85

 

فصل چهارم:

جدول(4-1) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان به تفکیک جنسیت…………………………………………………………….. 89

جدول(4-2) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک گروه سنی………………………………………………………………… 90

جدول(4-3) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………… 91

جدول(4-4) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک طبقات سابقه مدیریت………………………………………. 92

جدول(4-5) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک رشته تحصیل………………………………………………….. 93

جدول(4-6) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک دوره / محل اشتغال………………………………………….. 94

جدول(4-7): توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک مدیریت……………………………………………………………. .95

جدول(4-8): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص مهارت انسانی………………………………………. .96

جدول(4-9): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت انسانی مدیران……………………………………………………………. .97

جدول(4-10): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت ادراکی………………………………………….. .98

جدول(4-11): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت ادراکی مدیران…………………………………………………………. .99

جدول(4-12): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت فنی………………………………………………. .100

جدول(4-13): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت فنی مدیران……………………………………………………………… .100

جدول(4-14): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان اثربخشی………………………………….. .101

جدول(4-15): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان اثربخشی…………………………………………………………………… .102

جدول(4-16): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان کارایی……………………………………… .103

جدول(4-17): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان میزان کارایی……………………………………………………………… 104

جدول(4-18): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد مهارتهای مدیریتی……………………. 105

جدول(4-19): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد اثربخشی…………………………………. 105

جدول(4-20): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد کارایی…………………………………….. 106

فهرست نمودارها

       عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل دوم:

نمودار (2-1): مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76

 

فصل چهارم:

نمودار (4-1): درصد فراوانی معلمان به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………………………….. 89

نمودار(4-2): توزیع درصد فراوانی مدیران به تفکیک گروه سنی…………………………………………………………………………… 90

نمودار(4-3): توزیع درصد فراوانی کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………………….. 91

نمودار(4-4): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه­ی آماری به تفکیک سابقه مدیریت…………………………………………………. 92

نمودار(4-5): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیل……………………………………………………… 93

نمودار(4-6): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک دوره اشتغال………………………………………………………… 94

نمودار(4-7): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک مدیریت……………………………………………………………… 95

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی- فنی- ادراکی) با تأکید بر آموزش و پرورش بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه­ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه­ی آماری تحقیق شامل کلیه­ی مدیران(­مرد و زن­)، شاغل در آموزش و پرورش ناحیه­ی یک ارومیه است که از میان آنها نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز ، از پرسشنامه استفاده شده است. داده­های حاصل نیز، به دو شیوه­ی توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و . . .) و استنباطی (آزمون تی گروه های مستقل)، تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ، مدیران نمونه­ی آماری از مهارت های سه گانه مدیریتی در سطح متوسط به بالا برخوردار هستند؛ اما بین میانگین نمرات مدیران انتخابی و انتصابی تفاوت وجود دارد که این تفاوت برای مهارت ادراکی در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. همچنین، مدیران دو گروه نمونه آماری در میزان اثربخشی و کارایی با هم تفاوت دارند و این تفاوت در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. نتیجه این که به احتمال 95% مدیران انتخابی در مقایسه با مدیران انتصابی از میزان اثربخشی و کارایی بالاتری برخوردار هستند.

کلید واژه­ها: مهارت های سه گانه مدیریتی، کارایی، اثربخشی، سازمان آموزش و پرورش.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 123
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

                                           دانشگاه آزاد اسلامی

                                           واحد تهران مرکز

 

                        پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

                                              گرایش”تحول”

                                                 عنوان: 

           تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

 

                                   استاد راهنما: دکتر پروانه گلرد

                                  استاد مشاور: دکتر ماندان مومنی

                                                        پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش تولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل310 نفر تشکیل می دهند که نمونه ای 173 نفر متناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی797/0 و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش با ضریب همبستگی(698/.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی(679/.)، انتقال دانش با ضریب همبستگی(748/.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی(743/.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند. همچنین ضریب تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل6/62 درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش 325/0و برای بکارگیری دانش560/0 که در سطح زیر05/0 معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.

کلید واژه ها: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

 عنوان                                                                                                صفحه

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2
 • بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 4
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 5
 • هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
 • مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
 • سوالات یا فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 13
 • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
  • جامعه آماری و حجم آن ……………………………………………………………………………………………………………….. 13
  • برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… 13
 • روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………. 14
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………… 14
 • متغییرها و واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول:

مدیریت دانش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-2- دانش: تعاریف و دسته بندی ها…………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-1- تعریف دانش………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-2-2- دسته بندی دانش…………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-1-3- انواع دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-1-3-1- تقسیم بندی ارسطو…………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-3-2- دانش ضمنی و دانش صریح………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

  عنوان                                 

2-1-3-3- دانش شخصی و دانش سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 26

2-1-3-4- انواع دانش بر مبنای کارکرد………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-3-5- تقسیم بندی مک لوپ………………………………………………………………………………………………………………….  28

2-1-3-6- دانش رسمی و دانش سازمانی………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-4- تعریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………..  30

2-1-4-1- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………… 33

2-1-4-2- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین…………………………………………………………………….. 36

2-5-1- استراتژی های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1-6- چرخه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-6-1- چرخه مدیریت دانش مک الوری…………………………………………………………………………………………………… 39

2-1-6-2- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز…………………………………………………………………………………………. 40

2-1-6-3- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر………………………………………………………………………………………………. 41

2-1-7- راهبردهای مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………  42

2-1-7-1- راهبردهای ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-7-2- راهبردهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-1-7-3- راهبردهای فناوری………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-1-8- مدل های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-1-8-1- مدل عمومی دانش………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-1-8-2- مدل سوناسی و سوری………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-1-8-3- مدل بک من………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-1-8-4- مدل پایه های ساختمان دانش………………………………………………………………………………………………………  48

2-1-8-5- مدل مک الروی…………………………………………………………………………………………………………………………  51

2-1-8-6- مدل پیتر گوشتاک……………………………………………………………………………………………………………………..  52

2-1-8-7- مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

                                        صفحه

2-1-8-8- مدل شش بعدی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………… 55

2-1-8-9- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………….. 56

2-1-8-10- مدل کافرا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-1-8-11- مدل نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………………………………… 58

2-1-8-12- مدل هیستینگ…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

2-1-8-13- مدل مدیریت دانش میلتون…………………………………………………………………………………………………………. 61

2-1-8-14- الگوی بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………………………………………. 64

2-1-8-15- مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-1-8-16- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان…………………………………………………………………………………………. 66

2-1-8-17- مدل ادل و گریسون………………………………………………………………………………………………………………….. 68

2-1-8-18- مدل هفت سی ………………………………………………………………………………………………………………………. 71

بخش دوم:

کارآفرینی سازمانی

2-2- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

2-2-1- مفهوم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….. 72

2-2-2- تاریخچه کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

2-2-3- تعریف کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………… 75

2-2-3-1- صفات و ویژگی های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………. 76

2-2-4- انواع کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

2-2-4-1- کارآفرینی فردی………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

2-2-4-2- کارآفرینی درون سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 80

2-2-4-3- کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………. 80

2-2-4-4- کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 81

 

  عنوان                                                                                                                            صفحه

2-2-4-5- کارآفرینی اداری…………………………………………………………………………………………………………………………… 82

2-2-4-6- کارآفرینی از راه دور…………………………………………………………………………………………………………………….. 82

2-2-4-7- کارآفرینی فرصت گرایانه……………………………………………………………………………………………………………… 82

2-2-4-8- کارآفرینی اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-2-4-9- کارآفرینی دولتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

2-2-4-10- کارآفرینی اکتسابی…………………………………………………………………………………………………………………….. 83

2-2-5- تعریف کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-2-5-1- ویژگی های کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 86

2-2-5-2- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 88

2-2-5-2-1- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………  89

2-2-5-2-2- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………… 89

2-2-5-3- ویژگی های سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………. 91

2-2-5-3-1- ابعاد ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………………. 91

2-2-5-3-2- ابعاد محتوایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

2-2-5-4-  موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………… 95

2-2-6- الگوهای کارآفرینی در سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 96

2-2-6-1- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن……………………………………………………………………………………. 96

2-2-6-2- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس………………………………………………………………………………………. 97

2-2-6-3- مدل کارآفرینی سازمانی فرای………………………………………………………………………………………………………… 99

2-2-6-4- مدل4E……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

2-2-6-5- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ…………………………………………………………………………………….. 101

2-2-6-6- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………………………………… 107

2-2-6-7- مدل کارآفرینی اکهس و نک………………………………………………………………………………………………………… 109

2-2-6-8- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………………………. 110

  عنوان                                                                                                                              صفحه

بخش سوم:

2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………. 112

بخش چهارم:

2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور …………………………………………………………………………… 113

2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………. 113

2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………….. 116

بخش پنجم:

2-5- معرفی قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 119

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

3-1- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 126

3-2- جامعه آماری مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..  127

3-2-1- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..127

3-2-2- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 127

3-2-3- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………… 128

3-3- شیوه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………. 128

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 128

-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….. 129

3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی………………………………………………………………………………… 130

3-5- روایی و پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 131

3-5-1- روایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131

3-5-2- پایایی پرسش نامه……………………………………………………………………………………………………………… 131

 

  عنوان                                                                                                                  صفحه

3-6- روش های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 132

3-7- روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 133

فصل4: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 135

4-2-  تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………. 135

4-2-1- جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 135

4-2-2- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 136

4-2-3- وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………………………………………….. 138

4-2-4- مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………… 138

4-2-5- رشته تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………139

4-2-6- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………… 141

4-3- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. 142

4-3-1- مدیریت دانش و مولفه های آن …………………………………………………………………………………………… 142

4-3-2- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن …………………………………………………………………………………….. 143

4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. 144

4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………… 144

4-4-2- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی …………………………………………………….. 151

فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 153

5-2- نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 153

5-2-1- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش…………………………………………………………… 153

5-2-2- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی…………………………………………………………….. 154

 

   عنوان                                                                                                                صفحه

5-2-3- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش……………………………………………………. 155

5-2-3-1- نتایج استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 155

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 157

5-3-1- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….. 157

5-3-2- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………… 148

5-3-3- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………… 150

5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 151

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست1: پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست شکل ها

                        صفحه

شکل(1-1) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

شکل(2-1) انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………………. 28

شکل(2-2) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 39

شکل(2-3) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………… 40

شکل(2-4) چرخه مدیریت دانش یکپارچه…………………………………………………………………………………………… 41

شکل(2-5) مدل عمومی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….. 46

شکل(2-6) زیرسیستم های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 47

شکل(2-7) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش………………………………………………………………………………. 49

شکل(2-8) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک…………………………………………………………………………… 53

شکل(2-9) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش…………………………………………………………………………………………… 54

شکل(2-10) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی………………………………………………………………………….. 55

شکل(2-11) مدل ساختاری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 57

شکل(2-12) مدلKAFRA ……………………………………………………………………………………………………………. 58

شکل(2-13) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………… 59

شکل(2-14) مدل مدیریت دانش میلتون……………………………………………………………………………………………… 63

شکل(2-15) الگوی فرایند مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………. 65

شکل(2-16) مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………. 66

شکل(2-17) مدل دانش بنیادی…………………………………………………………………………………………………………… 67

شکل(2-18) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت…………………………………………………………….. 69

شکل(2-19) مدل هفت سی……………………………………………………………………………………………………………….. 71

شکل(2-20) انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………… 81

شکل(2-21) عوامل موثر بر کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… 91

شکل(2-22) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن…………………………………………………………………………. 97

شکل(2-23) مدل کوراتکو و هاتجس………………………………………………………………………………………………….. 98

شکل(2-24) مدل کارآفرینی سازمانی4Eزاویر مندوزا…………………………………………………………………………… 101

شکل(2-25) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ……………………………………………………………………………… 104

شکل(2-26) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………. 109

شکل(2-27) مدل کارافرینی سازمانی اکهس و نک……………………………………………………………………………….. 110

شکل(2-28) مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………….. 111

فهرست جداول

صفحه

جدول(2-1) نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش……………………………………………………………………… 21

جدول(2-2) عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین………………………………………………………. 36

جدول(2-3) استراتژی های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 37

جدول(2-4) چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران…………………………………………………………… 42

جدول(2-5) ابزار استفاده از فرایند دانش……………………………………………………………………………………………… 51

جدول (3-1) گویه های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………… 129

جدول (3-2) گویه های کارآفرینی سازمانی ………………………………………………………………………………………. 129

جدول (3-3) پرسش نامه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………… 130

جدول (3-4) پرسش نامه کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………… 130

جدول(3-5) میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه……………………………………………………………. 132

جدول(4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده…………………………………………………………… 136

جدول(4-2) نتایج مربوط به متغییر سن افراد شرکت کننده…………………………………………………………………….. 137

جدول(4-3) نتایج مربوط به متغییر وضعیت تاهل افراد شرکت کننده………………………………………………………. 138

جدول(4-4) نتایج مربوط به متغییر مدرک تحصیلی در افراد شرکت کننده……………………………………………….. 139

جدول(4-5) نتایج مربوط به متغییر رشته تحصیلی در افردا شرکت کننده………………………………………………… 140

جدول(4-6) نتایج مربوط به متغییر سابقه خدمت در افراد شرکت کننده………………………………………………… 141

جدول(4-7) شاخص های توصیفی مدیریت دانش و مولفه های آن……………………………………………………… 142

جدول(4-8) شاخص های توصیفی کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن……………………………………………….. 143

جدول(4-9) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………… 145

جدول(4-10) ارتباط بین خلق دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………………………… 146

جدول(4-11) ارتباط بین ذخیره و نگهداری دانش با کارافرینی سازمانی…………………………………………………. 146

 

عنوان             

جدول(4-12) ارتباط بین انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………….. 147

جدول(4-13) ارتباط بین بکارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………. 148

جدول(4-14) بررسی مطلوبیت  مدیریت دانش و ابعاد آن ……………………………………………………………………148

جدول(4-15) بررسی مطلوبیت کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن…………………………………………………………………149

جدول(4-16) جدول نتایج ضریب رگرسیون بین کارآفرینی سازمانی و مولفه های مدیریت دانش……………… 151

جدول(4-17) همبستگی چندگانه بین مدیریت دانش و کارافرینی سازمانی……………………………………………… 151

فهرست نمودارها

  صفحه

4-1- فراوانی جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………… 136

4-2- فراوانی درصد سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………… 137

4-3- فراوانی درصد وضعیت تاهل افراد پاسخگو……………………………………………………………………………….. 138

4-4-  فراوانی درصد وضعیت آخرین مدرک تحصیلی افراد پاسخگو……………………………………………………. 139

4-5- فراوانی درصد رشته تحصیلی افراد پاسخگو………………………………………………………………………………. 140

4-6- فراوانی درصد سابقه خدمت افراد پاسخگو………………………………………………………………………………… 141

4-7- نمودار میانگین مولفه های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 143

4-8- نمودار میانگین مولفه های کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………..144

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 123
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

 

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A.  )

رشته و گرایش: علوم تربیتی  مدیریت آموزشی

عنوان :

تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمیCIPPO  به منظورتدوین منشور تربیتی مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش و پرورش

استاد راهنما :

دکتر عبدالمحمد طاهری

استاد مشاور:

دکتر حمید محمودیان 

بهار 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه
 

فصل اول کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1- هدف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1- پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-2- پرسش های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6- واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7- تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-1- تعریف سوره مبارکه انشراح………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-2- تعریف مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO…………………………………………………………………………. 9

1-7-3- منشور تربیتی، مدیریتی………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-4- دستگاه آموزش وپرورش……………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 12             

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- سوره مبارکه انشراح…………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1- تناسب سوره………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2 – شأن نزول سوره………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-3- وجه تسمیه سوره……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-4- دورنمایی از محتوای این سوره…………………………………………………………………………………………… 16

2-2-5- نگرش به واژه ها………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-6- پاداش تلاوت این سوره………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3- مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-1- مسیر تحولی فرایند ارزشیابی…………………………………………………………………………………………….. 17

2-3-2- الگوهای ارزیابی در آموزش عالی……………………………………………………………………………………….. 20

2-3-3- مدل سیپو CIPPO و شبکه ایپول (EIPOL)………………………………………………………………….. 21

2-3-4- الگوی ارزشیابی سیپو CIPPO………………………………………………………………………………………….. 23

2-3-5- مبانی نظری الگوی سیپو CIPPO…………………………………………………………………………………….. 24

2-3-6- تاریخچه الگوی CIPPO……………………………………………………………………………………………………… 24

2-3-7- نگرش سیستمی الگوی سیپو CIPPO…………………………………………………………………………….. 26

2-3-8- هدف یا وسیله از نظر الگوی سیپو CIPPO…………………………………………………………………….. 27

2-3-9- ارزشیابی در مدل سیپو CIPPO……………………………………………………………………………………….. 27

2-3-10- بخش های ارزشیابی CIPPO…………………………………………………………………………………………. 28

2-3-11- کاربردهای الگوی سیپو CIPPO…………………………………………………………………………………….. 29

2-3-11-1- ارزشیابی زمینه (بافت)……………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-11-2- ارزشیابی درون داد………………………………………………………………………………………………………. 31

2-3-11-3- ارزشیابی برون داد……………………………………………………………………………………………………….. 33

2-4- مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………………. 35

2-4-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-4-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم: روش شناسی……………………………………………………………………………………. 38

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-3- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4- دلایل انتخاب شش تفسیر……………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4-1- تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4-2- تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3- تفسیر مجمع البیان…………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-4-4- تفسیر نوین………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-4-5- تفسیر المیزان……………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-4-6- تفسیر نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-5- شیوه استخراج منشور تربیتی مدیریتی…………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم : تفسیر سوره مبارکه انشراح……………………………………………………………. 45

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

4-2- تفسیر آیه به آیه سوره انشراح از 6 تفسیر معتبر و معروف…………………………………………………. 46

4-2-1- تفسیر آیه اول از تفسیر راهنما………………………………………………………………………………………….. 46

4-2-2- تفسیر آیه اول از تفسیر نسیم حیات………………………………………………………………………………… 46

4-2-3- تفسیر آیه اول از مجمع البیان…………………………………………………………………………………………… 47

4-2-4- تفسیر آیه اول از تفسیر نوین…………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-5- تفسیر آیه اول از تفسیر المیزان………………………………………………………………………………………… 52

4-2-6- تفسیر آیه اول از تفسیر نمونه……………………………………………………………………………………………. 53

4-2-7- تفسیر آیه دوم از تفسیر راهنما…………………………………………………………………………………………. 54

4-2-8- تفسیر آیه دوم از تفسیر نسیم حیات………………………………………………………………………………… 55

4-2-9- تفسیر آیه دوم و سوم از  مجمع البیان…………………………………………………………………………….. 56

4-2-10- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر نوین……………………………………………………………………………… 57

4-2-11- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر المیزان…………………………………………………………………………. 58

4-2-12- تفسیر آیه دوم و سوم از تفسیر نمونه……………………………………………………………………………. 59

4-2-13- تفسیر آیه سوم از تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………… 59

4-2-14- تفسیر آیه سوم از تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………………………. 60

4-2-15- تفسیر آیه چهارم از تفسیر راهنما………………………………………………………………………………….. 60

4-2-16- تفسیر آیه چهارم از تفسیر نسیم حیات…………………………………………………………………………. 61

4-2-17- تفسیر آیه چهارم از مجمع البیان…………………………………………………………………………………… 62

4-2-18-تفسیر آیه چهارم از تفسیر نوین………………………………………………………………………………………. 62

4-2-19- تفسیر آیه چهارم از تفسیر المیزان…………………………………………………………………………………. 63

4-2-20- تفسیر آیه چهارم از تفسیر نمونه……………………………………………………………………………………. 63

4-2-21- تفسیر آیه پنجم از تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………. 64

4-2-22- تفسیر آیه پنجم و ششم از تفسیر نسیم حیات…………………………………………………………….. 65

4-2-23- تفسیر آیه پنجم از مجمع البیان…………………………………………………………………………………….. 66

4-2-24- تفسیر آیه پنجم از تفسیر نوین………………………………………………………………………………………. 66

4-2-25- تفسیر آیه پنجم از تفسیر المیزان………………………………………………………………………………….. 68

4-2-26- تفسیر آیه ششم از تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………. 69

4-2-27- تفسیر آیه ششم از مجمع البیان…………………………………………………………………………………….. 70

4-2-28- تفسیر آیه ششم از تفسیر نوین………………………………………………………………………………………. 72

4-2-29- تفسیر آیه ششم از تفسیر المیزان………………………………………………………………………………….. 74

4-2-30- تفسیر آیه پنجم و ششم از تفسیر نمونه……………………………………………………………………….. 74

4-2-31- تفسیر آیه هفتم از تفسیر راهنما……………………………………………………………………………………. 75

4-2-32- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر مجمع البیان………………………………………………………….. 76

4-2-33- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر مجمع البیان………………………………………………………….. 78

4-2-34- تفسیر آیه هفتم از تفسیر نوین………………………………………………………………………………………. 79

4-2-35- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیرالمیزان…………………………………………………………………….. 80

4-2-36- تفسیر آیه هفتم و هشتم از تفسیر نمونه………………………………………………………………………. 81

4-2-37- تفسیر آیه هشتم از تفسیر راهنما………………………………………………………………………………….. 82

4-2-38- تفسیر آیه هشتم از تفسیر نوین……………………………………………………………………………………… 83

فصل پنجم: تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO….. 85

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

5-2- تحلیل آیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………… 86

5-2-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 86

5-2-2- سؤآل دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 87

5-2-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-2-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 91

5-2-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 96

5-2-6- وجه اول منشور تربیتی، مدیریتی……………………………………………………………………………………… 97

5-3- تحلیل آیات دوم و سوم…………………………………………………………………………………………………………… 97

5-3-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 97

5-3-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 98

5-3-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 98

5-3-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..100

5-3-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 102

5-3-6- وجه دوم منشور تربیتی مدیریتی………………………………………………………………………………………. 103

5-4- تحلیل آیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………… 103

5-4-1- سؤال اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………103

5-4-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 103

5-4-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 104

5-4-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 105

5-4-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 106

5-4-6- وجه سوم منشور تربیتی مدیریتی…………………………………………………………………………………….. 107

5-5- تحلیل آیات پنجم و ششم………………………………………………………………………………………………………. 107

5-5-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 107

5-5-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 108

5-5-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 108

5-5-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 109

5-5-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 111

5-5-6- وجه چهارم منشور تربیتی مدیریتی………………………………………………………………………………….. 112

5-6- تحلیل آیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………….. 112

5-6-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 112

5-6-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 113

5-6-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 114

5-6-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 114

5-6-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 117

5-6-6- وجه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 118

5-7- تحلیل آیه هشتم……………………………………………………………………………………………………………………… 118

5-7-1- سؤال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-7-2- سؤال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 118

5-7-3- سؤال سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 120

5-7-4- سؤال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 121

5-7-5- سؤال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 122

5-7-6- وجه ششم منشور تربیتی مدیریتی…………………………………………………………………………………… 125

5-8- منشور تربیتی مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………. 126

5-9- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 127

5-10- پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 127

5-10-1- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………….. 127

5-10-2- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………. 127

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 128

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر ، تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی – سیستمی  CIPPO  به منظورتدوین منشور تربیتی ، مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش بوده است .

این پژوهش باهدف کاربردی و روش توصیفی ، اسنادی انجام گرفته است.

دراین تحقیق تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی-سیستمیCIPPO با  بهره گیری از نظرات علمای دین، مورخان و مفسران علوم قرآنی صورت گرفته که در پایان موفق به تدوین منشورتربیتی مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش وپرورش گردیدیم.

 

کلید واژه ها:  سوره مبارکه انشراح- مدل ارزشیابی- سیستمیCIPPO-منشور تربیتی،

مدیریتی- دستگاه آموزش وپرورش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 106
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد چالوس

عنوان : تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت

مشاور پایان نامه :

دکتر محمد غفاری

استاد راهنما : 

دکتر خزائی

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف کلی پژوهش تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت می باشد. روش پژوهش توصیفی و در اصل یک پژوهش ” تحلیل محتوایی ” است. جامعه آماری تحقیق، کتاب درسی تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی و واحدهای تحلیل کلیه متون، تصاویر، فعالیت های کلاسی و پرسش ها می باشند. ابزار تحقیق را چک لیست تدوین شده توسط محقق تشکیل می دهد که دارای 3 مؤلفه اصلی و 13مؤلفه فرعی می باشد که طبق آن محتوای کتاب ها کدگذاری شده و اطلاعات جمع آوری شده در جداول جداگانه و برای هر درس و هر دو کتاب تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی انجام پذیرفته است. تحلیل نهایی این تحقیق که بیانگر میزان و اهمیت مؤلفه های فراشناخت در محتوای کتاب هاست، از طریق آمار توصیفی صورت گرفته است. در یک تحلیل کلی مشخص گردید که از بین مؤلفه های اصلی و فرعی فراشناخت در کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی در بخش جغرافیا، پردازش اطلاعات و دانش تکلیف؛ در بخش تاریخ، دانش تکلیف و پردازش اطلاعات و در بخش مدنی، دانش تکلیف و دانش خود در محتوای کتاب مذکور از اثر بخشی بیشتری برخوردار بودند و در کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی در بخش جغرافیا، تاریخ و مدنی مؤلفه های دانش تکلیف و پردازش از اثر بخشی بیشتری برخوردار بودند. و همچنین  مؤلفه های اضطراب، الگوسازی، انتخاب ایده اصلی، نگرش و انگیزش از کمترین اثر بخشی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه ها: تحلیل محتوا، کتاب تعلیمات اجتماعی،  مهارت فراشناخت

 • مقدمه

نظام های تعلیم و تربیت حتی دوره های تاریخی از راه ها، روش ها و ابزار و وسایل مختلف، معانی، مفاهیم، افکار، ارزش ها، مهارت ها، لغات و کلمات و فنون را در قالب موضوعات و محتوای آموزشی به نسل جدید به عنوان محصّل ارائه و منتقل می نماید. کتاب مهم ترین، کهن ترین و شایع ترین وسیله برای آموزش و پرورش است. کتاب های درسی نه تنها عهده دار آموزش اولیه هستند، بلکه به مثابه محرک بیرونی در تربیت اجتماعی افراد، ایجاد انگیزه نسبت به اهداف مختلف فردی و اجتماعی و سوگیری افراد نسبت به هدف های مورد انتظار پذیرش مردم و ایدئولوژی جدید، شکل دادن شخصیت افراد، باورها و فلسفه زندگی، جهان بینی و گرایش افراد، آشنایی با ارزش های اجتماعی، الگوهای عملی، سلسله مراتب نقش ها و راه و رسم زندگی نقش خطیری ایفا می کنند( رستگار،1387).

نظام آموزش فعلی کشور، یک نظام متمرکز و برنامه های درسی آن منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده می شود (مشایخ، 1375). این در حالی است که با توجه به وسعت کشور، تنوع و تعدد اقوام و گونه های جمعیتی و مشکلات ناشی از آن ( مثل دو زبانه بودن شاگردان)، رشد سریع علوم و تکنولوژی، تغییر سریع در هنجارها و ارزش های اجتماعی، ضرورت دارد که کتاب های درسی با دقّت کافی و تا حد امکان، عاری از هر عیب و نقص و مطابق با اهداف تعیین شده و اصول علمی تألیف گردد؛ در این مورد، بررسی محتوای کتاب های درسی می تواند به روشن شدن مسئله کمک کند و نقاط قوت و ضعف احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی قرار دهد (یارمحمدیان، 1377). یکی از روش های مناسب برای بررسی محتوای کتاب های درسی، روش تحلیل محتواست. تحلیل محتوا، محتوای واقعی یک پیام کلامی و یا غیر کلامی، عوامل تعیین کننده و آثار پیام را بررسی می کند (کوی[1]، 1981).

از طرف دیگر، لوی[2] (1999؛ به نقل از مشایخ، 1375) معتقد است اصطلاح محتوای برنامه ی درسی نه تنها به قسمت ها و قطعه های سازمان یافته ای که به گونه ای منظم، یک رشته علمی را تشکیل می دهند، اطلاق می شود، بلکه شامل وقایع و پدیده هایی که به نحوی، با رشته های مختلف علمی  ارتباط دارند نیز می شود.

فتحی واجارگاه (1384) معتقد است از لحاظ علمی، در برنامه ریزی درسی، حداقل دو نوع محتوا را در هر درس می توان شناسایی کرد:

 1. محتوای مکتوب که همان کتاب های درسی مورد مطالعه است.
 2. محتوای شفاهی مثل توضیحات معلم و تدریس وی در کلاس درس

ماهیت تصمیماتی که درباره ی محتوای برنامه درسی گرفته می شود، پیچیدگی خاصی دارد و تحت تأثیر عوامل و پارامترهای مختلفی است؛ مثلاً جنبه ی نظری (علمی)، جنبه ی اجتماعی و فرهنگی، جنبه ی سیاسی و جنبه ی فردی در انتخاب محتوا؛ یکی از کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی، تعیین میزان تناسب و همخوانی محتوا با هدف های برنامه درسی است. تحلیل کتاب درسی که با این تعبیر نوعی ارزشیابی از کتاب درسی می تواند تلقی شود، دو بعد صوری و عقلانی دارد:

 1. تحلیل صوری کتاب درسی: با توجه به این که کتاب درسی عنصری اساسی در برنامه درسی است، در صورت جذاب و رنگی بودن، داشتن طراحی مناسب، خط زیبا با فواصل مناسب و کاغذ خوب، امکان یادگیری افزایش می یابد. برای افزایش جذابیت کتاب های درسی توجه یکسان و متعادل به عواملی همچون نژادها، اقلیت ها، مذهب ها، جنسیت، مشاغل و طبقات اجتماعی لازم است. در این بعد از تحلیل کتاب درسی به عوامل ظاهری محتوا همچون مواردی که اشاره شد، توجه شده و تحلیل گر این موارد را بررسی می کند.
 2. تحلیل عقلانی کتاب درسی: این بعد، اهمیت فراوانی در تحلیل یا ارزشیابی کتاب درسی دارد. در این زمینه می توان از تناسب محتوا با سطح رشد عمومی دانش آموزان در گروه سنی، تناسب محتوا با ساختار دانش و سطح رشد شاگردان و تناسب محتوا با تجربیات قبلی و یا علایق و انگیزه های دانش آموزان نام برد (یارمحمدیان، 1377)؛ لذا مسئله اساسی این مطالعه این است که ضمن تعریف و تبیین مفهوم تحلیل محتوای کتاب درسی، ویژگی ها و مراحل تحلیل محتوا، به تشریح مهم ترین مدل ها، تکنیک ها و روش های تحلیل محتوا می پردازد ( به نقل از جعفری هرندی و همکاران، 1387).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 134
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی

گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 

موضوع:

تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

 

استاد راهنما:

دکتر: حجت صفار حیدری

 

استاد مشاور:
دکتر: مهدی خبازی

 

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش به ‌منظور تحلیل محتوای مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم و با هدف ارائه یک مدل از نظام اخلاقی تربیتی آموزشی بر اساس مفاهیم  اخلاقی قرآن انجام گرفته است.

در این مطالعه برای بررسی داده‌ها از روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است و سپس به روش کمی تفکیک و دسته بندی آیات، سنجش فراوانی واژگان کلیدی انجام شده است و با فن تحلیل محتوای کیفی مضامین و مفاهیم، نقاط تمرکز و جهت گیری هر کدام از عبارات و آیات با استفاده از تفسیر المیزان استخراج شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد قرآن کریم به همه ی ابعاد اخلاق فردی، اجتماعی و زیست محیطی توجه دارد، بنابراین برای دستیابی به اخلاقی صحیح و کارآمد، می توان از قرآن کریم الگو گرفت و همچنین اخلاقی کردن انسان ها از دغدغه‌های اصلی هر نظام تربیتی و آموزشی است. بهتر است که تربیت اخلاقی متناسب با  اهداف، مبانی و روش های برگرفته از دین مبین اسلام عرضه گردد که اصلی ترین هدف تربیتی آن قرب به خدا می باشد و مطابق با این آموزه ها، مبانی توحید، فطرت، اختیار، معرفت‌پذیری انسان تبیین گردید و با توجه به این مبانی روش های تربیتی تعیین شده شامل: روش حبّ عبودی، روش موعظه و نصیحت، روش الگوسازی با بیان داستان و مثال، روش پرسش و پاسخ، امر به معروف و نهی از منکر، روش مواجه شدن با نتایج اعمال، روش تکلیف به اندازه توان، روش ایجاد انگیزه، روش تفکر و مطالعه، روش تشویق و تنبیه می باشد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به بیشتر و گسترده‌تر شدن موانع، راه تربیت اخلاقی مشکل تر شده است که با الگوگیری از مفاهیم اخلاقی قرآن و اجرای راهکارهای درست تربیتی آن می‌توان به اهداف متعالی تربیت اخلاقی دست‌یافت.

واژگان کلیدی: مضامین اخلاقی، قرآن کریم، نظام تربیتی اخلاقی

فهرست

          

فصل اول: کلیات تحقیق

1.1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2.1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

3.1 اهمیت و ضرورت مساله…………………………………………………………………………………………………………………… 6

4.1 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

5.1 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6.1 تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1.6.1 اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2.6.1 قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.6.1 تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

4.6.1 نظام تربیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

5.6.1 تربیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2.2 تعریف مفهوم اخلاق………………………………………………………………………………………………………………………… 11

3.2 دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق …………………………………………………………………………………… 12

3.2. 1 اخلاق توصیفى……………………………………………………………………………………………………………………………. 12

3.2. 2 اخلاق هنجارى یا دستورى………………………………………………………………………………………………………… 13

3.2. 2. 1 دیدگاه‏ها و نظریات غایت‏گرایانه ………………………………………………………………………………………….. 14

3.2. 2. 1.1کورتالیسم …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

3.2. 2. 1.2 اپیکوریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. 15

3.2. 2. 1.3مکتب جرمی بنتام…………………………………………………………………………………………………………….. 15

3.2. 2. 1.4مکتب استوارت میل………………………………………………………………………………………………………….. 16

3.2. 2. 1.5مکتب کمال گرایی فریدریش نیچه………………………………………………………………………………….. 16

3.2. 2. 2 دیدگاه‏ها و نظریات وظیفه‏گرایانه…………………………………………………………………………………………. 17

3.2. 2. 2. 1 مکتب کانت……………………………………………………………………………………………………………………… 17

3.2. 3 فرا اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3.2. 3 .1 طبیعت‏گرایی اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………. 18

3.2. 3 .2 غیرطبیعت‏گرایی اخلاقی (یا شهودگرایی)………………………………………………………………………….. 18

3.2. 3 .3 غیر شناخت‏گرایی اخلاقی‏ (یاعاطفه‏گرایى)…………………………………………………………………………. 19

4.2 دیدگاه صاحب نظران در مورد اخلاق…………………………………………………………………………………………….. 19

5.2 دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق………………………………………………………………………………. 21

 1. 6 اخلاق دینی، دین، پشتوانه اخلاق…………………………………………………………………………………………………. 25
 2. 7 نظام تربیتی اخلاق قرآنی………………………………………………………………………………………………………………. 26

8.2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

1.8.2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………… 28

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1.3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2.3 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3.3 جامعه آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3 .4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………… 33

 1. 5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 34

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

1.4 .مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2.4 پرسش اول تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2.4. 1 مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کدامند؟……………………………………………………………………………. 37

1.2.4. 1 اخلاق فردی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

1.1.1.2.4 خودشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2.1.1.2.4 کار و تلاش …………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3.1.1.2.4 سلامت جسم و تن ……………………………………………………………………………………………………………. 47

1.2.4. 2 اخلاق اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. 50

1.2.1.2.4 پدر و مادر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2.2.1.2.4 همسر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3.2.1.2.4 فرزندان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

4.2.1.2.4 معلم و راهنما………………………………………………………………………………………………………………………. 56

5.2.1.2.4 شاگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

6.2.1.2.4 ایتام………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

7.2.1.2.4 مستمندان و مستضعفان……………………………………………………………………………………………………… 61

8.2.1.2.4 همسایگان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

9.2.1.2.4 دشمنان و مشرکان………………………………………………………………………………………………………………. 65

10.2.1.2.4 منافقین……………………………………………………………………………………………………………………………… 57

1.2.4. 3 اخلاق محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………….. 68

1.3.1.2.4 طبیعت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

2.2.4 پرسش دوم تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 72

1.2.2.4 مبانی هستی شناختی و انسان شناختی …………………………………………………………………………….. 72

3.2.4 پرسش سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76

3.2.4 .1 اهداف تربیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………… 77

1.1.3.2.4 هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

2.1.3.2.4 اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………………………………… 78

1.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق فردی………………………………………………………………………………………………… 78

2.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 78

3.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق زیست محیطی………………………………………………………………………………… 79

2.3.2.4 مبانی تربیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………… 80

1.2.3.2.4 توحید…………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

2.2.3.2.4 فطرت ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3.2.3.2.4 اختیار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

4.2.3.2.4 معرفت پذیری انسان……………………………………………………………………………………………………………. 83

3.3.2.4 شیوه‌های تربیت اخلاقی در قرآن…………………………………………………………………………………………… 84

1.3.3.2.4 روش حبّ عبودی……………………………………………………………………………………………………………….. 84

2.3.3.2.4 روش موعظه و نصیحت………………………………………………………………………………………………………. 85

3.3.3.2.4 روش الگوسازی با بیان داستان و مثال………………………………………………………………………………. 86

4.3.3.2.4 روش پرسش و پاسخ…………………………………………………………………………………………………………… 87

5.3.3.2.4 امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………………………………………. 88

6.3.3.2.4 روش مواجه شدن با نتایج اعمال………………………………………………………………………………………….. 88

7.3.3.2.4 روش تکلیف به اندازه توان…………………………………………………………………………………………………….. 89

8.3.3.2.4 روش ایجاد انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………… 90

9.3.3.2.4 روش تفکر و مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….. 91

10.3.3.2.4 روش تشویق و تنبیه………………………………………………………………………………………………………… 92

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها

1.5  مروری بر یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 95

1.1.5  مرور یافته‌های پرسش اول…………………………………………………………………………………………………………. 95

2.1.5 مرور یافته‌های پرسش دوم………………………………………………………………………………………………………….. 96

3.1.5  مرور یافته‌های پرسش سوم……………………………………………………………………………………………………….. 97

2.5  بحث و گفتگو…………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

3.5  محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 100

4.5  پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 101

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

فهرست جداول

صفحه

جدول4-1 فراوانی شاخصهای اخلاق فردی……………………………………………………………………………………………. 70

جدول 4-2 فراوانی شاخصهای اخلاق اجتماعی……………………………………………………………………………………. 71

جدول 4-3 فراوانی شاخصهای اخلاق محیط زیست…………………………………………………………………………….. 71

. مقدمه

قرآن، بی شک کتاب بزرگ اخلاقی است و یکی از اهداف اصلی اش اصلاح و تکامل اخلاق بشر می باشد،    آموزه های نظری وعملی این کتاب آسمانی، که سندی الهی و گنجینه ی معارف و اخلاق است، نظامی     می سازد که در آن، هرکس به انسان کامل اخلاقی تبدیل می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی تربیتی

عنوان:

رابطه خودکارآمدی ، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی

دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالوهاب سماوی

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودکارآمدی، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه بود. روش پژوهش بکار رفته در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش 310 نفر از دانش آموزان دختر و پسر شیبکوه بودند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسش نامه های خودکارآمدی عمومی، توانایی فراشناختی، انگیزش تحصیلی و نمره درس ریاضی دانش آموزان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری و نیز t مستقل استفاده شد.

یافته ها نشان داد که انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پیش بینی کننده عملکرد ریاضی دانش آموزان می باشند ولی توانایی فراشناختی سهمی در پیش بینی عملکرد ریاضی آنان ندارد. بنابراین با توجه به این که دانش آموزان در طول دوره تحصیل با مسائل و مشکلاتی از نظر آموزشی روبرو می شوند، شناسایی عوامل مرتبط و پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی آنان در حیطه های مختلف ضروری است.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی، توانایی فراشناختی، انگیزش تحصیلی، عملکرد ریاضی

فهرست مطالب

                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-4 اهداف پژوهش… 6

1-5فرضیه‌های پژوهش… 7

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

عملکرد ریاضی.. 8

خودکارآمدی.. 8

توانایی فراشناختی.. 8

انگیزش تحصیلی.. 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه. 11

2-2 عملکرد ریاضی.. 11

تعریف ریاضیات.. 11

تعریف عملکرد ریاضی.. 11

عوامل موثر بر عملکرد ریاضی.. 12

تاثیر اضطراب بر عملکرد ریاضی.. 12

شیوه های آموزشی ریاضی.. 15

2-3 انگیزش تحصیلی.. 16

تعریف انگیزش و انگیزه 17

اهمیت و معنای انگیزش… 19

انگیزش عمومی و انگیزش اختصاصی  برای یادگیری.. 20

نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی  و یادگیری افراد. 21

انگیزش تحصیلی.. 22

رویکرد های مختلف انگیزشی.. 25

رویکرد رفتاری.. 25

رویکرد شناختی.. 25

رویکرد انسان گرایی.. 26

رویکرد اجتماعی-فرهنگی.. 29

رویکرد انتظار ضرب در ارزش… 30

نظریه انگیزش پیشرفت.. 31

نظریه انگیزشی نسبت دادن. 32

راهبردهای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان. 33

انگیزش تحصیلی: جمع بندی.. 37

2-4 توانایی فراشناختی.. 38

فراشناخت.. 39

مفهوم فراشناخت.. 40

مولفه‌‌های فراشناخت.. 44

راهبرد‌های فراشناختی.. 48

کمک به رشد توانایی های فراشناختی.. 51

راهبردهای توسعه ی توانایی فراشناختی.. 52

رابطه شناخت و فراشناخت.. 52

روابط بین اجزاء فراشناخت.. 53

اهمیت  توانایی فراشناختی.. 53

2-5 خودکارآمدی.. 57

ابعاد خودکارآمدی.. 59

منابع باورهای خودکارآمدی.. 60

دستاورد های عملکرد. 61

تجربه های جانشین. 61

ترغیب کلامی.. 62

حالتهای فیزیولوژیک… 62

خودکارآمدی و تنیدگی.. 63

ویژگیهای افراد خودکارآمد. 64

2-6 پیشینه پژوهش های انجام شده 65

پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 65

پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور. 71

2-7 جمعبندی مطالب ارائه شده 73

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه. 75

3-2 روش تحقیق. 75

3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 75

جامعه آماری: 75

3-4 روش گردآوری اطلاعات: 76

3-5 ابزارهای پژوهش… 76

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی(GSE) 76

پرسشنامه توانایی فراشناختی(MCQ-30) 77

پرسشنامه انگیزش تحصیلی.. 78

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 81

4-2 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 81

شاخص های توصیفی جنسیت: 81

شاخص های توصیفی متغیر عملکرد ریاضی: 82

شاخص های توصیفی متغیر انگیزش تحصیلی: 83

شاخص های توصیفی متغیر توانایی فراشناختی: 84

شاخص های توصیفی متغیر خودکارآمدی: 86

4-3 بررسی فرضیه های پژوهش… 87

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 94

5-2 بحث و تفسیر. 94

5-4 محدودیت ها ی پژوهش… 98

5-5 پیشنهادها 98

1-5-5 پیشنهادهای پژوهشی.. 98

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی.. 99

خلاصه پژوهش… 100

منابع: 101

Abstract 112

فهرست جداول

       صفحه

جدول 2-1: انگیزش عمومی و اختصاصی برای یادگیری.. 21

جدول4-1: شاخص های توصیفی افراد به تفکیک جنسیت.. 81

جدول4-2، شاخص های توصیفی عملکرد ریاضی در دو گروه دختر و پسر. 82

جدول4-3، شاخص های توصیفی انگیزش تحصیلی در دو گروه دختر و پسر. 83

جدول4-4، شاخص های توصیفی توانایی فراشناختی در دو گروه دختر و پسر. 84

جدول4-5، شاخص های توصیفی خودکارآمدی در دو گروه دختر و پسر. 86

جدول4-6 : همبستگی بین خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 87

جدول4-7 : همبستگی بین توانایی فراشناختی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 88

جدول4-8: همبستگی بین انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 88

جدول4-9: نتایج تحلیل واریانس برای معناداری معادله رگرسیون و ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 89

جدول4-10: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی.. 90

جدول4-11: آزمون t مستقل بین دو گروه دانش آموزان دختر و پسر در متغیر عملکرد ریاضی.. 91

فهرست نمودارها

      صفحه

نمودار 1-4: شاخص های توصیفی درصد افراد شرکت کننده به تفکیک جنسیت.. 82

نمودار 2-4: نمودار میانگین نمره عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر و پسر. 83

نمودار 3-4: نمودار میانگین نمره انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر. 84

نمودار 4-4: نمودار میانگین نمره توانایی فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر. 86

نمودار 5-4: نمودار میانگین نمره خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر. 87

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 157
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه

 جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A.)

گرایش: مدیریّت آموزشی

 

موضوع:

رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی

در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

 

استاد راهنما:

دکتر حسن شعبانی

 

استاد مشاور:

دکتر فروغ جعفری 

 

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 شماره صفحه

فصل اول – کلیات پژوهش

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ضرورت و اهمّیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعاریف مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم  – ادبیات پژوهش

الف: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

تعریف فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

تاریخچه ی فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

پیدایش و شکل گیری فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………… 24

مؤلفه های فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 27

شاخص های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………… 32

مدیریّت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

مدیریّت فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 37

فرایند مدیریّت فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………….. 39

جایگاه فرهنگ در سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

انواع فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

نقش های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

الگو های فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 46

ارتباط بین فرهنگ سازمان و عملکرد مدیریّت ………………………………………………………………………………………………….. 62

ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریّه پردازان مدیریّت ……………………………………………………………………………. 63

ویژگی فرهنگ سازمانی از نظر رابینز ……………………………………………………………………………………………………………… 64

ارتباط بین فرهنگ سازمانی ، اثر بخشی و عملکرد …………………………………………………………………………………………….. 66

بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

تاریخچه ی بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

سطوح بهره وری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 79

شاخص های بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

عوامل کاهش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

ارکان اصلی دانش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………… 86

مشکلات بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

محور بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

تأثیر بهره وری در نظام اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………… 89

نقش منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………………… 92

عوامل مؤثّر  بر افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………….. 92

فرهنگ بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

فرهنگ بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………… 96

روابط انسانی و بهره وری در نظام آموزشی ……………………………………………………………………………………………………. 99

نتایج تحقیقات پیشین ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

فصل سوم   – روش پژوهش

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 106

روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 107

ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….. 109

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

ب) تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

فصل پنجم  – نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 136

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 139

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 144

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 147

پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ …………………………………………………………………….. 148

پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی رابینز ……………………………………………………………………………………………………………….. 149

فهرست جداول

عنوان                                                                                 شماره صفحه

جدول شماره (1-2) جهت گیری مستقیم………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول شماره(2-2) : الگوی تشریح فرهنگ سازمانی تالکوت پارسونز…………………………………………………………. 47

جدول 1-4: فراوانی و در صد فراوانی جنسیت در گروه نمونه……………………………………………………………………. 113

جدول 2-4 : فراوانی و در صد فراوانی میزان تحصیلات در گروه نمونه………………………………………………………. 114

جدول 3-4 : فراوانی و درصد فراوانی پست اداری در گروه نمونه………………………………………………………………. 115

جدول شماره 4-4 : اطلاعات توصیفی میزان بهره وری در گروه نمونه………………………………………………………… 116

جدول شماره 5-4 : اطلاعات توصیفی  میزان فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های آن در گروه نمونه…………… 116

جدول 6-4 : بررسی نرمال بودن توزیع داده های بهره وری در گروه نمونه………………………………………………….. 117

جدول 7-4 : بررسی نرمال بودن توزیع داده های فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های آن در گروه نمونه……… 118

جدول 8-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص خلّاقیت و نوآوری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه 119

جدول 9-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص خطر پذیری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        120

جدول 10-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص توجّه به جزئیات خطر پذیری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        121

جدول 11-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص سنجش ره آورد با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه 122

جدول 12-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص تأثیرنتایج تصمیمات برکارکنان با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        123

جدول 13-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص سنجش توجّه به تیم با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        124

جدول 14-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص جاه طلبی و تهور طلبی با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه      125

جدول 15-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص سنجش و پایداری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه           126

جدول 16-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین شاخص فرهنگ سازمانی با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه 127

جدول 17-4 : نتایج  آزمون t برای مقایسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به جنسیت…………………………………. 128

جدول 18-4: نتایج  آزمون t برای مقایسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به پست اداری……………………………… 129

جدول شماره 19-4 : اطلاعات توصیفی میزان فرهنگ سازمانی و خرده مقیاسهای آن در گروه نمونه…………….. 130

جدول 20-4: بررسی همگنی واریانس ها در معناداری میزان بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه… 130

جدول شماره 21-4 : آزمون تحلیل واریانس تک متغیره برای مقایسه میزان بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه     131

جدول شماره 22-4 : آزمون توکی جهت مشخص کردن تفاوت میزان بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه           131

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 شماره صفحه

نمودار 1-2: فرهنگ سازمانی و رفتار کارکنان از نظر لوئیس……………………………………………………………………….. 25

نمودار2-2: فرآیند مدیریّت فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………… 40

نمودار 3-2: جنبه های رسمی و غیر رسمی سازمان……………………………………………………………………………………. 41

نمودار4-2: الگوی پنج عاملی فرهنگ سازمانی کیا……………………………………………………………………………………… 51

نمودار 5-2: ارتباط متقابل بین تئوری،رفتار و فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. 52

نمودار6-2: تأثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملکرد و رضایتمندی………………………………………………………………… 59

نمودار 7-2 : مدل سازمانی جوامع هافستد………………………………………………………………………………………………… 62

نمودار 8-2: سیستم های مختلف اجتماعی، فرهنگی و صنعتی……………………………………………………………………. 82

نمودار9-2: عوامل مؤثّر  بر بهره وری……………………………………………………………………………………………………….. 96

نمودار 1-4: فراوانی جنسیت در گروه نمونه……………………………………………………………………………………………… 113

نمودار 2-4 : فراوانی میزان تحصیلات در گروه نمونه………………………………………………………………………………… 114

نمودار 3-4: فراوانی پست اداری در گروه نمونه………………………………………………………………………………………… 115

چکیده

هدف اصلی انجام این پژوهش، تعیین رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سال 1392 می باشد،که در مجموع 120 نفر هستند و نمونه ی مورد مطالعه 92 نفر می باشد،که با استفاده از جدول مورگان مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظّم انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ،ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ وپرسشنامه ی فرهنگ سازمانی رابینز است. تحلیل داده های این پژوهش در بخش توصیفی به وسیله ی فراوانی،درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از طریق همبستگی پیرسون و  tمستقل صورت پذیرفت . نتایج حاصل از عملیات آماری نشان داد که ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های خلاقیت و نوآوری،توجه به جزئیات،سنجش ره آورد، تأثیرنتایج تصمیمات برکارکنان و سنجش و پایداری با بهره وری منابع انسانی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سطح 01/0 معنا دارمی باشد.ارتباط بین توجّه به تیم با بهره وری منابع انسانی درسطح 05/0 معنا دار می باشد. با توجه به این که این ارتباط ها مثبت است،مشخص می شود که با بالا رفتن میزان فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های ذکر شده، بهره وری منابع انسانی بالاتر می رود. در ضمن  مشاهده شد که دو خرده مقیاس خطر پذیری وجاه طلبی و تهور طلبی با بهره وری منابع انسانی ارتباط معناداری ندارند.

 

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، بهره وری منابع انسانی، آموزش و پرورش .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه ملایر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

مطالعۀ نقش آموزش پیش­دبستانی در تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول ابتدایی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی نوری

استاد مشاور:

سرکار خانم هانیه کلانتری دهقی

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش آموزش پیش­دبستانی در تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش مورد استفادۀ در این مطالعه روش پس­رویدادی و جامعۀ مورد مطالعه شامل کلیۀ دانش­آموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی شهر ملایر بود که در سال تحصیلی 1392-1391 اشتغال به تحصیل داشتند. از این تعداد 180 نفر به عنوان نمونۀ آماری و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون معمای مفرح و چالش برانگیز بیکن و همکاران، (2001) استفاده شد. این آزمون دارای 21 پرسش بسته پاسخ چهار گزینه­ای است که مراحل تحول شناختی (پیش­عملیاتی، منطق عملیات عینی و صوری) و همچنین زیر سطوح تحول شناختی (سه زیر سطح عملیات عینی، دو زیر سطح انتزاعی) را اندازه­گیری می­کند. برای تحلیل ویژگی­های نمونه از شاخص­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و..) و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون­های خی­دو چند­بعدی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج آزمون خی­دو چند­بعدی نشان داد که بین فراوانی سطوح تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول پیش­دبستانی رفته و همتای پیش­دبستانی نرفته آنها تفاوت معنا­­داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون سلسله­­مراتبی نشان داد که اگر­چه آموزش در دورۀ پیش­دبستان می­تواند یکی از عوامل پیش­بینی تحول شناختی در آینده قلمداد شود، اما این تفاوت در سطح آماری معنادار نیست. همچنین نتایج نشان داد که از میان عوامل مختلف سهیم در تحول شناختی دانش­آموزان، تنها تحصیلات پدر می­تواند به طور معناداری تحول شناختی را پیش­بینی کند.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..10

1-5- پرسش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………….10

1-6- طبقه­بندی متغیرها………………………………………………………………………………………………….11

1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ پژوهش

2-1- مفهوم و ماهیت تحول……………………………………………………………………………………………16

2-2- اصول حاکم بر  تحول……………………………………………………………………………………………17

2-3- ابعاد تحول…………………………………………………………………………………………………………..19

2-3-1- تحول جسمانی………………………………………………………………………………………………20

2-3-2- تحول اخلاقی………………………………………………………………………………………………..21

2-3-3- تحول روانی- جنسی……………………………………………………………………………………..27

2-3-4- تحول روانی- اجتماعی…………………………………………………………………………………..30

2-3-5- تحول شناختی……………………………………………………………………………………………….34

2-3-5-1- مفهوم و ماهیت تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………….36

2-3-5-2- مراحل تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………………………

2-3-5-2-1- مرحلۀ حسی- حرکتی……………………………………………………………………………42

2-3-5-2-2- مرحلۀ پیش عملیاتی………………………………………………………………………………46

2-3-5-2-3- مرحلۀ عملیات عینی یا محسوس……………………………………………………………..59

2-3-5-2-4- مرحلۀ عملیات صوری یا انتزاعی……………………………………………………………..63

2-3-5-3- دلالت­ها و کاربردهای تربیتی نظریۀ پیاژه………………………………………………………….70

2-3-5-4- انتقادات به نظریۀ پیاژه…………………………………………………………………………………..71

2-3-5-5- تحول شناختی  از منظر نظریه پردازان نوپیاژه ای………………………………………………73

2-3-5-6- تحول شناختی از دیدگاه برونر………………………………………………………………………..89

2-3-5-7- تحول شناختی از دیدگاه ویگوتسکی……………………………………………………………….92

2-4- ماهیت آموزش پیش دبستان………………………………………………………………………………….. 99

2-4-1- اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستان………………………………………………………..100

2-4-2- سیر تحول آموزش پیش­دبستان در ایران و جهان…………………………………………….102

2-4-3- برنامه درسی و آموزش پیش­دبستان………………………………………………………………104

2-5 – پیشینۀ تجربی…………………………………………………………………………………………………….108

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..119

3-2- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………119

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………120

3-4- حجم نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………121

3-5 – فرایند اجرا………………………………………………………………………………………………………..122

3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………….123

3-7- روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………………….126

3-8- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………130

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..132

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………..132

4-3 – تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها…………………………………………………………………………..139

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………157

 تفسیر و تبیین یافته ها………………………………………………………………………………………….159

5-3- محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………………..166

5-4- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….167

5-5- فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………..169

الف: فارسی……………………………………………………………………………………………………………..170

ب: انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..182

فهرست جداول و نمودار

جدول 2-1: سطوح و مراحل قضاوت اخلاقی از نظر کولبرگ……………………………………………..26

جدول 2-2: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید………………………………………………………..29

جدول2-3: مراحل هیجانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها…32

جدول2-4 : شش زیر مرحلۀ حسی-حرکتی………………………………………………………………………43

جدول3-1: نحوۀ نمره­گذاری سطوح تحول شناختی آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن…………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه  بر حسب متغیر مستقل و تعدیل کننده………..133

جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات تحول شناختی برحسب متغیرهای تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3: فراوانی و درصد سطوح تحول شناختی بر اساس تجربۀ آموزش پیش دبستانی (رفته یا نرفته)………………………………………………………………………………………………………………………139

جدول4-4: نتایج محاسبۀ آمارۀ دوربین واتسون جهت اثبات پیش فرض رگرسیون……………….141

جدول 4-5 : مقدار توان تحمل و آمارۀ جهت اثبات پیش فرض رگرسیون…………………………..143

جدول 4-6: خلاصه­ای از نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی………………………………………….146

جدول 4-7: نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سلسله مراتبی تحول شناختی…………….146


جدول4-9: نتایج مدل دوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..149
جدول4-8: نتایج مدل اول تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..147

جدول4-10: نتایج مدل سوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی……..151

جدول 4-11: نتایج آزمون خی دو چند بعدی برای مقایسۀ فراوانی سطوح تحول شناختی…….154

نمودار 4-1: توزیع نرمال باقی مانده­ها جهت اثبات پیش فرض هفت

فهرست جداول و نمودار

جدول 2-1: سطوح و مراحل قضاوت اخلاقی از نظر کولبرگ……………………………………………..26

جدول 2-2: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید………………………………………………………..29

جدول2-3: مراحل هیجانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها…32

جدول2-4 : شش زیر مرحلۀ حسی-حرکتی………………………………………………………………………43

جدول3-1: نحوۀ نمره­گذاری سطوح تحول شناختی آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن…………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه  بر حسب متغیر مستقل و تعدیل کننده………..133

جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات تحول شناختی برحسب متغیرهای تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3: فراوانی و درصد سطوح تحول شناختی بر اساس تجربۀ آموزش پیش دبستانی (رفته یا نرفته)………………………………………………………………………………………………………………………139

جدول4-4: نتایج محاسبۀ آمارۀ دوربین واتسون جهت اثبات پیش فرض رگرسیون……………….141

جدول 4-5 : مقدار توان تحمل و آمارۀ جهت اثبات پیش فرض رگرسیون…………………………..143

جدول 4-6: خلاصه­ای از نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی………………………………………….146

جدول 4-7: نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سلسله مراتبی تحول شناختی…………….146


جدول4-9: نتایج مدل دوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..149
جدول4-8: نتایج مدل اول تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..147

جدول4-10: نتایج مدل سوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی……..151

جدول 4-11: نتایج آزمون خی دو چند بعدی برای مقایسۀ فراوانی سطوح تحول شناختی…….154

نمودار 4-1: توزیع نرمال باقی مانده­ها جهت اثبات پیش فرض هفت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 103
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

 

مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

 

استاد راهنما :

دکتر زهرا حسینی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان مطالب                                                                                          شماره صفحه

فصل اول

1-1 مقدمه. 15

1-2 بیان مساله. 16

1-3 اهمیت و ضرورت مساله. 18

1-4 فرضیه های تحقیق.. 20

1-5 سوال پژوهش…. 20

1-6 متغیرهای پژوهش…. 20

1-6-1 متغیر مستقل.. 20

1-6-2 متغیر وابسته. 20

1-6-3 متغییر کنترل.. 21

1-7 تعریف  واژه ها 21

1-7-1 آزمایش واقعی.. 21

1-7-2 آزمایش مجازی.. 21

1-7-3 یادگیری.. 22

1-8 خلاصه. 23

فصل دوم

2-1 مقدمه. 25

2-2 یادگیری.. 25

2-2-1 مفهوم یادگیری.. 25

2-2-2 مواضع نظریه پردازان مختلف در مورد یادگیری.. 26

2 – 3 آموزش و یادگیری.. 28

2 – 4 طراحی آموزشی یادگیری توانمندیهای پیچیده 29

2- 5 انواع روش های تدریس: 30

2-5-1 روش های تاریخی.. 30

2-5-2 روش های نوین تدریس…. 31

2-5-3 روش آزمایش…. 31

2-5-4 الگوی جدید پیشنهادی.. 37

2-6 آزمایش واقعی.. 39

2-6-1 مفهوم آزمایش واقعی.. 39

2-6-2 تاریخچه فعالیت های آزمایشگاهی  واقعی.. 39

2-6-3 محاسن استفاده از آزمایشگاه های واقعی.. 41

2-6-4 معایب استفاده از آزمایشگاه های واقعی.. 42

2-7  آزمایش مجازی.. 44

2-7-1 مفهوم آزمایشگاه مجازی.. 44

2-7-2 تاریخچه آزمایشگاه مجازی.. 44

2-7-3 محاسن استفاده از آزمایشگاه های مجازی.. 45

2-8 مواضع نظریه پردازان در مورد انجام آزمایش…. 46

2-9  رابطه انجام فعالیت های آزمایشگاهی با یادگیری.. 47

2-10 پیشینه تحقیق.. 48

فصل سوم

3-1 مقدمه. 53

3-2 روش پژوهش…. 53

3-3 طرح پژوهشی.. 53

3-4 جامعه آماری.. 54

3-5 نمونه آماری.. 54

3-6 ابزار های پژوهش…. 55

3-7 روایی و پایایی ابزارهای پژوهش…. 56

3-8 روش اجرای پژوهش…. 56

3-9 روش تحلیل داده ها 57

3-10  جمع بندی.. 57

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 59

4-2 یافته های توصیفی.. 59

4-2-1 یافته های توصیفی  پیش آزمون و پس آزمون روش آزمایشگاه مجازی  60

4-2-2 یافته های توصیفی  پیش آزمون و پس آزمون روش آزمایشگاه حقیقی  61

4-3 یافته ها در چهارچوب فرضیات و سوال پژوهش…. 62

4-3-1 بررسی توزیع داده ها 63

4-3-2 بررسی فرضیه های تحقیق.. 64

4-3-2-1  فرضیه اول.. 64

4-3-2-2  فرضیه دوم. 65

4-3-3 بررسی سوال پژوهش…. 66

4-3-3-1  بررسی اثر روش تدریس بر عملکرد دانش آموزان.. 68

4-3-3-2  بررسی همگنی واریانس‌ها : 68

4-3-3-3 بررسی همگنی رگرسیون : 69

4-3-3-4 تحلیل کوورایانس…. 69

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 73

5-2 خلاصه پژوهش و بحث… 73

5-3 محدودیت های پژوهش…. 75

5-4 پیشنهادهای پژوهش…. 76

5-4-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…. 76

5-4-2 پیشنهادهای کاربردی.. 76

5-5 جمع بندی.. 77

فهرست جداول

عنوان مطالب                                                                                        شماره صفحه

جدول 2-1 ماتریس سازوکار یادگیری برپایه پروژه- محوری و حل مسئله  34

جدول 2-2: ویژگی انواع روش‌های آموزش آزمایشگاهی.. 35

جدول 2-3  جمع بندی سطوح پنجگانه و ویژگیهای هر سطح.. 37

جدول 3‑1 مشخصات طرح پژوهشی.. 53

جدول 3-2 مشخصات گروههای پژوهشی.. 55

جدول 4‑1: آماره‌های توصیفی مربوط به روش یادگیری مجازی.. 61

جدول 4‑2: آماره‌های توصیفی مربوط به روش یادگیری حقیقی.. 62

جدول 4-3  بررسی نرمال بودن.. 65

جدول 4-4  آزمون t زوجی روش آزمایشگاه واقعی.. 66

جدول 4-5  آزمون t زوجی روش آزمایشگاه مجازی.. 67

جدول 4-6  آزمون t مستقل روش آزمایشگاه مجازی و حقیقی.. 68

جدول 4-7  آزمون لوین جهت بررسی مفروضه همگنی واریانس…. 69

جدول 4-8  آزمون همگنی ضرایب رگرسیون.. 70

جدول 4-9  آزمون تحلیل کوواریانس…. 71

جدول 4-10  میانگین تعدیل شده 71

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آزمایشگاه واقعی و مجازی بر یادگیری درس علوم تجربی بود. جامعه آماری شامل 96 نفر از دانش آموزان پسر پایه هفتم دوره اول متوسطه مدرسه نمونه دولتی شهید چمران شهرستان پیشوا بود و نمونه ها شامل 2 گروه 31 نفری که بصورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش، شبه آزمایشی و ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته بود. طرح پژوهش بصورت پیش آزمون  پس آزمون بود و برای آموزش گروه مجازی از نرم افزار شبیه سازی شده کروکودیل شیمی و فیزیک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل کوواریانس صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن بود که روش آزمایشگاه مجازی موجب افزایش یادگیری دانش آموزان شده است.

 

کلید واژه ها: آزمایشگاه واقعی، آزمایشگاه مجازی، یادگیری، علوم تجربی، نرم افزار کروکودیل

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 161
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.)

عنوان : مکانیابی ایستگاههای کمک رسانی و تخصیص صحیح نیروی امداد برای واکنش در زمان زلزله در ایران

 استاد راهنما :

دکتر امیر حسین آزادنیا

اسفند 

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده     : ………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات موضوع………………………………………………………… ………………………………2

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….. .3

1-4   اهداف عمده ی تحقیق …………………………………………………………………………………………. 8

1-5   سوالات اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 9

1-5-1 سوالات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………….. 9

1- 6  روند ارائه ی مطالب …………………………………………………………………………………………….. 9

 

فصل دوم   : مروری بر ادبیات موضوع …………………………………………………………………. 11

2-1    مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 12

2- 2  مروری بر مدلهای مکانیابی تحقیق………………………………………………………………………….. 13

2-3 مدل های ایستا  ………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-1  مدلهای ایستای قطعی………………………………………………………………………………………. 15

2-3-2  مدلهای ایستای احتمالی……………………………………………………………………………………. 16

2-4 مدلهای پویا ……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5 خطر زلزله در کشورهای جهان سوم………………………………………………………………………….. 19

2-5-1 ایران و زلزله…………………………………………………………………………………………………… 21

2-6    مروری بر روند امداد رسانی و تخصیص صحیح نیروی انسانی در هنگام زلزله ……………….. 23

2-7   مروری برروند امداد رسانی در زلزله در ایران ………………………………………………………….. 26

2-7-1  فاز اول ………………………………………………………………………………………………………. 26

2-7-2  فاز دوم ………………………………………………………………………………………………………. 26

2-7-3  فاز سوم………………………………………………………………………………………………………. 27

 

فصل سوم   : روش تحقیق   ……………………………………………………………………………….. 28

3-1       مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 29

3-1  اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………….. 30

3-2    روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………. 30

3-2-1  حوزه تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 30

3-2-2  تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق …………………………………………………………….. 30

3-3    نحوه ی بررسی ادبیات موضوع  ……………………………………………………………………………….. 31

3- 4      شرح مسئله و مدل ریاضی برای مسئله مکانیابی ایستگاه های فوریت پزشکی ……………… 31

3-4-1   بیان مفاهیم و شرح مسئله……………………………………………………………………………….. 31

3-4-2   پوشش دهی ……………………………………………………………………………………………….. 31….

3-4-3   سطح ادغام نقاط تقاضا…………………………………………………………………………………… 31

3-4-4    بازآرایی……………………………………………………………………………………………………… 32

3-4-5    سرعت تردد و فواصل………………………………………………………………………………….. 32

3-4-6   وابستگی سرعت تردد آمبولانس ها به بازه زمانی و منطقه جغرافیایی…………………………. 33

3-4-7    شرح مسئله………………………………………………………………………………………………… 33

3-4-8    مدل سازی ریاضی مسئله……………………………………………………………………………….. 34

3-4-9   فرضیات مدل………………………………………………………………………………………………. 34

3-4-10 تعریف علائم و پارامترها و متغیرهای تصمیم……………………………………………………….. 35

3-4-11   پارامترها ………………………………………………………………………………………………….. 35

3-4-12  متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………………. 38

3- 4-13  مدل ریاضی مسئله………………………………………………………………………………………. 38

3-4-14 لزوم پویایی مدل و حل هم زمان دو مسئله بازآرایی و تخصیص………………………………. 41

3-4-15  اعتبارسنجی و بررسی کیفیت نتایج حاصل از مدل………………………………………………… 42

3-4-16 پیچیدگی مدل………………………………………………………………………………………………. 44

3-5   شرح مسئله و مدل ریاضی برای مسئله تخصیص نیروی انسانی در زلزله …………………….. 44

3-5-1  بیان مفاهیم و شرح مسئله ……………………………………………………………………………….. 44

3-5-2   نواحی عملیاتی شهر آسیب دیده………………………………………………………………………… 45

3-5-3   پارامترها و توابع موثر در مدل…………………………………………………………………………… 45

3-5-4   افراد نجات یافته در طول یک دوره عملیات نجات………………………………………………… 46

3-5-5   نحوه محاسبه تابع تعداد نیروهای نجات………………………………………………………………. 47

3-5-6   نحوه بدست آوردن تعداد نیروهای نجات……………………………………………………………… 47

3-5-7   احتمال زنده ماندن افراد نجات یافته……………………………………………………………………. 48

3-5-8   عوامل تاثیر گذار  آب و هوا……………………………………………………………………………… 51

3-5-9   عوامل تاثیر گذار  ساختمان ……………………………………………………………………………… 51

3-5-10 پیچیدگی مدل و مشکالات جمع آوری اطلاعات……………………………………………………. 51

فصل چهارم    : روش حل مسئله  ………………………………………………………………………… 53

4-1    مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 54

4- 2  الگوریتم مورد استفاده در مکانیابی ایستگاه های امداد رسان …………………………………………. 55

4-2-1 الگوریتم تبرید ………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-2 برنامه سرد سازی……………………………………………………………………………………………… 56

4-2-3 درجه حرارت آغازین……………………………………………………………………………………….. 56

4-2-4 دمای پایانی…………………………………………………………………………………………………….. 57

4-2-5 کاهش دما………………………………………………………………………………………………………. 57

4-2-6 تعداد تکرار در هر دما……………………………………………………………………………………….. 57

4-3 شرح کلی رو ش حل ابتکاری…………………………………………………………………………………. 58

4-4  مرحله ی اول: توزیع آمبولانس ها و تخصیص بیماران در هر دوره………………………………….. 60

4-4-1 الگوریتم( SA1 ) Simulated Annealing ………………………………………………………………….. 60

4-4-2 الگوریتم( SA2 ) ) Simulated Annealing………………………………………………………………… 63

4-5 مرحله دوم: بازآرایی آمبولانس ها…………………………………………………………………………….. 66

4- 6  الگوریتم مورد استفاده در مکانیابی ایستگاه های امداد رسان …………………………………………. 67

4-6-1  نحوه محاسبه تعداد افراد نیازمند کمک………………………………………………………………….. 71

4-6-2  نحوه محاسبه نیروهای دردسترس شهر آسیب دیده …………………………………………………. 71

4-6-3  نحوه بدست آوردن نفر-ساعت کار مورد نیاز…………………………………………………………. 72

4-6-4  نحوه بهبود سیستم نجات…………………………………………………………………………………… 72

4- 7 یادآوری مدل ریاضی و الگوریتم های مورد استفاده……………………………………………………… 73

4-7-1 الگوریتم شناسایی شهرهای امدادرسان……………………………………………………………………. 74

4-7-2  تخصیص نیروهای نجات به شهرهای مدل…………………………………………………………….. 76

 

 

فصل پنجم     : نتایج و تجزیه تحلیل محاسباتی  ………………………………………………….. 84

5-1    مقدمه.. ………………………………………………………………………………………………………….. 85

5- 2  نحوه به کارگیری نرم افزار به کار رفته در مسئله مکانیابی ……………………………………………. 85

5-3  طراحی مثالهای آزمایشی………………………………………………………………………………………. 86

5-4  تعیین پارامترها در الگوریتم های شبیه سازی تبرید ارائه شده………………………………………….. 87

5-5  انجام آزمایشات و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………. 89

5-6  بررسی کارایی الگوریتم های فراابتکاری پیشنهادی………………………………………………………. 92

5- 7  آزمون نمونه مدل در  مسئله تخصیص صحیح نیروی انسانی در زلزله……………………………… 93

 

فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………. 99

6-1    مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 100

6- 2  جمع بندی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 100

6-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 101

6-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………. 102

مراجع …………………………………………………………………………………………………………………. 104

پیوستها       110

فهرست شکلها

شکل 2-1 دسته بندی مدل های موجود مکانیابی مراکز خدمات فوریتهای پزشکی …………………….. 13

شکل 2-2 جمعیت شهری مورد تهدید زلزله در جهان ………………………………………………………. 19

شکل 2-3 سهم هزینه های جهان که صرف تحقیقات مهندسی در  زلزله می شود …………………….. 20

شکل 2-4 متوسط تعداد تلفات به ازای زلزله های مرگبار …………………………………………………… 20

شکل 2-5  نقش زلزله های  بزرگ ………………………………………………………………………………. 21

شکل 3-2 نرخ واقعی و تخمینی نجات یافتگان با توجه به نوع ساختمان ……………………………….. 48

شکل 3-3 نمودار درصد تجمعی افراد نجات یافته (زنده)در برابر زمان ………………………………….. 49

شکل 3-4 احتمال زنده ماندن افراد خارج شده از زیرآوار در برابر زمان ………………………….. 49

شکل 4-1 فلوچارت الگوریتم ابتکاری ارائه شده ………………………………………………………… 59

شکل 4-2 فلوچارت الگوریتم 1SA …………………………………………………………………………. 61

شکل 4-3 فلوچارت الگوریتم2SA…………………………………………………………………………… 64

شکل 4-4 افراد فعال در شهر آسیب دیده …………………………………………………………………… 68

شکل 4-5 افراد نجات یافته برحسب زمان………………………………………………………………….. 68

شکل 4-6 افراد نجات یافته از زیر آوار و افراد نجات یافته در برابر زمان…………………………. 69

شکل 4-7 افراد نجات یافته برحسب زمان………………………………………………………………….. 70

شکل 4-8 افراد خارج شده از زیر آور و افراد نجات یافته در برابر زمان………………………….. 70

شکل 5-1 روند جواب های الگوریتم های فراابتکاری برای مسئله شماره 6 …………………… 91

شکل 5-2 روند جواب های الگوریتم های فراابتکاری برای مسئله شماره 9……………………. 92….

شکل 5-3 روند جواب های الگوریتم های فرا ابتکاری برای مسئله شماره 16………………… 93

شکل 5-4 گزارش مربوط به حل مدل دقیق توسط نرم افزار  لینگو………………………………… 94

 

فهرست جداول

جدول 2-1 تعداد زلزله های بزرگ در هر کشور با توجه به جدول آماری………………………………… 22

جدول 3-2 تلفات مربوط به زلزله در هر کشور…………………………………………………………………. 22

جدول 3-1 نتایج در نظر گرفتن هم زمان مسائل بازآرایی و تخصیص…………………………………….. 42

جدول 3-2 بررسی کیفیت جوابهای حاصل از مدل…………………………………………………………….. 43

جدول 4-1 نمونه ای از ایجاد جواب ابتدایی برای تخصیص آمبولانسها  به مراکز………………………. 62

جدول 4-2 ترتیب تصادفی از 10 نقطه ی تقاضا……………………………………………………………… 63

جدول 4-3 زمان رسیدن و تعدا نیروهای امدادمربوط به شهرهای امداد رسان……………………………. 69

جدول 5-1 مقادیر بررسی شده برای انتخاب مقادیر مناسب پارامترها……………………………… 87

جدول 5-2 مقادیر انتخاب شده برای پارامترها…………………………………………………………….. 88

جدول 5-3 مقایسه ی نتایج روش حل دقیق و الگوریتم ابتکاری ارائه شده ………………… 90

جدول 5-4 اطلاعات مربوط به شهر مثال……………………………………………………………………. 93

جدول 5-6 زمان لازم برای شروع به کار شهرها در شهر دیگر………………………………………. 94

جدول 5-7 حل بدست آمده توسط حل مدل دقیق توسط نرم افزا لینگو …………………………. 95

جدول 5-8 زمان اتمام عملیات در شهرها با توجه به حل مدل توسط………………………………. 95

جدول 5-9 حل بدست آمده از حل مدل خطی توسط نرم افزار لینگو……………………………… 96

جدول 5-10 مقایسه حل مدل دقیق و حل مدل خطی توسط نرم افزار لینگو……………………. 96

جدول 5-11 زمان اتمام عملیات در شهرها ……………………………………………………………….. 97

جدول 5- 12 حل بدست آمده از حل مدل خطی با توجه به برش در مرحله 1……………….. 98

 

چکیده

بررسی های اخیر بیانگر ان است که زلزله نسبت به سایر بلاهای طبیعی منجر به تلفات بیشتری میگردد زلزله هزینه ایی بیش از سه ترلیون دلار و تلفاتی بیش از دو ملیون نفر را از سال 1950 تا کنون منجر شده است.این پژوهش با توجه به وضعیت بحرانی کشور ایران که در محل تقاطع سه صفحه تکتونیک در امتداد گسلهای آلپ – هیمالیا قرار دارد که در نتیجه در بین کشورهای منطقه از بیشترین آمار وقوع زلزله برخور دار است صورت پذیرفته تا کمکی به این وضعیت بحرانی کشور صورت پذیرد و در این پژوهش دو مورد اصلی مورد بررسی قرار میگیرد  الف ) نحوه مکانیابی صحیح ایستگاه های امداد و نجات با هدف حداکثر رساندن پوشش تقاضا و کاهش زمان امداد و نجات قبا از زلزله و از انجا که وقوع زلزله با توجه به پیشینه کشور و واقع شدن کشور ایران در محل تقاطع  چندین گسل امری حنمی به نظر میرسد اقدام بعد از زلزله یعنی موضوع دوم ب ) تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات با هدف به حداکثر رساندن نجات نیروی های آسیب دیده و کاهش تلفات و خسارات وارده بر اثر زلزله را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد . مراکز خدمات فوریت های پزشکی با رسیدگی به موقع به بیماران باعث کاهش  مرگ و میر و زیان های جبران ناپذیر ناشی از جراحات و صدمات می شوند، از آنجا که در اینگونه مسائل هدف نجات جان انسان هاست، پیشنهادها و راهکارهایی که قادر به بهبود عملکرد این مراکز باشند بسیار مورد استقبال واقع می شوند. یکی از مهم ترین پارامترها در ارائه ی با کیفیت خدمات فوریت های پزشکی، زمان ارائه ی این خدمات است. محل استقرار این مراکز نقش اساسی در کاهش زمان پاسخ به تقاضا دارد و از این رو، مکان یابی این مراکز در سطح شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و پرجمعیت در هنگام وقوع زلزله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مدیران اینگونه مراکز عمدتاً با چهار دسته از مشکلات روبه رو هستند:

 • مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی 2-تخصیص تقاضای موجود برای خدمات فوریت های پزشکی بین مراکز و بیمارستان های مختلف 3- بازآرایی آمبولانس ها در این مراکز 4- تخصیص نیروهای امداد و نجات پس از وقوع  زلزله با هدف کاهش تلفات و خسارات وارده.

در این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات مطرح شده، برای هر یک از  مسایل مورد بررسی این پژوهش (جانمایی و مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات ، تخصیص صحیح نیروی انسانی) یک  مدل ریاضی به صورت مجزا ارائه شده است، که با درنظرگرفتن شرایط پویا برای مسئله، در افق برنامه ریزی موردنظر  اقدام به یافتن بهترین مکانها برای استقرار این مراکز، تعداد آمبولانس های موجود در هر مرکز، بازآرایی بهینه در بازه های  زمانی و بهترین نحوه تخصیص ظرفیت مراکز خدمات فوریت های پزشکی و بیمارستان ها به تقاضاهای موجود ، و به دنبال ارائه روشی جهت تخصیص صحیح نیرو های امداد  و نجات برای کاهش تلفات نیروی انسانی و کاهش خسارات وارده بر اثر وقوع زلزله می باشد که به دلیل درجه ی بالای  پیچیدگی مسئله و نیاز به حافظه و زمان بالا برای یافتن پاسخ ها، در خصوص هر یک از مسئله های قید شده به صورت  مجزا از یک مدل استفاده میشود ، در مسئله مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات  یک الگوریتم ابتکاری ترکیبی که در آن از دو الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید استفاده شده است، به منظور حل مسئله پیشنهاد شده است. سپس تعدادی آزمایش با استفاده از این الگوریتم انجام می شود و نرم افزار گمز[1] مورد استفاده قرار گرفت و در مسئله تخصیص صحیح نیروهای  امداد و نجات در هنگام زلزله از الگوریتم های پیشنهاد می گردد، و نرم افزار لینگو[2] برای حل مسائل و مثالهای ارائه شده برای تخصیص صحیح نیروی انسانی  به منظور حل مسئله پیشنهاد شده است. سپس تعدادی آزمایش با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی انجام میگردد  .

کلمات کلیدی : مکانیابی ، بازآرایی ، تخصیص نیروی انسانی ، خدمات فوریت پزشکی ، شبیه سازی تبرید

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده روان شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان

نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

استاد راهنما

دکتر محمود نجفی

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                      

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسأله4

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- اهداف پژوهش… 10

1-4-1- هدف اصلی پژوهش… 10

1-4-2- اهداف فرعی.. 10

1-5-  فرضیه های پژوهش… 10

1-6-  تعاریف اصطلاحات و واژه ها 11

1-6-1- تعاریف نظری متغیرها 11

1-6- 2- تعاریف عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

2-1- مقدمه14

2-2- شادکامی.. 14

2-3- تعاریف شادکامی.. 15

2-4- اثرات شادکامی.. 17

2-5- دیدگاه های نظری در مورد شادکامی.. 18

2-6- منابع و عوامل مرتبط با شادکامی.. 21

2-6-1- شادکامی و بعد شناختی.. 21

2-6-2- شادکامی و بعد عاطفی.. 25

2-6-3- شادکامی و بعد اجتماعی.. 27

2-6-4- شادکامی و بعد جسمانی.. 29

2-7- تاب آوری.. 30

2-8- تعاریف تاب آوری.. 31

2-9- عوامل مؤثر بر تاب آوری.. 33

2-10- ویژگی های افراد تاب آور33

2-11- مدل های تاب آوری.. 35

2-12- چارچوب تاب آوری کامپفر40

2-13- تئوری های تبیین تاب آوری.. 42

2-14- خودکارآمدی.. 43

2-15- تعریف خودکارآمدی.. 46

2-16- ابعاد خودکارآمدی ادراک شده47

2-17- منابع خودکارآمدی.. 47

2-18- فرآیندهای واسطه خودکارآمدی.. 50

2-19- ظرفیت ها و قابلیت مؤثر در خودکارآمدی.. 54

2-20- تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی بر روی باورهای خودکارآمدی.. 57

2-21- نقش باورهای خودکارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه57

2-22- امیدواری.. 59

2-23- تعاریف امیدواری.. 61

2-24- نظریه امید62

2-25- ابعاد امیدواری از منظر نظریه امیدواری اشنایدر63

2-26- نقش موانع در پرورش امیدواری.. 65

2-27- خلاصه امیدواری.. 67

2-28- پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور68

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه72

3-2- طرح پژوهش… 72

3-3- جامعۀ  آماری.. 72

3-4- نمونۀ  آماری.. 72

3-5- روش نمونه گیری و روش اجرا 72

3-6- ابزار پژوهش… 73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 74

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 

4-1- مقدمه76

4-2-بخش اول: اطلاعات توصیفی.. 76

4-3- بخش دوم: اطلاعات استنباطی.. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 81

5-2- محدودیت های پژوهش… 90

5-3- پیشنهادهای پژوهش… 90

 

منابع

 

منابع فارسی.. 93

منابع لاتین.. 96

فهرست جدول ها

                                                                             صفحه

جدول 4-1 توزیع فراروانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت، پایه و رشته تحصیلی…………………………………………….76

 • جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….77

جدول 4-3 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………78

جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید……………………………………..78

جدول5-4  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون شادکامی از روی آوری، خود کارامدی و  امید………………..

فهرست جدول ها

                                                                             صفحه

جدول 4-1 توزیع فراروانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت، پایه و رشته تحصیلی…………………………………………….76

 • جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….77

جدول 4-3 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………78

جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید……………………………………..78

جدول5-4  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون شادکامی از روی آوری، خود کارامدی و  امید………………..

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان گرمسار در سال 1392-93 بود. تعداد 272 دانش آموز (132 پسر و 145 دختر) در پژوهش حاضر شرکت داشتند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارتز و مقیاس امید اشنایدر بود. داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی با شادکامی (41/0=r)، و تاب آوری با شادکامی(40/0=r)، و امید با شادکامی (38/0=r) و مؤلفه های آن (تفکر عاملی با شادکامی(31/0=r)،  و تفکر راهبردی با شادکامی (30/0=r) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر سه متغیر تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری توانستند روی هر رفته 20 درصد از  واریانس شادکامی را به صورت معنادار پیش بینی کنند.

       کلید واژه ها: شادکامی، تاب آوری، خودکارآمدی،  امیدواری.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 927
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : محمد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ( MA )

گرایش : مدیریت آموزشی

 

عنوان:

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک  

استادراهنما:

جناب آقای دکتر محمد نور رحمانی 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسین زینلی پور

 

سال تحصیلی 1392- 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان       صفحه

فصل اول :    کلیات پژوهش                                                                        

1-1- مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله   ………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 – اهمیت و ضرورت پژوهش   ……………………………………………………………………………………….4

1-4-  اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 – سئوالات پژوهش   …………………………………………………………………………………………………….6

1-6- تعاریف متغیر­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………6

فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-  مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1 مفهوم نیاز ……………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-2 طبقه بندی نیازها ……………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-3 مفهوم نیاز سنجی …………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-4 نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-5 ضرورت تعیین نیاز آموزشی ……………………………………………………………………………………. 17

2-2-6 منابع نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-7 طبقه بندی نیاز آموزشی ………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-8 نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-9 ضرورت نیاز سنجی ………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-10 اهداف نیاز سنجی ……………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-11 اهمیت و ضرورت نیازسنجی آموزشی………………………………………………………………………22

2-2-12 متغیرهای لازم در نیازسنجی…………………………………………………………………………………….23

2-2-13 رویکردهای نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….24

2-2-14 قلمرو نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….25

2-2-15 تکنیک های نیازسنجی…………………………………………………………………………………………….26

2-2-16 موانع نیازسنجی……………………………………………………………………………………………………..27

2-2-17 اصول نیازسنجی…………………………………………………………………………………………………….27

2-2-18 انواع نیازسنجی………………………………………………………………………………………………….28

2-2-19 الگوهای نیازسنجی……………………………………………………………………………………………..29

2-2-20 روش ها و فنون نیازسنجی………………………………………………………………………………….30

2-3 آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….41

2-3-1 تعریف آموزش…………………………………………………………………………………………………….41

2-3-2 مزایای آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-3 فرایند آموزش……………………………………………………………………………………………………..43

2-3-4 شرایط موردنیاز آموزش کارکنان…………………………………………………………………………….46

2-3-5 اهمیت و ضرورت آموزش کارکنان………………………………………………………………………..47

2-3-6 فواید آمو